Założenie firmy przez obcokrajowca w Polsce. Jakie są wymogi?

Michał Naszkiewicz

Procedura otwarcia działalności gospodarczej w Polsce charakteryzuje się dużą swobodą. Bez większego problemu firmę założy osoba pełnoletnia, będąca obywatelem Polski, a z pewnymi ograniczeniami również cudzoziemiec. Jakie są warunki otwarcia własnego biznesu w Polsce dla obcokrajowca? Przeczytaj i dowiedz się, czy i jak możesz to zrobić bez polskiego obywatelstwa.

Polskie przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej dają dużą swobodę tworzenia różnych podmiotów gospodarczych. Status przedsiębiorcy możesz posiadać zarówno Ty jako osoba fizyczna, jak i Twoja spółka osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (tzw. ułomna osoba prawna) np. Twoja spółka osobowa czy wspólnota mieszkaniowa

Czy cudzoziemiec może otworzyć działalność w Polsce?

Obcokrajowiec może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli więc nie masz obywatelstwa polskiego lub dopiero się o nie ubiegasz, możesz założyć działalność gospodarczą, zarówno jednoosobową, jak i w formie spółki. Konieczne może być jednak spełnienie dodatkowych wymagań. Będą one zależeć od posiadanego przez Ciebie obywatelstwa.

box-icon

Ważne

W niektórych przypadkach prowadzenie działalności, z uwagi na specyficzny przedmiot działalności, wymaga uzyskania koncesji lub zgody odpowiedniego organu. Wykonywanie niektórych zawodów wymaga posiadania uprawnień zawodowych, zdania państwowych egzaminów lub wpisu do stosownego rejestru albo spełnienia innych dodatkowych wymogów określonych w ustawach.

box-icon

Przykład

Jakub, obywatel Czech, postanowił otworzyć w Polsce kancelarię notarialną, ponieważ był notariuszem w swoim kraju, a chce zmienić kraj zamieszkania. Nie będzie mógł tego zrobić bez oficjalnego uznania uprawnień zawodowych, polskiego obywatelstwa, wpisu do rejestru i spełnienia innych dodatkowych wymagań ustawowych.

Założenie firmy przez obcokrajowca z kraju Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Jeśli masz obywatelstwo kraju Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, państwa UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein), możesz bez przeszkód otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę. Masz też prawo założyć polski oddział lub przedstawicielstwo zagranicznej firmy lub świadczyć usługi transgraniczne, tzn. pracować w Polsce jako zagraniczna firma z państwa UE lub EOG bez rejestracji działalności w Polsce.

Załóż działalność gospodarczą

Zamów darmową rozmowę z Księgowym, który pomoże założyć Twoją firmę.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Założenie firmy przez obywatela USA lub Szwajcarii – trochę mniej możliwości

Trochę mniej możliwości mają obywatele Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarii, którzy nie mogą świadczyć usług transgranicznych w rozumieniu przepisów UE. Jeśli masz obywatelstwo któregoś z tych państw, bez problemu otworzysz jednoosobową działalność gospodarczą, oddział lub przedstawicielstwo zagranicznej firmy albo dowolną spółkę prawa handlowego.

Czy obywatele pozostałych państw mogą założyć działalność w Polsce?

Bez obywatelstwa kraju UE, EOG, USA lub Szwajcarii sytuacja znacząco się komplikuje. Nie oznacza to jednak, że nie możesz otworzyć biznesu. Jako obywatel państwa trzeciego możesz założyć:

 • jednoosobową działalność gospodarczą;
 • spółkę komandytową;
 • spółkę komandytowo-akcyjną;
 • spółkę akcyjną;
 • prostą spółkę akcyjną;
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Możesz również przystąpić do spółki oraz nabyć lub objąć jej akcje lub udziały.

W zależności od Twojego obywatelstwa będziesz mógł również założyć oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa pomiędzy państwem Twojego obywatelstwa a Polską nie wyklucza tej możliwości.

Zakładanie działalności przez obcokrajowca z kraju trzeciego – warunki

Żeby otworzyć działalność gospodarczą w Polsce w dowolnie wybranej formie, jako obywatel państwa trzeciego musisz spełnić jeden z warunków:

 • mieć zezwolenie na pobyt stały;
 • posiadać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • posiadać zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z połączeniem z rodziną legalnie przebywającą w Polsce lub kształceniem się na studiach;
 • mieć status uchodźcy;
 • posiadać ochronę uzupełniającą;
 • mieć zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany;
 • mieć zezwolenie na pobyt czasowy i pozostawać w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Polski;
 • posiadać zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG;
 • mieć ochronę czasową w Polsce;
 • mieć ważną Kartę Polaka;
 • być członkiem rodziny:
  • małżonka obywatela UE;
  • dziecka obywatela UE lub jego małżonka w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
  • rodzica obywatela UE lub jego małżonka pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
  • osoby, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub na pobyt stały – do czasu, w którym decyzja wydana na podstawie tych wniosków stanie się ostateczna.

Nie spełniasz warunków? Zobacz inne możliwości 

Jeśli nie spełniasz żadnego z warunków zawartych na liście wyżej, nie możesz zarejestrować jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki jawnej ani partnerskiej. Posiadasz jednak inne możliwości. Możesz bez problemu rozpocząć działalność gospodarczą w formie:

 • spółki komandytowej;
 • spółki komandytowo-akcyjnej;
 • spółki akcyjnej;
 • prostej spółki akcyjnej;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Możesz ponadto założyć oddział przedsiębiorstwa zagranicznego, o ile ratyfikowana umowa międzynarodowa pomiędzy krajem Twojego obywatelstwa a Polską nie stanowi inaczej. Możesz też przystępować do spółek, nabywać i obejmować ich akcje i udziały.

box-icon

Wyjątek

Jeżeli spółka, której udziały lub akcje chcesz nabyć lub objąć jest właścicielem nieruchomości, konieczne będzie specjalne zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na otwarcie biznesu w Polsce w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz skorzystać z pomocy księgowych inFakt, którzy pomogą Ci w założeniu firmy lub spółki z o.o. i poprowadzą dla Ciebie jej księgowość.

Bądź na bieżąco, obserwuj inFakt w Google News.


Michał Naszkiewicz
Księgowy inFakt, ale również muzyk i doradca ubezpieczeniowy. Z zaangażowaniem wertuje ustawy związane z finansami i podatkami. Obsługuje klientów z całej Polski, a szczególnie twórców i szeroko pojętą branżę kreatywną. Społecznik zaangażowany w przeróżne inicjatywy, w wolnym czasie mól książkowy.