Spis z natury na koniec roku – jak go przygotować?

Każdy przedsiębiorca rozliczający się na KPiR ma obowiązek sporządzić spis z natury na koniec roku podatkowego czyli na dzień 31 grudnia. Co powinien zawierać taki remanent oraz jak wprowadzić go w aplikacji inFakt dowiecie się z poniższego artykułu.

Spis z natury – co powinien zawierać?

Spis z natury jest dokumentem, w którym wykazujemy wszystkie nasze składniki majątkowe, które pozostały nam na stanie magazynowym na dzień 31 grudnia.

Remanent taki powinien zawierać:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady.

W spisie sporządzonym na koniec roku nie wykazujemy wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wykazujemy je bowiem w ewidencji wyposażenia lub ewidencji środków trwałych.

Sporządzony spis z natury wpływa na rzeczywisty dochód osiągnięty przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym.

Jeżeli wartość spisu z natury na koniec danego roku jest wyższa od wartości remanentu na początek roku to wówczas o tą różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zmniejszone. Oznacza to, że wzrośnie nam dochód a tym samym podatek za miniony rok również ulegnie zwiększeniu.

Jeżeli natomiast wartość spisu z natury na koniec danego roku jest niższa od wartości remanentu na początek roku to wówczas o tą różnicę koszty uzyskania przychodu zostaną zwiększone. Oznacza to, że dochód zostanie obniżony a tym samym podatek zmniejszy się.

A co w przypadku, gdy nasza działalność nie polega na sprzedaży towarów? Czy wówczas mamy też obowiązek przygotowania spisu z natury?

Tak, remanent na koniec roku podatkowego przygotowujemy zawsze, nawet w przypadku, gdy nie wykazujemy żadnych towarów. Wówczas sporządzamy zerowy spis z natury, a w polu „Łączna wartość spisu z natury” wpisujemy wartość „0”.

Wartość remanentu na koniec danego roku podatkowego jest jednocześnie spisem na początek następnego roku, oznacza to, iż:

– remanent sporządzony na dzień 31 grudnia jest dokumentem znajdującym się w ostatniej pozycji KPiR za dany rok podatkowy,

– remanent sporządzony na dzień 1 stycznia jest dokumentem rozpoczynającym KPiR na dany rok podatkowy.

Nowy wzór KPiR od kwietnia 2016 – sprawdź jakie zaszły zmiany!

Spis z natury na koniec roku – jak go przygotować_

Spis z natury – jak wycenić poszczególne towary?

Aby remanent można było odpowiednio zaksięgować w KPiR należy go wcześniej odpowiednio wycenić. Poszczególne pozycje należy policzyć wg następujących wartości:

 • materiały i towary handlowe – wyceniamy wg cen zakupu lub cen nabycia. W szczególnych przypadkach wyceny można dokonać wg cen rynkowych z dnia sporządzenia remanentu (jeśli są niższe od cen zakupu lub nabycia),
 • wyroby gotowe, półwyroby oraz braki – wyceniamy wg kosztu ich wytworzenia,
 • odpady użytkowe – wyceniamy wg wartości wynikającej z oszacowania ich przydatności do dalszego użytkowania,
 • towary, których produkcja nie została jeszcze zakończona – wyceniamy wg kosztu wytworzenia (koszty te nie mogą być jednak niższe od kosztów materiałów zużytych do produkcji niezakończonej),
 • produkcję zwierzęcą – wyceniamy wg cen rynkowych na dzień sporządzenia spisu.

Przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT i od zakupionych towarów przysługiwało im odliczenie VAT wyceniają towary wg cen netto. W pozostałych przypadkach towary należy wycenić wg wartości brutto.

Zmiany w KPiR – mniej obowiązków dla przedsiębiorcy!

Jakie dane powinien zawierać spis z natury sporządzony na koniec roku?

Przedsiębiorca, który będzie przygotowywał remanent powinien pamiętać o tym, że dokument ten powinien być sporządzony w sposób staranny, a każda pomyłka powinna być skreślona w sposób widoczny i odpowiednio oznaczona parafką.

Dokument ten powinien także zawierać podpisy osób go sporządzających oraz podpis właściciela przedsiębiorstwa. Remanent taki powinien być podpisany przynajmniej przez dwie osoby, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej drugą osobą uczestniczącą przy spisie z natury może być małżonek lub inny członek rodziny.

Przygotowany remanent powinien zawierać następujące pozycje:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia,
 • numer kolejny pozycji,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku,
 • jednostkę miary,
 • ilość materiałów i towarów wyliczoną w czasie spisu,
 • cenę w złotych i groszach,
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • wartość pomniejszenia,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpis właściciela i osoby uczestniczącej w sporządzeniu remanentu.

Poniżej załączamy dla Was przykładowy wzór spisu z natury, który można pobrać.

spis_z_natury_2016

W jaki sposób wpisać remanent do KPiR?

Przedsiębiorca prowadzący samodzielnie swoją księgowość wartość remanentu ujmuje w ostatniej pozycji KPiR. Można to ująć w księdze na dwa sposoby: osobno każdą pozycję towarów i materiałów lub łącznym zapisem podsumowującym całość spisu.

W aplikacji inFakt spis z natury wprowadzimy z poziomu zakładki Księgowość → KPiR → Spis z natury. Za pomocą ołówka edytujemy pole „Spis z natury na koniec roku 2016”, następnie tę samą wartość przepisujemy do pola „Spis z natury na początek roku 2017”.

W sytuacji, gdy korzystamy z usług księgowego, który zajmuje się prowadzeniem księgowości naszej firmy to wówczas przygotowany przez nas dokument remanentu przekazujemy księgowemu, który w sposób prawidłowy wprowadza taki dokument do KPiR.

Jak założyć i prowadzić KPiR.

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto

Jeśli masz pytania związane ze sporządzeniem spisu z natury to zapraszamy do komentowania i zadawania pytań na: info@infakt.pl.