Jak wyznaczyć odpowiednią stawkę ryczałtu? Czy wcześniejsze orzeczenia obowiązują wszystkich?

W ramach PKD, czyli tzw. Polskiej Klasyfikacji Działalności, możliwe jest określenie szeregu wytycznych związanych z prowadzonym biznesem. Wśród nich możemy wymienić m.in. określenie właściwej stawki podatkowej na ryczałcie. Z kolei PKWiU to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, która również pozwala na określenie tego, jaka jest stawka opodatkowania ryczałtowego.

Stawki ryczałtowe a PKD i PKWiU

Stawki ryczałtu zależą od rodzaju prowadzonej działalności i zdecydować się na nie mogą osoby fizyczne i spółki cywilne czy jawne. Tu jednak pojawia się podstawowy problem, a mianowicie to, jak określić stawkę ryczałtu, która nas obowiązuje. W praktyce bowiem, o ile PKD jest przypisane do działalności, o tyle wysokość szczegółowej stawki może zależeć bardziej od świadczonych przez nas usług. Co za tym idzie, kwalifikowanie odbywa się poprzez określenie właściwego symbolu PKWiU oraz sprawdzenie stawki mu przypisanej. Informacje o tym znajdziemy art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Oznacza to, że podatnik sam musi na podstawie świadczonych usług określić, jaka stawka go dotyczy. W przypadku obracania produktami lub przy świadczeniu usług o różnym opodatkowaniu w ostatecznym wypełnieniu ewidencji przychodów konieczne jest zaznaczanie odpowiednich zryczałtowanych stawek podatkowych. Tu podatnik może korzystać z odpowiedniej tabeli ułatwiającej dokonywanie obliczeń.

Zgłoszenie indywidualnej interpretacji

Określenie tego, jaki dokładnie podatek nas dotyczy, nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. W praktyce bowiem nie zawsze mamy pewność, czy nasza działalność kwalifikuje się do niższej stawki, czy też musimy płacić więcej niż sądzimy. Wówczas dogodnym rozwiązaniem jest zgłoszenie indywidualnej interpretacji podatkowej do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

W tym celu należy złożyć wniosek, w którym szczegółowo opisuje się sytuację firmy oraz przedstawia się własne stanowisko w tej materii. Warto przy tym zaznaczyć, że formalności dopełnimy zarówno podczas wizyty w urzędzie, jak też listownie lub elektronicznie.

Otrzymanie interpretacji indywidualnej wiąże się z opłatą 40 złotych za pojedynczy problem jednej osoby. Jeśli sprawa dotyczy kilku osób lub paru problemów, wymaga to odpowiedniego pomnożenia przez 40 zł, a sama opłata musi być uiszczona w ciągu 7 dni od złożenia wniosku bezpośrednio na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

Co z WIS?

Obok interpretacji indywidualnej funkcjonuje również tzw. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). Jest  ona związana bezpośrednio ze stawką VAT w odniesieniu do sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi. Z zasady oznaczać to powinno, że nie obowiązuje ona podatników na ryczałcie. W praktyce jednak klasyfikacja usług lub dostarczania towarów odbywa się na podstawie PKWiU, co jest powiązane bezpośrednio z podatkiem VAT. Oznacza to, że w przypadku WIS ochronie podlegają nie tylko jej adresaci, ale również podatnicy, których transakcje towarów i usług są tożsame z określonymi w WIS.

Interpretacja dla innej firmy – czy może być wiążąca dla nas?

Jak sama nazwa wskazuje, interpretacja indywidualna z zasady dotyczy zainteresowanego i przedmiotu jego zapytania. Co za tym idzie, w przeciwieństwie do WIS, nie możemy powołać się na interpretacje wydanej dla innego przedsiębiorcy lub firmy. Oznacza to, że nie jest wskazane traktowanie interpretacji indywidualnej przygotowanej dla innego podmiotu jako wiążącego również dla nas. Oznacza to, że jeśli nie mamy pewności, jaka dotyczy nas stawka ryczałtowa, powinniśmy złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Potwierdza to również odpowiedź Ministerstwa Finansów wydana 12 czerwca 2019 roku na interpelację poselską nr 31550. Stwierdzono wówczas, że podatnicy nie mogą powoływać się na występowanie w obrocie prawnym interpretacji indywidualnej, wydanej dla innego podatnika. Skutki prawnopodatkowe są wywoływane przez daną interpretację indywidualną tylko i wyłącznie wobec podmiotu, dla którego została ona wydana.

Złe określenie stawki ryczałtu – co za to grozi?

Przy nieprawidłowym określeniu stawki ryczałtu możemy ponieść konsekwencje finansowe. Zazwyczaj polegają one na naliczeniu przez urząd skarbowy znacząco wyższego ryczałtu. Dodatkowo, w niektórych przypadkach może dojść nawet do nałożenia sankcji karnoskarbowych. Tu należy zaznaczyć, że ewidencję przychodów powinniśmy prowadzić w sposób rzetelny i niewadliwy, a za takie uznaje się nawet sytuacje, w których:

  • błędy w zapiskach są skutkiem oczywistej pomyłki;
  • za niewprowadzenie odpowiedniego zapisku odpowiada zdarzenie losowe;
  • łączne zapisanie błędnych przychodów nie przekracza 0,5% całkowitego przychodu w danym roku;
  • doszło do poprawy ewentualnych błędów przed rozpoczęciem kontroli skarbowej.