Już od 2019 r. niektórzy przedsiębiorcy będą mieli możliwość opłacania składek ZUS uzależnionych od uzyskiwanego przychodu. ZUS od przychodu – sprawdźmy kto i ile na tym skorzysta.

ZUS od przychodu – dla kogo?

Składki ZUS uzależnione od przychodu będą mogli opłacać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychód nieprzekraczający 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

Przykład:

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z możliwości opłacania składek ZUS od przychodu w 2019 r. powinien sprawdzić, czy jego przychody w 2018 r. nie przekroczyły kwoty 30 x 2.100 zł = 63.000 zł. Oznacza to, że średni miesięczny przychód z takiej działalności nie mógł być większy niż 5.250 zł. 

Oczywiście, co rok kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę się zmienia, więc należy zapamiętać zasadę, że można skorzystać z obliczania składek ZUS od przychodu, jeżeli wynagrodzenie w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyło 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zaznaczyć trzeba, że istotna jest kwota netto, czyli bez podatku od towarów i usług. Ważne jest również to, że decydujący jest przychód, a nie dochód (czyli kwoty otrzymane przez przedsiębiorcę bez potrącania kosztów uzyskania przychodów).

Warto zauważyć, że jest to pierwsza preferencja w opłacaniu składek ZUS niezwiązana z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, a z uzyskiwanym przez przedsiębiorców dochodem.

Biorąc pod uwagę wprowadzoną w kwietniu 2018 r. ulgę na start oraz tzw. „mały ZUS” przedsiębiorcy, który rozpoczęli działalność po 30 kwietnia i będą spełniać warunki do skorzystania z opłacania składek ZUS od przychodu mogą korzystać z preferencji w opłacaniu składek ZUS aż do 67 miesięcy, dzieje się tak w przypadku, jeżeli działalność rozpoczęli w trakcie miesiąca (pierwszy niepełny okres działalności wydłuża prawo do skorzystania z ulgi na start).

Przykład:

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą z dniem 7 maja 2018 r., wobec tego z ulgi na start może korzystać do dnia 30 listopada 2018 r. W konsekwencji pierwsze składki społeczne zapłaci za miesiąc grudzień (w styczniu 2019 r.). 

  • 6 pełnych miesięcy ulgi na start (jeżeli działalność rozpoczęli w trakcie miesiąca, okres ten wydłuża prawo do skorzystania z ulgi na start),
  • 24 pełne miesiące tzw. małego ZUS,
  • 36 miesięcy ZUS od przychodu.

ZUS od przychodu

ZUS od przychodu – ile można na tym skorzystać?

Jak wskazałam powyżej graniczną kwotą przychodu jest 30-krotność minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Jeżeli wobec tego weźmiemy pod uwagę możliwość obliczania ZUS od przychodu w 2019 r. sytuacja może wyglądać następująco (obliczenia powstają w oparciu dane prognozowane, bowiem nie został jeszcze uchwalony budżet państwa na kolejny rok).

Przykład 1.

Jeżeli przedsiębiorca, który przez cały rok 2018 prowadził działalność gospodarczą  uzyskał w roku tym wynagrodzenie 63.000 zł i chce skorzystać z obliczania składek ZUS od przychodu powinien dokonać następujących obliczeń:

1. ustalenie przeciętnego miesięcznego przychodu

Przychód taki oblicza się mnożąc roczny przychód razy 30 i dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzonej działalności.

(63.000 x 30) / 365 = 5178,08 = 5.178

2. sprawdzenie (lub obliczenie) współczynnika

Współczynnik na rok 2019 wynosił będzie najprawdopodobniej 0,5151. Rzeczywistą jego wysokość poznamy na przełomie listopada i grudnia 2018 r. – zostanie zamieszczona w komunikacie Prezesa ZUS zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski „.

3. wyliczenie podstawy do ubezpieczenia

Podstawę obliczamy mnożąc przeciętny miesięczny przychód razy współczynnik

5178 x 0,5151 = 2.667,18 = 2.667

4. obliczenie składek społecznych ZUS

Przy takiej podstawie składki społeczne wynosić będą 909,18 zł

Składki zdrowotnej powyższa ulga nie dotyczy, będzie ona taka sama zarówno dla korzystająch, jak i niekorzystających z preferencji, więc nie uwzględniam jej w wyliczeniach.

Ile zatem skorzysta przedsiębiorca?

Składki społeczne w 2019 r. wynosić będą najprawdopodobniej 974,65 zł, w związku z tym przedsiębiorca, który w 2018 r. osiągnął przychód 63.000 zł i zdecydował się na opłacanie w 2019 r. składek ZUS od przychodu zapłaci o 65,47 zł mniej niż przedsiębiorca opłacający duży ZUS.

Przykład 2.

Jeżeli przedsiębiorca, który przez cały rok 2018 prowadził działalność gospodarczą  uzyskał w roku tym wynagrodzenie 30.000 zł i chce skorzystać z obliczania składek ZUS od przychodu powinien dokonać następujących obliczeń:

1. ustalenie przeciętnego miesięcznego przychodu

Przychód taki oblicza się mnożąc roczny przychód razy 30 i dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzonej działalności.

(30.000 x 30) / 365 = 2.465,75 = 2.466

2. sprawdzenie (lub obliczenie) współczynnika

Współczynnik na rok 2019 wynosił będzie najprawdopodobniej 0,5151.

3. wyliczenie podstawy do ubezpieczenia

Podstawę obliczamy mnożąc przeciętny miesięczny przychód razy współczynnik

2.466 x 0,5151 = 1.270,23 = 1.270

4. obliczenie składek społecznych ZUS

Przy takiej podstawie składki społeczne wynosić będą 432,95 zł

Składki zdrowotnej powyższa ulga nie dotyczy, będzie ona taka sama zarówno dla korzystająch, jak i niekorzystających z preferencji, więc nie uwzględniam jej w wyliczeniach.

Ile zatem skorzysta przedsiębiorca?

Składki społeczne w 2019 r. wynosić będą najprawdopodobniej 974,65 zł, w związku z tym przedsiębiorca, który w 2018 r. osiągnął przychód 30.000 zł i zdecydował się na opłacanie w 2019 r. składek ZUS od przychodu zapłaci o 541,17 zł mniej niż przedsiębiorca opłacający duży ZUS.

Wniosek jaki nasuwa się z powyższych obliczeń jest taki, że opłacanie składek ZUS obliczanych od przychodu może być korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy uzyskują niewielki przychód. Jeżeli zatem przedsiębiorca będzie miał trudności z płynnością finansową może on skorzystać z takiej ulgi, aby zredukować koszty prowadzonej działalności.