Jak długo można płacić ZUS od przychodu? Ile maksymalnie można mieć przychodu, żeby skorzystać z tej preferencji?


28 sierpnia 2018 6 min. czytania

Już od 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy będą mieli możliwość opłacania składek ZUS uzależnionych od uzyskiwanego przychodu. ZUS od przychodu – sprawdźmy kto i ile na tym skorzysta.

Dla kogo będzie dostępny ZUS od przychodu?

Składki ZUS uzależnione od przychodu będą mogli opłacać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychód nieprzekraczający 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Limit przychodów dla „małego ZUS”

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z możliwości opłacania składek ZUS od przychodu w 2019 r. powinien sprawdzić, czy jego przychody w 2018 r. nie przekroczyły kwoty 30 x 2.100 zł = 63.000 zł. Oznacza to, że średni miesięczny przychód z takiej działalności nie mógł być większy niż 5.250 zł.

Oczywiście, co rok kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę się zmienia, więc należy zapamiętać zasadę, że można skorzystać z obliczania składek ZUS od przychodu, jeżeli wynagrodzenie w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyło 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaznaczyć trzeba, że istotna jest kwota netto, czyli bez podatku od towarów i usług. Ważne jest również to, że decydujący jest przychód, a nie dochód (czyli kwoty otrzymane przez przedsiębiorcę bez potrącania kosztów uzyskania przychodów).

Warto zauważyć, że jest to pierwsza preferencja w opłacaniu składek ZUS niezwiązana z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, a z uzyskiwanym przez przedsiębiorców przychodem.

Maksymalny okres ulg w opłacaniu składek ZUS

Biorąc pod uwagę wprowadzoną w kwietniu 2018 r. ulgę na start oraz tzw. „mały ZUS” przedsiębiorcy, który rozpoczęli działalność po 30 kwietnia i będą spełniać warunki do skorzystania z opłacania składek ZUS od przychodu mogą korzystać z preferencji w opłacaniu składek ZUS aż do 67 miesięcy, dzieje się tak w przypadku, jeżeli działalność rozpoczęli w trakcie miesiąca (pierwszy niepełny okres działalności wydłuża prawo do skorzystania z ulgi na start).

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą z dniem 7 maja 2018 r., wobec tego z ulgi na start może korzystać do dnia 30 listopada 2018 r. W konsekwencji pierwsze składki społeczne zapłaci za miesiąc grudzień (w styczniu 2019 r.).

  • 6 pełnych miesięcy ulgi na start (jeżeli działalność rozpoczęli w trakcie miesiąca, okres ten wydłuża prawo do skorzystania z ulgi na start),
  • 24 pełne miesiące tzw. małego ZUS,
  • 36 miesięcy ZUS od przychodu.

Ile zyskasz na składkach ZUS?

Jak wskazałam powyżej graniczną kwotą przychodu jest 30-krotność minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Jeżeli wobec tego weźmiemy pod uwagę możliwość obliczania ZUS od przychodu w 2019 r. sytuacja może wyglądać następująco (obliczenia powstają w oparciu dane prognozowane, bowiem nie został jeszcze uchwalony budżet państwa na kolejny rok).

Przykład: wyliczenie składek dla przychodu 63000

Jeżeli przedsiębiorca, który przez cały rok 2018 prowadził działalność gospodarczą  uzyskał w roku przychód w wysokości 63.000 zł i chce skorzystać z obliczania składek ZUS od przychodu powinien dokonać następujących obliczeń:

1. ustalenie przeciętnego miesięcznego przychodu

Przychód taki oblicza się mnożąc roczny przychód razy 30 i dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzonej działalności.

(63.000 x 30) / 365 = 5178,08 = 5.178

2. sprawdzenie (lub obliczenie) współczynnika

Współczynnik na rok 2019 wynosił będzie najprawdopodobniej 0,5151. Rzeczywistą jego wysokość poznamy na przełomie listopada i grudnia 2018 r. – zostanie zamieszczona w komunikacie Prezesa ZUS zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

AKTUALIZACJA z dnia 20.12.2018

ZUS  opublikował kwotę współczynnika i na 2019 r. wynosi 0,5083.

3. wyliczenie podstawy do ubezpieczenia

Podstawę obliczamy mnożąc przeciętny miesięczny przychód razy współczynnik

5178 x 0,5151 = 2.667,18 = 2.667

4. obliczenie składek społecznych ZUS

Przy takiej podstawie składki społeczne wynosić będą 909,18 zł

Składki zdrowotnej powyższa ulga nie dotyczy, będzie ona taka sama zarówno dla korzystających, jak i niekorzystających z preferencji, więc nie uwzględniam jej w wyliczeniach.

Ile zatem skorzysta przedsiębiorca?

Składki społeczne w 2019 r. wynosić będą najprawdopodobniej 974,65 zł, w związku z tym przedsiębiorca, który w 2018 r. osiągnął przychód 63.000 zł i zdecydował się na opłacanie w 2019 r. składek ZUS od przychodu zapłaci o 65,47 zł mniej niż przedsiębiorca opłacający duży ZUS.

składki ZUS od przychodu

Przykład: wyliczenie składek dla przychodu 30000

Jeżeli przedsiębiorca, który przez cały rok 2018 prowadził działalność gospodarczą  uzyskał w roku tym wynagrodzenie 30.000 zł i chce skorzystać z obliczania składek ZUS od przychodu powinien dokonać następujących obliczeń:

1. ustalenie przeciętnego miesięcznego przychodu

Przychód taki oblicza się mnożąc roczny przychód razy 30 i dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzonej działalności.

(30.000 x 30) / 365 = 2.465,75 = 2.466

2. sprawdzenie (lub obliczenie) współczynnika

Współczynnik na rok 2019 wynosił będzie najprawdopodobniej 0,5151.

3. wyliczenie podstawy do ubezpieczenia

Podstawę obliczamy mnożąc przeciętny miesięczny przychód razy współczynnik

2.466 x 0,5151 = 1.270,23 = 1.270

4. obliczenie składek społecznych ZUS

Przy takiej podstawie składki społeczne wynosić będą 401,83 zł.

Składki zdrowotnej powyższa ulga nie dotyczy, będzie ona taka sama zarówno dla korzystających, jak i niekorzystających z preferencji, więc nie uwzględniam jej w wyliczeniach.

Ile zatem skorzysta przedsiębiorca?

Składki społeczne w 2019 r. wynosić będą najprawdopodobniej 974,65 zł, w związku z tym przedsiębiorca, który w 2018 r. osiągnął przychód 30.000 zł i zdecydował się na opłacanie w 2019 r. składek ZUS od przychodu zapłaci o 572,82 zł mniej niż przedsiębiorca opłacający duży ZUS.

Wniosek jaki nasuwa się z powyższych obliczeń jest taki, że opłacanie składek ZUS obliczanych od przychodu może być korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy uzyskują niewielki przychód. Jeżeli zatem przedsiębiorca będzie miał trudności z płynnością finansową może on skorzystać z takiej ulgi, aby zredukować koszty prowadzonej działalności.

Nieprzekraczalna data zgłoszenia do ZUS od przychodu

Przedsiębiorcy, którzy od stycznia 2019 r. chcą opłacać składki ZUS od przychodu musi zarejestrować się w ZUS do 8 stycznia. Trzeba złożyć dwa dokumenty:

  • ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z dotychczasowych ubezpieczeń,
  • ZUS ZUA – jeśli z działalności opłacane są wszystkie składki lub ZZA – gdy opłacana jest tylko składka zdrowotna.

Nowy kod do zgłoszenia to 05 90 lub 05 92, gdy przedsiębiorca pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Obowiązek złożenia ZUS DRA dla składek od przychodu

ZUS musi znać nową podstawę od której przedsiębiorca będzie opłacał składki ZUS. Te informacje uzyska od przedsiębiorcy, który prześle mu w lutym dwa dokumenty: ZUS DRA i ZUS DRA cz.II. Jeśli formularze będą dotyczyć pełnego miesiąca stycznia, to potem będą się kopiować i nie trzeba ich samodzielnie składać.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu