Wniosek o wykreślenie z CEiDG, wyrejestrowanie z ZUS. O czym jeszcze trzeba pamiętać, zamykając firmę?

Likwidacja działalności gospodarczej nie zawsze musi być skomplikowanym procesem. W poniższym artykule opisujemy wszystkie niezbędne kwestie, o które należy zadbać podczas zamykania działalności gospodarczej. Zapraszamy!

Złożenie wniosku CEiDG-1

Przedsiębiorca, który podjął decyzję o zamknięciu działalności gospodarczej zobowiązany jest do poinformowania o tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Na druku CEiDG-1 należy na samym początku w polu 01 zakreślić podpunkt 5 – „Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEiDG”.

Termin na złożenie formularza to 7 dni od daty dokonania likwidacji działalności gospodarczej.

6 rzeczy, o których trzeba pamiętać przy zamykaniu firmy.

Wyrejestrowanie z ZUS – jakie dokumenty należy złożyć

Kolejnym ważnym krokiem w związku z zamknięciem działalności jest dokonanie wyrejestrowania z ZUS. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wyrejestrowania siebie jako płatnika składek oraz jako ubezpieczonego – dokonujemy tego na dwóch różnych formularzach.

Wyrejestrowanie płatnika składek następuje na druku ZUS ZWPA. Formularz ten jest sporządzany z urzędu przez ZUS na podstawie złożonego wniosku CEiDG i odpisu postanowienia o skreśleniu z rejestru przedsiębiorców. Termin jaki został przewidziany przez ZUS na wyrejestrowanie płatnika składek to 14 dni licząc od momentu likwidacji działalności.

Drugim ważnym dokumentem jest wyrejestrowanie ubezpieczonego oraz osób z nim współpracujących z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Przedsiębiorca w związku z tym dokonuje złożenie wniosku ZUS ZWUA. Dodatkowo, jeżeli przedsiębiorca dokonał zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, to w związku  z zamknięciem firmy musi dokonać ich wyrejestrowania na wniosku ZUS ZCNA. Oba te formularze przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dni od daty zamknięcia działalności. Jako przyczynę wyrejestrowania wskazujemy ustanie tytułu do ubezpieczeń podając kod 100.

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń i ponowne zarejestrowanie, czyli formalności w ZUS-ie.

Mężczyzna w garniturze z teczką oraz kłódka

Likwidacja działalności gospodarczej a rozliczenie PIT

Dla celów odprowadzenia podatku dochodowego przedsiębiorca zobowiązany jest przygotować spis z natury, który ujmuje również w KPiR za ostatni okres prowadzonej działalności.

Spis z natury wpływa na wyliczenie wartości kosztów za dany rok podatkowy, a obowiązek jego sporządzenia spoczywa nawet na przedsiębiorcach prowadzących działalności usługowe.

Spisem z natury powinny zostać objęte:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcja w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady.

W spisie nie wykazuje się wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

O zamiarze sporządzenia spisu z natury na zakończenie działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie minimum 7 dni przed sporządzeniem spisu.

Powiadomienie takie powinno zawierać następujące informacje:

 • datę i miejsce powstania pisma,
 • dane podatnika (imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania (siedziby), NIP lub PESEL),
 • oświadczenie o formie prowadzonej działalności gospodarczej (oświadczenie zawiera informacje czy podatnik prowadzi działalność indywidualnie, czy w formie spółki cywilnej),
 • powód dokonania spisu, czyli likwidacja działalności gospodarczej,
 • podpis podatnika,
 • fakultatywnie podstawa prawna: § 28 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zmianami).

Jeżeli przedsiębiorca na dzień zakończenia działalności nie wykazuje żadnych z wymienionych składników to zobowiązany jest on wówczas do sporządzenia zerowego spisu z natury.

Jeżeli wartość spisu z natury na koniec działalności gospodarczej jest wyższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tą różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone.

Jeżeli wartość spisu z natury na koniec działalności gospodarczej jest niższa od wartości spisu z natury na początek roku, wówczas o tą różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone.

Na podstawie przygotowanego spisu z natury należy wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy uwzględniając powstały przychód lub koszt ze sporządzonego spisu z natury dla celów podatku dochodowego.

Spis z natury na koniec roku – jak go przygotować?

Wykaz składników majątku firmy

Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się ze sporządzeniem przez przedsiębiorcę zestawienia towarów, środków trwałych oraz wyposażenia, które w dniu likwidacji firmy pozostaje na stanie. Tak sporządzony wykaz nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego, jego celem jest ustalenie wartości dochodu ze sprzedaży składników majątku po zamknięciu działalności. Przedsiębiorca nie ma również obowiązku zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu spisu.

Prawidłowo przygotowane zestawienie powinno zawierać następujące informacje:

 • liczbę porządkową;
 • nazwę danego składnika majątku (towaru, środka trwałego lub wyposażenia);
 • datę nabycia składnika majątku;
 • kwotę wydatków poniesioną w związku  z nabyciem składnika majątku;
 • wartość początkową, metodę amortyzacji oraz sumę odpisów amortyzacyjnych (w przypadku środków trwałych);
 • wysokość środków pieniężnych, które są należne wspólnikom z tytułu udziału w spółce na dzień likwidacji działalności.

Zmiany w KPiR – mniej obowiązków przedsiębiorcy!

Likwidacja działalności gospodarczej a rozliczenie podatku VAT

Czynny podatnik VAT, który dokonuje zamknięcia działalności zobowiązany jest do przygotowania spisu z natury na potrzeby podatku VAT. W spisie tym należy ująć wszystkie towary, materiały, wyposażenie i środki trwałe w przypadku, których przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT. Za podstawę opodatkowania w przypadku składników objętych remanentem dla celów podatku VAT jest ich cena rynkowa.

Ustawa nie określa w sposób jasny jak ma wyglądać przygotowany przez podatnika spis z natury dla celów podatku VAT. Dodatkowo przedsiębiorca nie ma obowiązku powiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu spisu z natury dla celów podatku VAT w związku z zamknięciem działalności.

Informacje, które zostały ustalone na podstawie spisu należy złożyć wraz z ostatnią deklaracją VAT-7/VAT 7-K. Wartość remanentu należy wykazać natomiast w pozycji 36 deklaracji VAT-7 (kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy). Tak sporządzony spis z natury należy przechowywać wraz z deklaracją podatku VAT do wglądu dla urzędu skarbowego w przypadku kontroli skarbowej.

Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany jest do poinformowania urzędu skarbowego o zakończeniu działalności gospodarczej na formularzu VAT-Z (wyrejestrowanie z VAT-u). Dokument ten należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu likwidacji firmy.

Jak wypełnić deklarację VAT-R?

Kasa fiskalna a zamknięcie firmy

Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności wykorzystywali kasę fiskalną zobligowani są do właściwego zakończenia pracy tego urządzenia. Nie obędzie się to jednak bez wizyty pracownika z urzędu skarbowego, który musi dokonać odczytu z pamięci kasy fiskalnej i przygotować odpowiedni protokół. Wniosek o dokonanie odczytu składa przedsiębiorca do naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od daty zamknięcia działalności.

Dodatkowo w związku z zamknięciem działalności podatnik musi wydrukować dobowy i miesięczny raport kasowy oraz złożyć wniosek o dokonanie wyrejestrowania kasy fiskalnej.

Warto również pamiętać o tym, że jeżeli likwidacja firmy następuje w ciągu 3 lat od daty rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej to podatnik zobowiązany jest do zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej, jeżeli z niej skorzystał.

Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej w aplikacji inFakt?

Czy majątek firmowy staje się majątkiem prywatnym?

Po zamknięciu działalności gospodarczej majątek, który do tej pory był majątkiem firmowym staje się majątkiem prywatnym podatnika. Zmiana taka nie ma wpływu na konieczność zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu.

Konieczność zapłaty podatku dochodowego pojawi się dopiero w momencie sprzedaży części majątku firmowego. Jeżeli sprzedaż nastąpi w ciągu 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który miała miejsce likwidacja działalności to wówczas podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu dokonanej transakcji sprzedaży.

Wycofanie majątku z firmy – na jaką opcję się zdecydować?

Jak długo należy przechowywać dokumenty?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów okres przechowywania dla paragonów i faktur w dokumentacji księgowej wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Wyjątek stanowią tutaj umowy z pracownikami, ponieważ okres ich przechowywania to 50 lat od dnia zakończenia pracy przez zatrudnionego.

Jak długo przechowywać faktury i inne dokumenty?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Dodatkowo otrzymasz wsparcie naszych specjalistów od poniedziałku do soboty, w dogodnych godzinach.
 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – wybierz sprawdzoną zdalną księgową.

Załóż konto

Masz pytania związane z zamknięciem działalności? Nie wiesz jakie informacje powinno zawierać dane zestawienie? Zapraszamy do komentowania lub napisania do nas na info@infakt.pl.