Jakie koszty można odliczyć, będąc opodatkowanym ryczałtem ewidencjonowanym?

Ryczałt ewidencjonowany jest wyjątkową formą opodatkowania. M.in. dlatego, że podatek płaci się od przychodów, nie zaś tak jak w przypadku innych form opodatkowania – od dochodów. Jest uproszczoną formą rozliczenia, co wiąże się jednak z pewnymi kosztami. Decydując się na ryczałt, podatek płacimy od przychodu bez możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania. Czy zatem przysługują nam jakiekolwiek ulgi bądź odliczenia? Jak wygląda ryczałt po wprowadzeniu Nowego Polskiego Ładu?

Z ryczałtu mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki osobowej. Jest formą opodatkowania, w której żadnego znaczenia nie ma wysokość ponoszonych kosztów prowadzenia działalności. Podatnik opłaca bowiem podatek według konkretnej stawki od całkowitego przychodu.

Przychód można jednak pomniejszać o zapłacone składki ZUS. Opodatkowanie za pomocą ryczałtu nie pozwala natomiast na rozliczanie kosztów firmowych. Nie możemy więc obniżyć podatku dochodowego, rozliczając faktury zakupowe, np. za zakup sprzętu potrzebnego do pracy czy paliwa. Dlatego też taki wybór opłaca się głównie tym, którzy ponoszą niskie koszty prowadzenia działalności.

Ryczałtowcy rozliczają się na formularzu PIT-28. Z tego rodzaju rozliczenia wyłączone są ulgi: prorodzinna (na dzieci) oraz ulga na użycie nowych technologii

Jakie ulgi przysługują ryczałtowcom?

 • ulga na internet – jedynym wymogiem jest jednak comiesięczne opłacanie rachunków za jego dostawę;
 • ulga abolicyjna – osoby pracujące za granicą mają możliwość skorzystać z ulgi abolicyjnej w celu obniżenia podatku do zapłaty w Polsce. Dotyczy to tych podatników, którzy na stałe mieszkają w Polsce, ale  uzyskali dochody w krajach, z którymi RP ma podpisaną umowę o proporcjonalnym odliczeniu podatku;
 • ulga w przypadku darowizn na Organizacje Pożytku Publicznego i kult religijny – są aż cztery rodzaje darowizn, które możesz rozliczyć w swoim picie: krwiodawstwo realizowane przez honorowych krwiodawców, darowizna na organizacje pożytku publicznego, darowizna na cele kultu religijnego oraz darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła;
 • ulga termomodernizacyjna – pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • ulga w przypadku darowizny na walkę z pandemią – w związku z pandemią COVID-19 w 2020 roku zostały wprowadzone ulgi podatkowe w związku z dokonywanymi darowiznami na cele związane z walką z koronawirusem;
 • ulga badawczo-rozwojowa – pozwala przedsiębiorcom na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową;
 • ulga rehabilitacyjna (na zakup leków) – podatnik posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, może odliczyć wydatki poniesione na zakup leków;
 • ulga mieszkaniowa – pozwala między innymi na: nabycie lokalu lub budynku mieszkalnego, nabycie spółdzielczego prawa do własności, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego;
 • ulga przy wpłatach na emeryturę – w tym przypadku odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Odliczenia i koszty w ryczałcie ewidencjonowanym – podstawa prawna

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadzie ryczałtu ma prawo przy wyliczaniu podatku wziąć pod uwagę opłacone składki ZUS. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym przychód pomniejsza się o wartość opłaconych składek społecznych, natomiast sam podatek – o składki zdrowotne (o 1 stycznia 2022 r. nie będzie tej możliwości).

l art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym mówi, że podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 PIT (mowa m.in o składkach społecznych, zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących), jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie zaś z zapisem art. 13 powyższej ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika w danym roku podatkowym. Kwota odliczenia nie może być jednak wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Istotne jest też to, że składki te można ująć w wyliczeniu tylko w danym roku podatkowym.

Nowy Polski Ład – zmiany w ryczałcie

Ryczałtowcy będą musieli zmierzyć się z jedną bardzo istotną zmianą – zmianą w kwestii  zasad naliczania składki zdrowotnej. Co się zmieni? Przedsiębiorcy opodatkowani tą formą zapłacą wyższą – 9% składkę zdrowotną. Od 1 stycznia 2022 roku będzie ona dodatkowo liczona od innej podstawy wymiaru.

Obowiązujące będą trzy podstawy:

 1. przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia;
 2. przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia;
 3. przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł. – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Projekt nowej ustawy znosi dotychczasowe przepisy, które do końca roku stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. W obecnym kształcie nie przewiduje innych przepisów, które dawałyby możliwość odliczania lub ujęcia w kosztach zapłaconej składki. Finalnie składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu, nie będzie można jej też zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu