Umowa zlecenie. Jakie masz obowiązki, jeśli zatrudniasz w ten sposób pracowników?

Umowa zlecenie cieszy się niemałą popularnością. Jest korzystna dla pracowników, gdyż dopuszcza sporą elastyczność. Dla pracodawcy natomiast wiąże się z mniejszymi kosztami niż umowa o pracę. Jak przedsiębiorca powinien sporządzić umowę zlecenie i jakie ma obowiązki wynikające z jej zawarcia?

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zestawu czynności powierzonego mu przez zleceniodawcę. Jednak w przeciwieństwie do umowy o dzieło, zleceniodawca nie odpowiada za rezultat swoich działań. Ważny jest sam fakt wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy. Mimo to, podobnie jak w przypadku umowy o pracę, umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do dochowania najwyższego poziomu staranności w wykonywanych zadaniach.

Jak poprawnie sporządzić umowę zlecenie?

Zleceniodawca przed podpisaniem ze zleceniobiorcą umowy zlecenia powinien przede wszystkim poprawnie ją sporządzić.

Jako umowa cywilnoprawna, zlecenie podlega przepisom Kodeksu cywilnego. Prawo nie wymienia wprost elementów, które należy zawrzeć w umowie zlecenie. Jednak na podstawie przepisów zawartych w artykułach 734-751 Kodeksu cywilnego można wyróżnić dane, które powinny stanowić jej szkielet. Wśród nich należy wskazać: 

 • jaki to rodzaj umowy,
 • datę zawarcia umowy oraz rozpoczęcia i zakończenia czynności objętych umową,
 • dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy,
 • opis zadań, jakie zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać,
 • wysokość wynagrodzenia.

Dla pełnego bezpieczeństwa obu stron umowa powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę.

Umowa zlecenie zawarta między osobami fizycznymi

Umowę zlecenie można zawrzeć także między osobami fizycznymi. W takim przypadku powinny znaleźć się w niej:

 • imiona i nazwiska zleceniodawcy i zleceniobiorcy.
 • daty urodzenia stron,
 • imiona rodziców oraz adresy zamieszkania stron,
 • numery dokumentów oraz numery PESEL obu stron.

Jeśli osoby będące stronami umowy prowadzą działalność gospodarczą, potrzebna będą dodatkowo nazwy działalności oraz NIP (numer identyfikacji podatkowej), REGON i adresy firm.

Jeśli jedną ze stron umowy jest spółka, konieczne będzie podanie nazwy spółki, adresu jej siedziby, numeru wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego), a także dane osoby uprawnionej do reprezentowania spółki. Na umowie zleceniu powinno widnieć też miejsce i data zawarcia umowy.

Przedmiot umowy na umowie zlecenie

Strony mają obowiązek dokładnie opisać, na czym ma polegać zlecenie, które jest przedmiotem umowy. Jest to kwestia często bagatelizowana, a bardzo istotna, gdyż zabezpiecza interes obu stron. Im lepiej zlecenie jest opisane, tym łatwiej później dochodzić roszczeń w sytuacji sporu.

Umowa powinna również posiadać zapis o czasie trwania zlecenia. Musi się w niej zatem znaleźć zapis o dniu rozpoczęcia umowy i data jej wygaśnięcia (lub oznaczenie, że jest na czas nieokreślony). Umowę zlecenie można wypowiedzieć w trakcie jej trwania. 

Jakie składki odprowadza się na umowie zlecenie

Przy tego typu umowie zleceniodawca zobowiązany jest do odprowadzania zleceniobiorcy składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Obejmuje to ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Natomiast zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego jest dobrowolne i o jego naliczaniu decyduje zleceniobiorca.

Zleceniodawca ma 7 dni od momentu rozpoczęcia umowy na zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń. W sytuacji, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa, wówczas zleceniodawca zwolniony jest z odprowadzania składek społecznych za zleceniobiorcę. Obowiązkowo opłacana jest tylko składka zdrowotna.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy na umowie zlecenie

Zleceniodawca musi również zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy. Dodatkowo jako płatnik zaliczek na podatek tak samo musi przekazać zleceniobiorcy PIT-11 jak w przypadku umowy o pracę.

Do wyznaczenia kwoty podatku bierze się pod uwagę przychód minus koszty jego uzyskania i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Zaliczkę na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc  zleceniodawca opłaca do 20. dnia miesiąca.

Kwota minimalna dla umów zlecenie

Od 2017 roku obowiązuje w Polsce kwota minimalna dla umów zlecenie. Wysokość minimalnej stawki godzinowej dopuszczalnej na umowie zlecenie powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli zmienia się wraz z wysokością tego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku zmienia się dwa razy. Od stycznia do czerwca wynosi 3490 zł brutto, a od lipca do grudnia 3600 zł brutto. W związku z tym minimalna stawka dla umów zlecenie plasuje się na wysokości:

 • styczeń-czerwiec 2023: 22,80 zł brutto za godzinę,
 • lipiec-grudzień 2023: 23,50 zł brutto za godzinę.

Aby wyliczyć prawidłowe wynagrodzenie, obowiązkiem zleceniodawcy jest sporządzenie ewidencji czasu pracy i naliczenie kwot tak, by nie była niższa od obowiązującej w danym roku.

Czego nie może zawierać umowa zlecenie?

Umowa zlecenie nie może spełniać kryteriów stosunku pracy. W dokumencie nie mogą znajdować się informacje takie jak:

 • stałe miejsce pracy,
 • stałe godziny pracy,
 • wykonywanie obowiązków pod nadzorem,
 • wymóg osobistego świadczenia stosunku pracy.

Zleceniobiorca nie musi wykonywać powierzonego zlecenia w konkretnym miejscu i we wskazanych godzinach. Ponadto zleceniodawca nie ma prawa nadzorować zleceniobiorcy, nie jest jego przełożonym. W przypadku złamania tych zasad pracownik ma prawo od wszczęcia procesu o ustalenie stosunku pracy.


Dziennikarka, autorka tekstów o tematyce z zakresu: podatków, prawa pracy, biznesu i fintechu. Specjalistka ds. promocji, copywriterka, social media manager. Ponadto filmoznawczyni, koordynatorka projektów związanych z kulturą. Prywatnie entuzjastka kina i seriali.