Jakie środki trwałe można rozliczyć amortyzacją jednorazową? Ile wynosi limit odpisów amortyzacyjnych?

Jednorazowa amortyzacja to świetne rozwiązanie gdy w danym okresie podatkowym przedsiębiorca odnotuje znaczący przychód. Jej zastosowanie może skutecznie obniżyć podatek dochodowy od zapłaty

Regulacje dotyczące jednorazowej amortyzacji zawarte są w art.22k ust.7-13 updof.

Jednorazową amortyzację stosuje się w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych. Łączna wysokość jednorazowych odpisów w roku podatkowym nie może przekraczać równowartości kwoty 50 000 euro.

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać dwie grupy podatników a mianowicie: mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność.

Mały podatnik, to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia na zł dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł (art. 2 ust. 25 ustawy o VAT)

Drugą grupą podatników, dla których została przewidziana jednorazowa amortyzacja są podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą. Jednakże nie ma ona zastosowania do podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą,  który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia:

  • prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub
  • jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub
  • działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Jednorazowa amortyzacja – co można rozliczyć?

Jednorazowa amortyzacja dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Dotyczy zatem następujących grup:

Grupa 3-KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE (np. kotły grzewcze, silniki prądu stałego)

Grupa 4-MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA (np. obrabiarki do metali, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, piece przemysłowe, zespoły komputerowe)

Grupa 5-MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE (np. maszyny papiernicze i poligraficzne,maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych)

Grupa 6-URZĄDZENIA TECHNICZNE (np. urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia telefoniczne)

Grupa 7-ŚRODKI TRANSPORTU Z WYŁĄCZENIEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (np. kolejowy tabor szynowy, tramwajowy tabor szynowy, autobusy, ciągniki, przyczepy )

Grupa 8-NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (np. wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny; wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny)

Jednorazowej amortyzacji nie podlegają zatem środki trwałe z grup:

– 1, 2 KŚT czyli kolejno BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO oraz OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

-0, 9 KŚT czyli kolejno GRUNTY i INWENTARZ ŻYWY, które w ogóle nie podlegają amortyzacji podatkowej

– wartości niematerialne i prawne, które w ogóle nie są wykazywane w KŚT (poza prawami spółdzielczymi)

jednorazowa-amortyzacja

Limit 50 000 euro 

Niezależnie od liczby nabywanych środków trwałych, łączna wysokość jednorazowych odpisów w roku podatkowym nie może przekraczać równowartości kwoty 50 000 euro.

Zgodnie z art.22k ust.13 w przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych,odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających  na wspólników tej spółki.

W myśl art.22k ust.9 przy określaniu limitu,nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz WNiP, które nie przekraczają 3 500 zł.

Przeliczenia 50 000 euro na zł dokonuje się wg średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł.