Kto w 2019 roku nie będzie mógł płacić ZUS-u od przychodu?

Aneta Socha-Jaworska

ZUS wyliczany od przychodu, nazywany też ulgą dla przedsiębiorców działających na małą skalę będzie obowiązywał od 2019 r. W tym opracowaniu powiem o tym, kto w 2019 roku nie będzie mógł płacić ZUS-u od przychodu?

Limit przychodów – kluczowy

Aby przedsiębiorca w 2019 r. skorzystał z ulgowego ZUS, jego przychód z działalności (suma kwot z faktur przychodowych netto) nie może przekroczyć kwoty 63 000 zł. Limit to dokładnie 30-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł, stąd roczny limit to 63 000 zł.

Natomiast w 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 zł. Aby płacić w 2020 r. ZUS od przychodu, w 2019 r. roczny przychód nie może przekroczyć kwoty 2250*30 = 67 500 zł.

Należy pamiętać, że jeśli działalność nie była prowadzona cały rok, to wówczas limit jest mniejszy. Kwota graniczna zależy od liczby dni prowadzenia działalności i wyliczana jest do niej wprost proporcjonalnie.

Przykład 1 – Pani Natalia prowadziła w 2018 r. działalność przez 210 dni. Oznacza to, że jej limit przychodów wynosi

(63 000/365) * 210 = 36 246,58 zł.

Przykład 1 – Pan Janusz prowadziła w 2018 r. działalność przez 100 dni. Oznacza to, że jej limit przychodów wynosi

(63 000/365) * 100 = 17 260,27 zł.

Kto w 2019 roku nie będzie mógł płacić ZUS-u od przychodu?

ZUS od przychodu nie będzie dla wszystkich przedsiębiorców. Jak w większości przepisów są wyłączenia. ZUS-u od przychodu nie będą mogli opłacać przedsiębiorcy, którzy:

 1. przekroczyli limit przychodu,
 2. którzy w poprzednim roku rozliczali się na karcie podatkowej i korzystali ze zwolnienia podmiotowego,
 3. korzystają z ulgi na start,
 4. mających prawo do małego ZUS,
 5. którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzi działalność krócej niż 60 dni kalendarzowych,
 6. są twórcami, artystami, osobami wykonującymi wolne zawody i wykonują swoje usługi poza działalnością gospodarczą,
 7. prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę lub inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół,
 8. są wspólnikami  jednoosobowej spółki z.o.o. oraz wspólnikami spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 9. wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 10. skorzystali już z ZUS od przychodu przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała najniższą podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.

Wspólnicy spółek cywilny mogą opłacać ZUS od przychodu.

Przykład 1 – dotyczący pkt 8

Pani Kinga prowadzi działalność gospodarczą od 2015 r. Wykonuje swoje usługi na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracowała w 2009 r. Czy może opłacać ZUS od przychodu? – Tak, podatniczka może opłacać ZUS od przychodu.

Przykład 2 – dotyczący pkt 9

Pan Jan w 2016 roku pracował jako informatyk dla spółki X. Z początkiem 2017 r. zdecydował się przejść na samozatrudnienie (B2B) i musi opłacać duży ZUS. Pan Jan w 2019 r. nie będzie mógł korzystać opłacać składek ZUS wyliczanych od przychodu.

Wielu samozatrudnionych nie skorzysta z opcji opłacania ZUS od przychodu z tego względu, że współpracują z byłym pracodawcą.

Ograniczenia podstawy składek

Podstawa wyliczana dla ZUS od przychodu nie może być mniejsza niż minimalna podstawa do małego ZUS i nie może być większa niż minimalna podstawa dla dużego ZUS. Podstawa do wyliczania składek społecznych (emerytalnej, rentowej, wypadkowej, dobrowolnej chorobowej) będzie:

 • nie mniejsza (równa lub większa) niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nie większa (równa lub mniejsza) niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Jeśli podstawa do wyliczania składek społecznych w 2019 r. przekroczy 2250 zł, to z tytułu wykonywanej działalności należy opłacać także fundusz pracy (FP).

ZUS od przychodu nie jest wyliczany w przypadku składki zdrowotnej.