PIT-28 jest dla przedsiębiorców objętych ryczałtem. Jak wypełnić tę deklarację? Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać?


6 stycznia 2018 3 min. czytania

Jacy podatnicy i w jakim terminie składają PIT-28? Do kiedy należy złożyć zeznanie PIT-28? Czy płacimy zaliczkę za grudzień, czy już podatek który wykazujemy w zeznaniu rocznym?

Wersja formularza PIT-28

Podatnicy, którzy są zobowiązani do złożenia zeznania rocznego za 2017 składają druk PIT-28 w wersji 20, jak określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

rozliczenie podatkowe na formularzu PIT-28

Załącznik do zeznania

Obligatoryjnie do zeznania PIT-28 trzeba dołączyć jeden z załączników PIT-28/A lub PIT-28/B. Mają one następujące zastosowania:

  • PIT-28/A jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • PIT-28/B jest to informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.

Załączniki są nierozerwalną częścią zeznania podatkowego i nie można złożyć ich osobno. Także zeznanie złożone bez nich nie jest poprawne. Oczywiście załączniku muszą mieć odpowiednią dla danego roku wersję. W rozliczeniu za 2017 należy stosować:

Kto składa PIT-28?

PIT-28 składają podatnik – osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Najczęściej spotykane są jednoosobowe działalności gospodarcze rozliczane na ryczałcie lub osoby dokonujące najmu prywatnego w sposób zryczałtowany wg stawki 8,5% do 100.000 zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad ten przychód (przepis obowiązujący od 2018 roku).

Ulgi i odliczenia

Podatnik osiągający przychody w sposób zryczałtowany może skorzystać z ulg i odliczeń zamieszczonych poniżej.

Nazwa formularza Ulgi/odliczenia z jakich podatnik może skorzystać. Załącznik, w którym należy ją wykazać.
 
PIT-28 składki społeczne wykazuje się na zeznaniu
składki zdrowotne wykazuje się tylko  na zeznaniu
ulga odsetkowa PIT/D
Internet PIT/O
darowizny przekazane organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego PIT/O
darowizny przekazane na cele kultu religijnego PIT/O
darowizny przekazane na cele krwiodawstwa PIT/O
darowizna na cele charytatywno – opiekuńcze na rzecz kościoła PIT/O
wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych PIT/O
IKZE PIT/O

Jeśli podatnik składa, któryś z załączników z tabelki, to obowiązują one w wariancie:

  • PIT/O(22),
  • PIT/D (26).

Właściwy US

Jednostką do której należy złożyć zeznanie PIT-28 jest urząd, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według miejsca zamieszkania podatnika.

Termin i forma złożenia deklaracji

Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

PIT-28, a zaliczka za grudzień lub IV kwartał

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień (lub IV kwartał) – w terminie złożenia zeznania.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu