PIT-11 w 2023 roku – kto i do kiedy musi go sporządzić?

Patrycja Czarnota

Ustawowym obowiązkiem każdego pracodawcy, który zatrudniał w poprzednim roku pracownika, jest sporządzenie PIT-11. Taki dokument trzeba do 31 stycznia przesłać do urzędu skarbowego oraz do końca lutego dostarczyć pracownikowi. Dowiedz się więcej na temat PIT-11.

PIT-11 – co to za druk? 

PIT-11 to informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Deklarację PIT-11 płatnicy, czyli pracodawcy przekazują:

 • swoim pracownikom, którym wypłacają wynagrodzenie;
 • do odpowiedniego organu podatkowego.

Która wersja formularza w 2023 roku?

Z uwagi na częste zmiany w przepisach prawa podatkowego, obecnie dostępne są dwie wersję wzoru formularza PIT-11 – 28 i 29. Z informacji od ministerstwa wiemy, że druk 28 miał zastosowanie wyłącznie do 30 czerwca 2022 roku, kolejny – w wersji 29 ma zastosowanie od 1 lipca 2022 roku. Co oznacza, że dla rozliczeń w 2023 roku obowiązuje wyłącznie druk PIT-11 w wersji 29. 

Pobierz formularz PIT-11 ze strony Ministerstwa Finansów:

Kto obowiązkowo składa PIT-11?

Obowiązek złożenia PIT-11 dotyczy pracodawców, zleceniodawców oraz na innych płatników podatku dochodowego, którzy w imieniu pracowników naliczają i odprowadzają podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w ramach wynagrodzenia dla swoich pracowników.

Pracodawca sporządza deklarację PIT-11 w trzech egzemplarzach:

 • dla pracownika;
 • dla urzędu skarbowego właściwego dla pracownika;
 • dla siebie – w ramach dokumentacji kadrowo-księgowej.

Do kiedy złożyć PIT-11 w 2023 roku?

Podstawowe dwa terminy związane z informacją PIT-11:

 • 31 stycznia 2023 roku termin sporządzenia oraz przesłanie informacji do urzędu skarbowego w formie elektronicznej; 
 • 28 lutego 2023 roku termin przekazania PIT-11 pracownikom. Forma przekazania jest dowolna – pracodawca może przekazać formularz osobiście, listownie lub elektronicznie.

PIT-11 za 2022 rok – obowiązki płatnika

Obowiązki płatnika związane z tworzeniem PIT-11 można podzielić na trzy etapy:

Etap 1. Przygotowanie formularza PIT-11 przez płatnika (samodzielnie, na formularzu interaktywnym udostępnionym przez ministerstwo lub w specjalnej aplikacji do przygotowania PIT);

Etap 2. Przekazanie do urzędu skarbowego informacji PIT-11 w formie elektronicznej w terminie do 31 stycznia 2023 roku;

Etap 3. Przekazanie do podatnika informacji PIT-11 w dowolnej formie w terminie do 28 lutego 2023 roku.

Jak wypełnić druk PIT-11 krok po kroku?

 1. W części wstępnej uzupełniamy NIP płatnika np. pracodawcy oraz rok, za który tworzony jest PIT-11.
 1. W części “A” podajemy miejsce (urząd skarbowy właściwy dla pracownika (wg. miejsca zamieszkania) oraz określamy cel jej złożenia (złożenie informacji lub korekta informacji).
 1. W części “B” podajemy dane identyfikacyjne składającego np. pracodawcy.
 1. W części “C” podajemy dane identyfikacyjne oraz adres zamieszkania podatnika (pracownika).
 1. W części “D” oznaczamy informację związane z kosztami uzyskania przychodu z tytułu służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.
 1. W części “E” deklarujemy informację na temat dochodów podatnika, pobranych zaliczek oraz pobranych składek na ubezpieczenie społeczne 
 1. W części “F” zamieszczamy (jeśli wystąpiły) informacje o przychodach określonych art. 20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli przychody z innych źródeł np. stypendia, nagrody i dopłaty.
 1. W części “G” umieszczamy informację o przychodach zwolnionych od podatku, załączniku PIT-R (informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich) oraz o pobranych przez płatnika składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz członkowskich na rzecz związków zawodowych.
 1. W części “H” umieszczamy podpis płatnika lub pełnomocnika.
 1. W ostatniej części “I” jest miejsce na podpis osoby upoważnionej do sporządzenia informacji w części “F”.

Jak rozliczyć PIT-11 w 2023 roku?

Osoby, które dostały PIT-11 powinny na jego podstawie stworzyć zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36. Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotna należy przenieść do odpowiednich okienek o tej samej nazwie do zeznania rocznego. Podatnicy mają czas na rozliczenie roczne do 2 maja 2023 roku.

Jakie konsekwencje za brak PIT-11?

Warto wspomnieć, że nie złożenie przez płatnika deklaracji podatkowej w terminie jest wykroczeniem, za które kara wskazana jest w kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z art. 56 § 4 w zw. z 56 § 3 i art. 48 kks za niezłożenie PIT-11 w terminie grozi odpowiedzialność w postaci grzywny.