Wolny zawód, twórca i artysta według ZUS. Jak rozumieć te pojęcia? Skład czerpać dokładne informacje? Ostatnio w kontekście składek ZUS od przychodu pojawia się wiele takich pytań i w tym opracowaniu postaram się na nie odpowiedzieć.

Wolny zawód, twórca i artysta według ZUS

Przepisy ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 8 określają co należy rozumieć pod pojęciem wolnego zawodu, twórcy i artysty.

Twórca

Za twórcę  uważa się osobę, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego.

Artysta

Natomiast artysta to osoba wykonująca zarobkowo działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, a także w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów i kaskaderów.
Wolny zawód, twórca i artysta według ZUS

Wolny zawód

Wolny zawód to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywaną osobiście przez

  • lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki,
  • tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,

jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.
Twórcę, artystę i osobę wykonującą wolny zawód uważa się za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

ZUS od przychodu, a wolny zawód, twórca i artysta

Podstawa oraz składki społeczne ZUS nie będą mogły być ustalane na podstawie przychodu w odniesieniu do przedsiębiorców wykonujących wolne zawody, twórców i artystów.