Karta podatkowa – prawa i obowiązki

Piotr Juszczyk

Karta podatkowa jest najprostszą formą podatku dochodowego. Jednak na podatnikach korzystającej z tej formy opodatkowania ciążą pewne obowiązki. Są one powiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jej rozwojem i zmianami w prowadzonym przedsiębiorstwie.

Karta podatkowa

Karta podatkowa, jest prostą forma opodatkowania. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania nie muszą prowadzić wielu skomplikowanych ewidencji podatkowych. W zamian jednak podatnicy mają obowiązek dopilnować przekazywania organom podatkowym informacji niezbędnych do wymiaru podatku i rzetelnego prowadzenia dokumentacji.

Prawa i obowiązki podatnika przed doręczeniem decyzji o karcie podatkowej

Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zobowiązani są jedynie wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż towaru lub wykonanie usługi oraz przechowywać ich kopie.
Jednak przed doręczeniem decyzji o karcie podatkowej podatnik nie może korzystać z tego prawa. Podatnicy oczekujący na decyzję, są zobowiązani prowadzić dotychczasową rachunkowość podatkową (np. ryczał ewidencjonowany), a rozpoczynający działalność gospodarczą – PKPiR na zasadach ogólnych. Powyższe zasady dają podatnikowi prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, pomimo braku decyzji, a zapłacony zaliczki na podatek, po otrzymaniu decyzji zaliczane są na poczet karty podatkowej.
Karta podatkowa – prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki podatnika po otrzymaniu negatywnej decyzji o karcie podatkowej

Organ podatkowy może stwierdzić brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej i wydać decyzję odmowną. W związku z tym podatnik ma obowiązek wybrać inną formę opodatkowania:

Prawa i obowiązki podatnika po doręczeniu pozytywnej decyzji o karcie podatkowej

W przypadku pozytywnej decyzji podatnik zaczyna odprowadzać ustalony w niej podatek, tak jak wcześniej wspomniano dotychczas zapłacony w roku podatkowym podatek dochodowy ma prawo zaliczyć na poczet karty podatkowej. Co ważne, podatnik w ciągu 14 dni po otrzymaniu decyzji pozytywnej może jeszcze zrezygnować z tej formy opodatkowania i wybrać:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone dla podatników ryczałtu, lub
  • podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak znów można zauważyć podatnik nie może wybrać podatku liniowego.
Przepisy na podatnika nakładają również obowiązek informowana w siedmiodniowym terminie, organ podatkowy o wszelkich zmianach, jakie zaszły od czasu złożenia wniosku PIT-16, o ile zmiany te powodują utratę prawa do karty lub mają wpływ na wysokość podatku. W szczególności zgłaszać należy zmiany w zakresie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji, w zależności oczywiście od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
Nie zgłoszenie ww. zmian skutkuję wygaśnięciem decyzji w sprawie karty podatkowej.
W takim przypadku podatnik, od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu wygaśnięcia decyzji zobowiązany jest zaprowadzić PKPiR, a ponadto opłacać podatek na zasadach ogólnych, dotyczy to całego roku. W związku z tym może to skutkować niedopłatą podatku w miesiącach, których rozliczał się na zasadach kart podatkowej,

Prawa i obowiązki podatnika po zatrudnieniu pracownika

Podatnik ma prawo zatrudniać pracowników do limitu określonego w przepisach. W związku z tym jest zobowiązany:

  • prowadzić ewidencję zatrudnienia,
  • zawiadamiać o zmianach: w stanie zatrudnienia, jeśli mają one wpływ na wysokość podatku.

Prawa i obowiązki podatnika po zakończeniu roku podatkowego

Podstawowym i w zasadzie jedynym prawem podatnika opodatkowanego kartą do ulgi podatkowej jest możliwość odliczenia zapłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu nie może jednak, tak jak i w innych przypadkach podobnych odliczeń, przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Jednocześnie jednak podatnicy zostali zobowiązani do złożenia po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, rocznej deklarację o wysokości zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne (PIT-16A).