Deklaracja VAT-UEk

Deklaracja VAT-UEK to Korekta do Deklaracji VAT-UE stanowiącej Informację podsumowującą dokonane transakcje wewnątrzwspólnotowe za dany okres – miesiąc lub kwartał.

Deklarację VAT- UEK wypełniają ci podatnicy, którzy chcą dokonać zmian w złożonej uprzednio do Urzędu Skarbowego Deklaracji VAT- UE. Celem wypełnienia i złożenia tego dokumentu jest więc dokonanie korekty danych wcześniej zawartych w Informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych , czyli w Deklaracji VAT -UE.

Złożenie korekty Informacji podsumowującej nie jest dobrowolne, ponieważ z przepisów Ustawy wynika obowiązek niezwłocznego złożenia korekty w sytuacji, gdy podmiot, który złożył Informację podsumowującą stwierdził jakiekolwiek błędy.

Kiedy więc należy złożyć Deklarację- UEK? Niezwłocznie po stwierdzeniu błędu w uprzednio złożonej Deklaracji VAT-UE.

Gdzie należy złożyć Deklarację VAT-UEK? W tym samym Urzędzie, w którym złożyliśmy Informację podsumowującą (Deklarację VAT-UE).

Pamiętaj!

 • Jeżeli dokonujesz korekty Deklaracji VAT -7 w części dotyczącej wartości usług wewnątrzwspólnotowych należy złożyć Korektę Informacji podsumowującej – Deklarację VAT-UEK za odpowiedni okres.
 • Jeżeli dokonujesz korekty wartości transakcji wykazanych w Deklaracji VAT-UE, należy skorygować Deklarację VAT-7 za odpowiedni okres.
 • Składając Deklaracje VAT-UEK, należy dołączyć pisemne wyjaśnienie uzasadniające przyczynę korekty (obowiązek ten wynika z Ordynacji Podatkowej).

Wypełnianie Deklaracji VAT-UEK – krok po kroku:

1. Pobierz druk Deklaracji VAT-UEK ze strony Ministerstwa Finansów ( www.mf.gov.pl )– formularze znajdują się w zakładce Podatki -Formularze podatkowe.

2. Wypełniamy kolejno pola w Deklaracji:

 • Pole 1 -Wpisz swój Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP
 • Pole 4 - Wypełnij, jeżeli jesteś podatnikiem, który składa Deklarację VAT- UEK miesięcznie.
 • Wpisz miesiąc, którego dotyczy korekta (tzn. miesiąc, którego dane podlegają korekcie)
 • Pole 5 - Wypełnij, jeżeli jesteś podatnikiem, który składa Deklarację VAT-UEK kwartalnie.
 • Wpisz kwartał, którego dotyczy korekta (tzn. kwartał, którego dane podlegają korekcie)
 • Pole 6 – Wpisz rok, którego dotyczy korekta.
 • Pole 7 – Wpisz kolejny numer składanego formularza korekty (Deklaracji VAT-UEK) za podany okres– / Wpisz ogólną liczbę złożonych już wcześniej przez siebie Deklaracji VAT-UEK. Na przykład: Jeżeli składasz Deklarację VAT-UEK po raz pierwszy w ogóle, to zapis będzie następujący - 01/00 Jeżeli składasz Deklarację VAT-UEK pierwszy raz za dany okres (miesiąc lub kwartał), ale wcześniej składałeś już dwie Deklaracje VAT-UEK za wcześniejsze okresy, to zapis będzie następujący -01/03
 • Pole 8 - Wpisz dane Urzędu Skarbowego, do którego kierujesz Deklaracje VAT-UEK (Urząd właściwy dla rozliczenia podatku VAT).
 • Pole 9 - Zaznacz właściwy kwadrat, czy jesteś podatnikiem niebędącym osobą fizyczną, czy osobą fizyczną?
 • Pole 10 – Wpisz pełną nazwę i nr Regon- jeśli jesteś podatnikiem niebędącym osobą fizyczną lub Nazwisko, pierwsze imię , datę urodzenia oraz nr Pesel, jeśli jesteś podatnikiem będącym osobą fizyczną.
 • Pole 11- 20 - Wpisz dane adresowe siedziby firmy, jeśli jesteś podatnikiem niebędącym osobą fizyczną lub adres zamieszkania, jeśli jesteś podatnikiem będącym osoba fizyczną.
 • Pola części C – Wypełniasz, jeśli w Deklaracji VAT-UEK popełniłeś błąd, który dotyczy wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Na jednym formularzu masz możliwość dokonania korekt zapisów dotyczących czterech krajów, w wierszach od 1 do 4 kolejno.

W pozycji Było zawsze wpisujesz to samo, co uprzednio wpisałeś (wykazałeś) w złożonej Deklaracji VAT-UE, której dotyczy korekta. W pozycji Jest wpisujesz to, co być powinno.

Jeżeli dane w którejś z poszczególnych kolumn nie uległy zmianie, to w pozycjach Było i Jest wpisz te same wartości lub znaki. Tylko w kolumnach, których dotyczy błąd, w pozycji Było i Jest wartości będą różne. W pozycji Jest zawsze wpisujesz to, co powinno pozostać po korekcie ( poprawne, skorygowane wartości lub znaki)

Gdy uprzednio w Deklaracji VAT-UE nie wpisałeś w ogóle żadnych danych ani znaków, a stwierdziłeś, że to był błąd i należy wpisać określoną wartość. Wówczas, wypełniając tak samo, jak było wypełnione to dane pole w Deklaracji VAT-UE , pole pozostanie puste. Natomiast w pozycji Jest wpisujesz to, co być powinno.

Odwrotnie jeśli błąd polegał na tym, że w Deklaracji VAT-UE były pewne dane w określonym polu, ale po korekcie nie powinno ich być, znowu w pozycji Było spisujesz z Deklaracji VAT-UE, natomiast w pozycji Jest nie wpisujesz nic (zostaje pusta).

 • Pola części D - Wypełniasz, jeśli w Deklaracji VAT-UEK popełniłeś błąd, który dotyczy wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów – tak samo jak w części C.
 • Pola części E - Wypełniasz, jeśli w Deklaracji VAT-UEK popełniłeś błąd, który dotyczy wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług – tak samo jak w części C i D.
 • Pola części F – Wpisujesz swoje dane .

Jeśli wypełniając Deklarację VAT – UEK masz jakieś dodatkowe wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z Ekspertem inFakt. Ekspert razem z tobą, krok po kroku wypełni dokumenty lub odpowie na pytania.

Zobacz również

Zakupy w unii europejskiej w vat

Rozważając tematykę zakupów w ramach Unii Europejskiej postaramy się wskazać kilka przydatnych informacji dla przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT dokonujących tzw

Deklaracja VAT-5 ue

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie całej Unii Europejskiej mają obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT-UE, aby uzyskać europejski NIP

pokaż więcej tematów

Import Usług

Określeniem importu usług nazywany jest przewóz towarów spoza terytorium Unii Europejskiej na teren kraju

Deklaracja VAT-IM

Import – jak się rozliczać z podatku? Co to jest deklaracja vat – im? Jeżeli nasze przedsiębiorstwo czy też działalność gospodarcza wiążą się z importem towarów i dóbr, warto dowiedzieć się w jaki sposób w takich przypadkach rozliczać się z podatku VAT

Deklaracja VAT-im A

Czym dokładnie jest deklaracja vat – im/a oraz jaki ma związek z deklaracją vat – im? Deklaracja VAT – IM/A jest informacją o dokonanym imporcie