6 rzeczy, o których trzeba pamiętać przy zamykaniu firmy

W życiu przedsiębiorcy może nadejść moment zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej. Choć cały proces nie jest zbyt skomplikowany i przebiega raczej szybko, może jednak budzić wątpliwości właścicieli firm. Jak zamknąć firmę?

Niezbędne wyrejestrowanie z CEIDG

Tak, jak przy zakładaniu firmy niezbędne jest poinformowanie o tym fakcie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), tak samo w przypadku zamknięciu działalności również należy dokonać do CEIDG odpowiedniego zgłoszenia. Służy temu dobrze znany przedsiębiorcom formularz CEIDG-1, który należy złożyć w terminie do 7 dni od daty likwidacji.

Pomimo wykreślenia z ewidencji, dane o firmie nie znikają, są w dalszym ciągu dostępne publicznie, uzupełnione jednak o datę wykreślenia. Złożenie formularza sprawia, że o zamknięciu firmy poinformowane zostają urząd skarbowy i ZUS.  W kontekście ZUS – przedsiębiorca i tak musi na własną rękę złożyć druk ZUS ZWUA, na którym wyrejestrowuje się ubezpieczonego.

Kilka ewidencji do sporządzenia

W procesie zamykania firmy konieczne jest przygotowanie pewnych ewidencji, w których zapisane zostaną dobra posiadane przez przedsiębiorcę. Chodzi tu przede wszystkim o:

  • wykaz składników majątku firmy – sporządzany jest na potrzeby podatku dochodowego, należy w nim ująć  wszystkie rzeczy i wartości niematerialne pozostające w firmie na dzień jej likwidacji (środki trwałe, wyposażenie, towary, itp.).
  • spis z natury (dla celów podatku dochodowego) – jest to po prostu wykaz towarów i materiałów handlowych, które pozostały w firmie, zawiera on ich wycenę.
  • spis z natury (dla celów VAT) – ten dokument jest spisem składników majątku, od których przedsiębiorca miał prawo odliczyć VAT.

Żadnej z tych ewidencji nie przekazuje się do urzędów. Przechowywane są one w firmowej dokumentacji na wypadek ewentualnej kontroli.

Zamykanie firmy a podatki

Zamknięcie firmy w kontekście VAT

Wspomniany już spis z natury dla celów VAT oraz wyliczenie podatku do zwrotu nie zamykają listy zobowiązań VAT-owca, o jakie musi zadbać likwidując działalność.

Przedsiębiorca musi złożyć VAT-Z (informacja do naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu prowadzenia działalności opodatkowanej VAT-em) oraz dostarczyć do US ostatnią deklarację VAT (powinna uwzględniać podatek za okres rozliczeniowy przypadający na dzień zamknięcia firmy, a także wynikający ze spisu z natury).

Majątek z firmowego staje się prywatnym

Po zamknięciu działalności majątek dotychczas uznawany za firmowy staje się prywatnym. Nie obliguje to do zapłaty podatku dochodowego, a niegdysiejszy przedsiębiorca może w pełni korzystać z rzeczy, które należały do firmy.

Jest jednak pewne „ale”. Dana osoba może zostać zmuszona do zapłaty podatku dochodowego, jeżeli zdecyduje się sprzedać jakąś część firmowego majątku. Dochód pojawi się jednak wyłącznie wówczas, gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który miała miejsce likwidacja działalności, nie upłynęło jeszcze 6 lat.

Po tym czasie majątek można sprzedać bez obawy o zapłatę podatku dochodowego.

Trzeba zamknąć kasę fiskalną

Przedsiębiorcy, którzy prowadząc firmę korzystali z kasy fiskalnej, muszą zadbać o właściwe zakończenie jej pracy. Wymaga to wizyty pracownika urzędu skarbowego. W jego obecności następuje odczytanie zawartości pamięci urządzenia, sporządza się również właściwy protokół.

Jeśli zamknięcie firmy następuje w okresie 3 lat od rozpoczęcia stosowania kasy fiskalnej, a odliczono ulgę na nią, przy likwidacji działalności należy dokonać zwrotu tej ulgi.

Zwrot ulgi na kasę fiskalną

Dokumenty firmowe należy dalej przechowywać

Przy likwidacji firmy konieczne jest rozwiązanie wszelkich umów, które zostały zawarte w jej ramach. Oczywiście z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia.

Generalnie pomimo zamknięcia działalności gospodarczej wymagane jest przechowywanie dokumentów księgowych i podatkowych. W większości przypadków powinno się to robić przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku dochodowego, z którym są związane.

Wyjątek dotyczy umów z pracownikami – okres ich przechowywania to 50 lat od dnia zakończenia pracy przez zatrudnionego.

Chcesz wrócić do prowadzenia działalności w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.