Jak sporządzić zeznanie roczne za 2015 rok, żeby skorzystać ze wszystkich przysługujących ulg i nie popełnić błędu? Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem, które ułatwi prawidłowe rozliczenie się z podatku dochodowego.

Rodzaje ulg podatkowych

Przedsiębiorca (lub osoba prywatna) może skorzystać z dwóch grup ulg podatkowych:

 • odliczanych od dochodu
 • odliczanych od podatku.

W pierwszej grupie, czyli ulg odliczanych od dochodu, znajdują się:

 • składki ZUS
 • darowizny – krwiodawstwo
 • darowizny – kult religijny
 • darowizny – pożytek publiczny
 • darowizny – charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościołów
 • ulga internetowa
 • IKZE
 • ulga rehabilitacyjna
 • szkolenie uczniów
 • pomoc domowa
 • ulga budowlana.

Do drugiej grupy, czyli ulg odliczanych od samego podatku, wliczamy:

 • składkę zdrowotną
 • ulgę prorodzinną
 • ulgę abolicyjną
 • ulgę budowlaną odsetkową.

Dodatkowo można skorzystać z 1% na OPP, przedsiębiorca ma też możliwość rozliczyć stratę z działalności na podstawie deklaracji składanych w poprzednich latach.

Jaki załącznik do PIT?

16 pomysłów na ulgi podatkowe!

Składki ZUS za przedsiębiorcę i osoby współpracujące

Każdy – zarówno przedsiębiorca, jak i osoba prywatna, ma możliwość odliczenia od swojego dochodu kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Nie rozliczamy tutaj składki zdrowotnej – tę bowiem odejmujemy wprost od podatku.

Przedsiębiorca odlicza tylko te składki, które płaci za siebie lub osoby współpracujące – nie może odliczyć od dochodu składek zapłaconych za pracownika (są one jego kosztem firmowym).

Ponieważ przedsiębiorca ma możliwość rozliczać ZUS w trakcie roku na 2 sposoby – księgując w koszty lub odliczając bezpośrednio od dochodu, jeśli w trakcie roku księgował je w koszty, w zeznaniu rocznym nie może ich ponownie odliczyć od dochodu.

Przedsiębiorca odlicza ZUS na podstawie dowodów zapłaty – tylko te składki, które faktycznie zostały zapłacone w danym roku. Nie jest istotne, za jaki okres.

Ulga na dziecko zależna od dochodu i liczby dzieci

W zeznaniu za 2015 roku można ubiegać się nie tylko o odliczenie ulgi od podatku, ale również o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi – do wysokości zapłaconych składek ZUS i składki zdrowotnej.

Kwota ulgi zależy od liczby dzieci:

 • 92,67 zł miesięcznie na każde pierwsze i drugie dziecko
 • 166,67 zł na trzecie dziecko
 • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

W przypadku posiadania 1 dziecka, trzeba zwrócić uwagę na limit dochodu (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne):

 • rodzice samotnie wychowujący dziecko (rozwodnicy, wdowcy, w separacji, osoby samotne; osoby w związku małżeńskim, ale z pozbawieniem praw rodzicielskich jednego rodzica lub jeśli jedno z nich pozostaje w więzieniu) – 112 tys. zł
 • małżonkowie (cały rok podatkowy) – 112 tys. zł łącznie
 • nie będący w związku małżeńskim (np. tylko przez część roku) i nie będący osobą samotnie wychowującą dziecko – 56 tys. zł.

Ponieważ w przypadku rodziców, opiekunów prawnych bądź rodziców zastępczych będących w związku małżeńskim odliczenie dotyczy łącznie obojga z nich, mogą oni konkretną kwotę odliczyć od podatku w równych częściach lub w dowolnie ustalonej proporcji.

Ulgi tej nie rozliczy przedsiębiorca od dochodów opodatkowanych liniowo lub ryczałtem.

Skorzystanie z ulgi na dzieci możliwe jest, gdy przedsiębiorca wychowuje dziecko:

 • małoletnie,
 • uczące się lub studiujące – do 25 roku życia i nie uzyskało dochodu wyższego niż 3.089 zł,
 • bez względu na wiek, jeśli otrzymywało zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Odliczenie od podatku przysługuje za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego albo sprawowania opieki nad dzieckiem.

Ulga podatkowa dla przedsiębiorcy

Honorowe krwiodawstwo

Osoba będąca honorowym dawcą krwi może odliczyć w danym roku od dochodu maksymalnie:

 • 3.601 zł mężczyzna
 • 3.484 zł kobieta.

W przypadku tej ulgi trzeba uwzględnić limit – jej wysokość (łącznie z wysokością darowizn na kult religijny i na rzecz pożytku publicznego) nie może przekroczyć 6% dochodu.

Odliczyć można tylko tę krew i osocze, które zostały przekazane bezpłatnie (liczymy 130 zł za 1 litr) w ramach honorowego krwiodawstwa na rzecz publicznej służby zdrowia – darowizny prywatne nie wchodzą w grę.

Odliczenia dokonuje się w PIT-O na podstawie zaświadczenia o ilości ze stacji krwiodawstwa.

Darowizna na kult religijny

Mamy 2 rodzaje darowizn na rzecz Kościoła:

 • na cele kultu religijnego
 • na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów.

W przypadku darowizny na cele kultu religijnego trzeba liczyć się z limitem 6% dochodu. Limit ten liczy się łącznie dla darowizn na rzecz: krwiodawstwa, kultu religijnego i pożytku publicznego.

I tutaj uwaga – do limitu 6% nie wliczamy właśnie darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów ani 1% OPP.

Odliczeń dokonujemy w PIT-O na podstawie dowodu wpłaty w przypadku pieniędzy lub oświadczenia o przyjęciu darowizny wraz z danymi (kto, co, komu) w pozostałych przypadkach.

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze

Darowizny te mogą być rozliczane w całości – nie obowiązuje tutaj limit 6% dochodu. Są to darowizny na rzecz kościelnych ośrodków pomocy np. bezdomnym. Przekazywać można zarówno pieniądze, jak i przedmioty, np. materiały budowlane na budowę ośrodka.

Darowizny na cele pożytku publicznego (inne niż 1% OPP)

Darowizna ta (łącznie z ulgą na krew oraz na cele kultu religijnego) nie może przekroczyć 6% dochodu. Darowiznę na cele pożytku publicznego można przekazać na tę samą organizację, co dodatkowe 1% OPP – są to dwie różne ulgi.

Ulgę rozliczamy w PIT-O (ile, komu) na podstawie dowodu wpłaty w przypadku pieniędzy lub umowy darowizny w pozostałych sytuacjach.

Ulga internetowa tylko przez 2 lata

Jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych. Z ulgi można skorzystać tylko przez 2 następujące po sobie lata podatkowe. Odliczenie nie może przekroczyć 760 zł. Ulgę rozliczamy w PIT-O – nie ma obowiązku gromadzenia faktur czy posiadania zameldowania. Należy mieć dowód, na którym jest napisane: kto, komu, ile oraz za co zapłacił.

W przypadku małżonków ze wspólnością majątkową, na dowodzie tym powinny być dane obu osób – wtedy każdy z nich ma prawo do rozliczenia po 760 zł.

Przedsiębiorca, który wliczał opłaty za internet do kosztów firmy, nie może odliczyć ich od dochodu w PIT.

Nie można odliczyć ulgi od dochodów opodatkowanych liniowo!

Nie można też odliczyć internetu od dochodów z najmu, jeśli z usługi faktycznie korzystali najemcy, a nie właściciel.

Nie odliczamy kwot na montaż, aktywację, itp. – jedynie samo korzystanie z internetu.

IKZE tak, IKE – nie

Czyli indywidualne konto zabezpieczenia społecznego – wpłaty na emerytury, mogą być rozliczane nawet przez osoby opodatkowane liniowo.

Odliczeniu podlega tylko składka opłacona w danym roku, na podstawie dowodu zapłaty. Nie odliczamy wpłat na IKE!

Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych i opiekunów

Z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne oraz te, na których utrzymaniu pozostają. Mamy 2 rodzaje odliczeń:

 • do pewnej kwoty (nie trzeba ich dokumentować! np. opłacenie przewodników, opłacenie psa-asystenta, wydatki na samochód – do kwoty 2.280 zł)
 • nielimitowane, np. ulga na sprzęt rehabilitacyjny (w wysokości wydatku).

Ulgę na leki liczymy następująco: kwota zapłacona minus 100 zł (stała kwota) = kwota, którą możemy odliczyć. Podstawą jest zaświadczenie lekarza o konieczności ich stosowania.

Opiekun ma prawo do ulgi, jeśli dochody osoby niepełnosprawnej nie przekroczyły 9.120 zł w roku. Warunek – to opiekun musiał ponieść wydatki. Należy posiadać dowód pokrewieństwa, wydania pieniędzy oraz potwierdzenie niepełnosprawności. Paragon nie jest dowodem odliczenia!

Ulga rehabilitacyjna – jak rozliczać?

Ulga uczniowska dla przedsiębiorców

Przysługuje tylko tym przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na przyuczenie ucznia przed 2004 rokiem i zawarli odpowiednie umowy.

Ulga budowlana (zwrot VAT za materiały mieszkaniowe)

Od 2014 roku z ulgi można skorzystać w związku z budową domu jednorodzinnego, nadbudową budynku na cele mieszkalne lub przystosowanie na cele mieszkalne, uwzględniając odpowiedni limity powierzchni użytkowej.

Składka zdrowotna, ale nie cała!

Odliczamy ją od podatku pod warunkiem, że została zapłacona w danym roku podatkowym za przedsiębiorcę lub osoby współpracujące. Ważne, żeby przedsiębiorca pamiętał, że nie może odliczyć całej zapłaconej składki (9%), a jedynie 7,75% podstawy wymiaru.

Składka zdrowotna

Ulga budowlana odsetkowa

Dzięki niej można odliczyć od dochodu zapłacone odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe. Rozliczają ją w PIT-2K podatnicy, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy do roku 2006.

Strata podatkowa do rozliczenia przez 5 lat

Jeśli koszty przewyższają przychody, to przedsiębiorca ma do czynienia ze stratą podatkową, którą może rozliczyć w kolejnych latach – do 5 lat, ale maksymalnie 50% straty rocznie.

Nowe technologie dla przedsiębiorców

Z ulgi można skorzystać (rozliczając się wg skali podatkowej) w przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych, które umożliwiają wytwarzanie lub udoskonalanie wyrobów albo usług, np. programy komputerowe, licencje czy patenty.

Taka technologia nie może być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej jednostki naukowej. Maksymalnie odliczamy 50% wydatków na zakup nowej technologii.

Przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi nie ma prawa nikomu sprzedać w całości lub części zakupionej technologii. Odliczenie nie jest możliwe w przypadku zakupu sprzętu, który nową technologię ma wmontowaną wewnątrz, np. komputer wraz z oprogramowaniem.

Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca podatek

Przysługuje ona tym, którzy rozliczają się według skali podatkowej (czyli płacą podatek 18%).

Przysługuje tylko jedna kwota wolna od podatku. Musimy więc dokonać wyboru – jeśli pracujemy na etacie i prowadzimy własną firmę wg skali podatkowej, wybieramy albo etat, albo działalność.

Komu przysługuje kwota wolna od podatku?

1% OPP

Przedsiębiorca może wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekaże 1% swojego podatku. Nie traci on w ten sposób żadnych pieniędzy, bowiem 1% jest pobierany z podatku, który i tak należy oddać urzędowi skarbowemu.

W zeznaniu trzeba wpisać nr KRS wybranej organizacji i przekazywaną kwotę. Nie można skorzystać z 1% OPP, jeśli deklaracja jest składana po terminie!

PIT-O dla ulg podatkowych

Rozlicz PIT z inFakt – wkrótce uruchomimy kreator zeznania rocznego za 2015 rok!

Chcesz rozliczać ulgi i dofinansowania w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
 • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
 • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.