Jakie w przyszłym roku będę kwoty graniczne jeśli chodzi o małego podatnika, jednorazową amortyzację, prowadzenie ksiąg rachunkowych, opłacanie ryczałtu, transakcje gotówkowe, zwolnienie podmiotowe? Limity podatkowe na 2018 rok przedstawiam w tym opracowaniu.

Status małego podatnika

Zgodnie z art. 5a ust. 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych mały podatnik, to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Jednorazowa amortyzacja

Art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Księgi rachunkowe

Przepisy art. 24a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości stanowią o tym, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy osiągną lub przekroczą limit 2.000.000 euro. Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Ryczałt

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 6 ust.4 pkt. 1 podaje, że podatnicy mają prawo opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności (pozarolniczej, a także prowadzonej w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej), jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250.000 euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro.

Wybierając opodatkowanie w sposób zryczałtowany podatnik ma prawo opłacać zaliczki co kwartał. Zasadę tę mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.

limity podatkowe na 2018 rok

Transakcje gotówkowe

Limit transakcji gotówkowych w 2018 wynosi 15.000 zł – art.22 ust. 1 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zmiana wprowadzona w 2017 roku obowiązywać będzie także w kolejnym roku.

Zwolnienie podmiotowe

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT w 2018 roku zostanie utrzymany na dotychczasowym poziomie czyli 200.000 zł w skali roku – art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatnicy zastanawiając się nad tą opcją muszą pamiętać o wyłączeniach określonych przez ustawodawcę i o modelu zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego.

Limity podatkowe na 2018 rok

Nazwa Wartość Przeliczenie Limit w 2018 roku
Mały podatnik 1.200.000 euro 1.200.000 * 4.3137 = 5.176.440 5.176.000 PLN
Jednorazowa amortyzacja 50.000 euro 50.000 * 4.3137 = 215.685 216.000 PLN
Księgi rachunkowe 2.000.000 euro 2.000.000 * 4.3137 = 8.627.40 8.627.400 PLN
Ryczałt (zaliczki miesięczne) 250.000 euro 250.000 * 4.3137 = 1.078.425 1.078.425 PLN
Ryczałt (zaliczki kwartalne) 25.000 euro 25.000 * 4.3137 = 107.842,50 107.842,50 PLN
Transakcje gotówkowe 15.000 PLN 15.000 PLN
Zwolnienie podmiotowe 200.000 PLN 200.000 PLN

Do przeliczeń kwot obowiązujących w 2018 z euro na złote stosowany jest średni kurs NBP z dnia 2 października 2017 roku – 4,3137.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu