Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania w podatku dochodowym – nie tylko pod względem wysokości opodatkowania ale szczególnie pod względem obowiązków dokumentacyjnych.

Karta podatkowa – dla kogo?

Karta podatkowa jest specyficznym sposobem opodatkowania dochodu, przeznaczonym w zasadzie dla najmniejszych przedsiębiorców, prowadzącym działalność w ograniczonym zakresie i bez korzystania z usług podwykonawców. Wyłączone jest zatem stosowanie karty podatkowej w stosunku do podatników, którzy przy prowadzeniu działalności korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące). 

karta podatkowa

Przykład. Podatnik prowadzi działalność gastronomiczną i skorzystał z usług firmy sprzątającej. Ponieważ usługi sprzątania nie wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej należy potraktować jej jako usługi specjalistyczne. Podatnik może więc korzystać z opodatkowania kartą podatkową.

Opodatkowanie kartą podatkową mogą wybrać jedynie osoby fizyczne. Podstawowym warunkiem opodatkowania kartą podatkową jest prowadzenie samodzielnie działalności gospodarczej albo działalności w formie spółki osobowej – ale wyłącznie spółki cywilnej.
Prowadząc działalność opodatkowana kartą podatkową, podatnik może zatrudniać pracowników, jednak zatrudnienie nie może przekroczyć limitów określonych w przepisach. Limit zatrudnienie nie ma zastosowania to podatników prowadzących parkingi.

Jakie działalności mogą być objęte opodatkowaniem w formie karty podatkowej?

Zgodnie z przepisami z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność:

  • usługową lub wytwórczo – usługową, przy limitowanym poziomie zatrudnienia,
  • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,
  • gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu,
  • w zakresie usług rozrywkowych,
  • w zakresie pozostałych usług – prowadzoną przez osoby fizyczne, w tym rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej).

Podatek

Wysokość podatku każdorazowo określana jest przez naczelnika urzędu skarbowego, ze względu na to, że wpływ na nią mają różne czynniki, jak liczba mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność oraz liczba zatrudnionych pracowników. Na przykład, fryzjerka prowadząca zakład w mieście do 5 tys. mieszkańców, bez pracownika, zapłaci miesięcznie fiskusowi 122 zł. Z kolei kosmetyczka z takiego samego miasta, zatrudniająca jednego pracownika, zapłaci 331 zł podatku.
Przy czym należy pamiętać, że od ustalonego podatku odliczamy zapłconą składkę zdrowotną (7,75% podstawy).
Stawki podatku przy karcie podatkowej co roku ustalane są w formie obwieszczenia (obwieszczenie na 2018 r.).
Podatnik, zobowiązany jest uiszczać ustaloną stawkę podatku za każdy miesiąc do 7 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień do 28 grudnia.

Wniosek o kartę podatkową

Wniosek o wyborze opodatkowanie w formie karty podatkowej należy złożyć w urzędzie skarbowym na formularzu PIT–16. Wypełniony druk należy złożyć przed rozpoczęciem działalności. Jeśli odpowiedź z urzędu skarbowego będzie negatywna, naczelnik narzuci nam inną formę opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Podatnik już prowadzący działalność gospodarczą ma również prawo do zmiany z dotychczasowej formy opodatkowania na kartę podatkową. W związku z tym musi do 20 stycznia, złożyć zawiadomienie o zmienia do urzędu skarbowego.