Gdzie złożyć wniosek o Wiążącą Informację Stawkową? Jak wydanie WIS chroni przedsiębiorcę?

Wraz z nową matrycą stawek VAT wprowadzona zostanie Wiążąca Informacja Stawkowa zawierająca klasyfikację towaru lub usługi według nomenklatury CN lub PKWiU. Po szczegóły związane z WIS zapraszam do wpisu.

Co to jest WIS?

Przypomnijmy, że od 01 stycznia 2020 roku zmieniony ma być sposób identyfikowania towarów i usług.  Planowane jest odejście od PKWiU 2008 na rzecz:

  • Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz
  •  aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.

W celu ułatwienia stosowania nowej matrycy stawek Ministerstwo Finansów wprowadza z dniem 01 czerwca 2019  nowy instrument podatkowy. Podatnicy, którzy mają wątpliwości, co do stosowanej przez nich stawki VAT, będą mogli wystąpić z wnioskiem o jej określenie dla transakcji dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Stawka określana jest w formie decyzji zwanej Wiążącą Informacją Stawkową i zawiera m.in.:

  • opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
  • klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
  • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Kto może ubiegać się o WIS?

O wydanie WIS może starać się każdy podatnik posiadający NIP ( w tym zwolniony podmiotowo) ale także inny podmiot, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług.
Kolejnym podmiotem, który otrzyma decyzję na wniosek jest zamawiający w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.
WIS może okazać się także istotna dla podatników uczestniczących w transakcjach, gdzie odpowiednia klasyfikacja towaru lub usługi decyduje o zastosowaniu pewnych regulacji takich jak:

  • krajowy system reverse charge (załącznik nr 11 oraz 14  ustawy o VAT);
  • nabycie towarów objętych solidarną odpowiedzialnością (załącznik nr 13);
  • dostawa towarów nie podlegających zwolnieniu podmiotowemu (załącznik nr 12).

Kto wydaje WIS?

Do postępowań w sprawie wydania WIS stosowane będą przepisy Ordynacji podatkowej, które określają właściwość organów podatkowych. Wniosek o wydanie WIS składany będzie do dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie on jednocześnie organem odwoławczym od decyzji wydawanych w tych sprawach oraz organem dokonującym z urzędu zmiany wydanych WIS, w przypadkach wymienionych w ustawie.
Wzór wniosku określony zostanie w przepisach wykonawczych do ustawy o VAT.
Opłata za wydanie decyzji stanowić będzie iloczyn kwoty 40 zł oraz liczby towarów i usług składających się na czynność podlegającą opodatkowaniu.

Co nam daje WIS?

Obok pewności co do stawki VAT podatnik zyskuje ochronę. Organ podatkowy nie będzie mógł zakwestionować zastosowanej w oparciu o WIS stawki. Warunkiem jest aby sprzedawany towar lub świadczone usługi odpowiadały opisowi zawartemu we wniosku WIS. Dlatego istotne jest aby wniosek zawierał szczegółowy opis towaru lub usługi. Do wniosku można dołączyć:
„1)     dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty,
2)     próbki towaru
– umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.”

Od kiedy można składać pierwsze wnioski?

Przepisy wprowadzające WIS mają obowiązać od 01 czerwca 2019. Od tego dnia możliwe będzie uzyskanie decyzji, które wykorzystane mogą być w stosunku do transakcji dokonanych dopiero po 01 stycznia 2020. Jest to związane z wprowadzeniem z tą datą nowej matrycy stawek.
Wyjątek stanowi WIS wydana w okresie 01 czerwca 2019 – 31 grudnia 2019 w odniesieniu do wybranych towarów i usług m.in. e-booków. Obowiązywać ma już od dnia, w którym została doręczona.