Jak się przerejestrować na mały ZUS od przychodu i czy trzeba pamiętać o formularzu ZUS DRA?

Aneta Socha-Jaworska

Nowy rok, to jak zwykle sporo zmian. Jedną z ciekawszych jest ZUS wyliczany od przychodu, często też nazywany „małym ZUS-em”. W większości przypadków jest bardzo mało czasu na przerejestrowanie się. Pojawia się też pytanie, czy opłacając ZUS od przychodu muszę składać ZUS DRA?

Przerejestrowanie tylko do 8 stycznia

Przedsiębiorcy, którzy chcą od stycznia 2019 r. opłacać składki uzależnione od przychodu, muszą w terminie nieprzekraczalnym czyli do 8 stycznia włącznie dokonać przerejestrowania. To przerejestrowanie polega na tym, że w ZUS należy złożyć:

 • druk ZUS ZWUA wyrejestrowanie z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od
  • 05 10, 05 12, jeśli przedsiębiorca przechodzi z dużego ZUS na ZUS od przychodu,
  • 05 70, 05 72, jeśli na koniec grudnia traci prawo do preferencyjnego ZUS,
  • kod przyczyny wyrejestrowania 600,
 • druk ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego albo – jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – ZUS ZZA,
  • zgłoszenie do tego ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Czy opłacając ZUS od przychodu muszę składać ZUS DRA?

Kopiowanie ZUS DRA

Przepisy określają, że jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie siebie i za osoby współpracujące oraz podstawa do opłacania składek przedsiębiorcy jest minimalną kwotą ustaloną od przychodu, to nie musi składać co miesiąc ZUS DRA – druk będzie kopiował się w ZUS.

W tym wypadku wystarczające jest złożenie deklaracji za jeden pełny miesiąc z określeniem podstawy, od której będą opłacane składki ZUS. Nowością jest to, że osoby opłacające ZUS od przychodu będą zobowiązane do złożenia ZUS DRA za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej każdego kolejnego roku, na który ustaliły najniższą podstawę wymiaru składek na podstawie przychodu.

Dokładne informacje w tym zakresie znajdują się w art. 47 ust. 2g ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kopiowanie deklaracji przy ZUS od przychodu odbywać się będzie na podobnych zasadach, jak przy opłacaniu minimalnych składek dla małego i dużego ZUS z tą różnicą, że co roku na nowo trzeba wysłać ZUS DRA z nową podstawą – nowym przychodem. Przy małym i dużym ZUS podstawy do opłacania składek rosną z urzędu, więc nie trzeba składać tych deklaracji.

Termin złożenia ZUS DRA

Należy pamiętać o ważnych terminach na dostarczenie przynajmniej pierwszego ZUS DRA i ZUS DRA cz.II. Czas jest do:

 • 10. dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu za który opłaca się składki – jeśli przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie lub
 • 15. dnia kolejnego miesiąca, gdy opłaca składki za siebie i osobę współpracują.

Przedsiębiorca, który po raz pierwszy będzie opłacał ZUS od przychodu ma czas na złożenie ZUS DRA i ZUS DRA cz.II do 10 lub 15 lutego 2019r.

Wezwanie ZUS do udowodnienia przychodu

Co ciekawe przedsiębiorca, który ustala najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie ze swoim przychodem, jest obowiązany przedstawić na żądanie ZUS dokumenty potwierdzające wysokość rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy. Takimi dokumentami może być np. KPiR lub ewidencja przychodów. Termin na przedstawienie dokumentów to 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi, to ZUS za wszystkie miesiące danego roku kalendarzowego może nakazać zapłacić składki, jak na dużym ZUS.