Na pewno do końca 2016 roku limit zwolnienia podmiotowego wynosi 150 000 zł w skali roku. Ostatnio pojawił się projekt, który wskazuje na to iż kwota graniczna może zostać podniesiona.

Projekt z dnia 22.09.2016 r. przewiduje wprowadzenie szeregu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawach. Prawdopodobnie będzie dotyczyło to, także podatników którzy korzystają ze zwolnienia z VAT ze względu na kwotę przychodu.

Do końca 2016

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

Jeśli działalność została założona w trakcie roku podatkowego, to zgodnie z ust. 9 kwotę limitu przelicza się proporcjonalnie.

W mojej opinii bardzo ważny w kontekście wprowadzenia zmian kwotowych jest art. 113. ust. 5 ustawy który wskazuje na, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę limitu, to zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Przykładowo podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 01.01.2016 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego, a zatem limit sprzedaży uprawniający go do zwolnienia wynosi 150 000 zł. Jeśli będzie miała miejsce sytuacja taka, że w listopadzie limit ten zostanie przekroczony, to wówczas podatnik ma obowiązek zgłosić się do VAT przed dokonanie transakcji, która przekroczenie limitu spowoduje. Oznacza to, że nasz przedsiębiorca będzie czynnym podatnikiem VAT.

nowy limit zwolnienia podmiotowego

Plany od 1 stycznia 2017

Odnosząc się do projektu ustawy zmieniającej należy mieć teraz na względzie art. 1 pkt 19, w którym są zawarte informacje o tym iż kwota graniczna wyniesie 200 000 zł. Zmiana ta obowiązywałaby od 1 stycznia 2017 do końca 2018 roku – pkt 20.

Wyjaśnienie

Na podstawie decyzji wykonawczej Rady Unii Europejskiej 2015/1173 z dnia 14 lipca 2015 r. limit zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług w wysokości 150 000 zł obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 395 dyrektywy VAT Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem o upoważnienie do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 14 niniejszej dyrektywy, w celu przyznania od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zwolnienia w podatku od towarów i usług podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 40 000 EUR (po przeliczeniu na złote, zgodnie z art. 399 i 400 dyrektywy VAT, limit ten wynosi 200 000 zł).

Jak wskazano w projekcie przyznanie prawa do podwyższenia limitu zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają 40 000 EUR, pozwoli stosować uproszczenia dla większej ilości podatników osiągających niewielkie obroty z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. Podatnicy objęci zwolnieniem od podatku od towarów i usług są bowiem zwolnieni z obowiązku rejestracji dla potrzeb tego podatku, z obowiązku prowadzenia pełnej (szczegółowej) ewidencji czynności podlegających ternu podatkowi oraz z obowiązku wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT.

Przepisy przejściowe

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy zmieniającej wskazuje na to, iż podatnicy u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2017 rok. Jeśli podatnik rozpoczął działalność w trakcie roku, kwoty te przelicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Co bardzo ważne zwrócono uwagę na to, że w związku ze złożeniem przedmiotowego wniosku, należy wprowadzić odpowiednie zmiany, umożliwiające zwolnienie od podatku sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekracza łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Ma to na pewno duże znaczenie dla podmiotów, które w 2016 osiągną sprzedaż w przedziale od 150 0000 zł do 200 000 zł, gdyż w myśl obecnych przepisów muszą się oni w 2016 roku zgłosić się do VAT.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu