Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem i doradca podatkowy (nr wpisu 12564) specjalizujący się w prawie podatkowym, celnym oraz ubezpieczeniach społecznych. Kierownik Działu Specjalistów inFakt

Zryczałtowane formy opodatkowania sprawiają wrażenie atrakcyjnych dla przedsiębiorców, ze względu na niskie stawki i kwoty podatku. Czy takie formy mogą i powinny znaleźć zastosowanie w gastronomii? Kiedy będzie to opłacalne? Sprawdźmy czy karta podatkowa i ryczałt w gastronomii to rzeczywiście dobry wybór.

Ryczałt w gastronomii

Ryczałt jest specyficzną formą opodatkowania, stawki podatkowe są stosunkowo niskie, należy jednak pamiętać, że przy tej formie opodatkowania podatek płacony jest od całego przychodu. Oznacza, to że przy obliczaniu podatku ryczałtowego brak jest możliwości pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.

W przypadku branży gastronomicznej zastosowanie znajdą dwie stawki podatku:

  • 3,0% przychodów (z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%) oraz
  • 8,5% w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

Przedsiębiorcy, który chcą skorzystać z tej formy opodatkowania mogą wybrać ją przy zakładaniu działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1. W czasie prowadzenia działalności gospodarczej formę opodatkowania można zmienić raz w roku do 20 stycznia.

Ryczałt w gastronomii – obowiązki

Do obowiązków przedsiębiorców, którzy wybrali tę formę opodatkowania należy:

  • prowadzenie ewidencji przychodów z uwzględnieniem podziału na poszczególne stawki ryczałtu,
  • posiadanie oraz przechowywanie dowodów zakupu towarów,
  • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Ryczałt można opłacać miesięcznie lub kwartalnie, a podatek należy wpłacać na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), którego dotyczy.

Rozliczenie podatkowe należy złożyć do 31 stycznia na formularzu PIT-28.

Na uwagę zasługuje fakt, że przy tej formie opodatkowania nie ma możliwości rozliczania wspólnego z małżonkiem oraz korzystania z ulg podatkowych (poza ulgą na IKZE).

Sprawdź o czym należy pamiętać rozliczając się na  na zasadach ogólnych

karta podatkowa i ryczałt w gastronomii

Karta podatkowa w gastronomii

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik, który chce z niej skorzystać powinien przy zakładaniu działalności gospodarczej do formularza CEIDG-1 załączyć wniosek PIT-16.

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej tę formę opodatkowania można wybrać raz w roku, do 20 stycznia.

Podatek przy wyborze tej formy opodatkowania ustala naczelnik urzędu skarbowego w granicach wskazanych w ustawie, biorąc pod uwagę rodzaj działalności oraz liczbę zatrudnionych pracowników.

W przypadku branży gastronomicznej z tej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Zaznaczyć należy, że w przypadku jeżeli przedsiębiorca w ramach świadczonych przez siebie usług gastronomicznych zacznie sprzedawać napoje o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, utraci on prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej. W takim wypadku rozpoczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków będzie on miał obowiązek:

  • prowadzić ewidencję przychodu i opłacać ryczałt lub
  • prowadzić książkę przychodów i rozchodów i odprowadzać podatek na zasadach ogólnych.

Stawki podatku powinny zostać wyznaczone w poniższych granicach:

Lp.

Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu

Oznaczenie stawek

Wysokość stawki w zł

1

2

3

4

1

w zakresie sprzedaży lodów z automatów

0

1

2

3

4

495 – 659

659 – 869

783 – 993

909 – 1.116

1.226 – 1.442

2

w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej

0

1

2

3

4

412 – 578

578 – 805

687 – 909

824 – 1.034

1.111 – 1.362

Przy czym w kolumnie nr 3 wskazano liczbę pracowników. Za pracownika natomiast uważa się także pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Podatnicy, którzy wybrali tę formę opodatkowania zwolnieni są z prowadzenia księgowości oraz składania zeznań podatkowych.

Na żądanie klienta powinni wydawać rachunki oraz faktury i przechowywać je do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez okres pięciu lat od końca roku w którym upłynął termin płatności podatku. Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, przedsiębiorca powinien złożyć PIT-16A, czyli deklarację o wysokości zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatek należy wpłacać na rachunek urzędu skarbowego do 7 dnia miesiąca   za miesiąc ubiegły, a podatek za grudzień należy wpłacić w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.

Sprawdź,kiedy warto przejść na podatek liniowy

Czy karta podatkowa i ryczałt w gastronomii będą korzystnym wyborem?

Opodatkowanie przy pomocy wskazanych powyżej zryczałtowanych form będzie korzystne w przypadku, jeżeli przedsiębiorca ponosi niewielkie koszty, bowiem w obydwu tych formach opodatkowania niemożliwe jest rozliczanie kosztów uzyskania przychodów.