Zwrot podatku. Jakie warunki musisz spełnić, by US szybciej oddał Ci nadpłatę?

Polski Ład wprowadził liczne zmiany w rozliczeniach podatkowych, m.in. usuwając możliwość odliczania ulg. Podatnicy obawiają się chaosu wynikającego ze składania zeznań, jednak w 2022 r. jeszcze rozliczamy się na dawnych zasadach. Co ze zwrotem PIT? Komu przysługuje nadpłata i czy trzeba ja przeznaczyć na poczet kolejnych składek? 

Komu przysługuje zwrot podatku PIT?

Każdy podatnik osiągający dochody w Polsce jest zobowiązany do corocznego wypełniania deklaracji PIT, właściwej dla ich rodzaju i źródła. Nie wszystkim jednak przysługuje zwrot podatku. Aby go otrzymać, musimy spełnić ściśle określone wymogi. Sytuacja ww. dotyczy podatników, którzy w danym roku wpłacili na poczet składek do urzędu skarbowego więcej, niż wynika z ich zobowiązań podatkowych. Nadpłatę otrzymamy z powrotem także wtedy, gdy skorzystamy z ulg, czy też mamy zwiększone koszty uzyskania przychodu. 

Na zwrot podatku możemy liczyć, gdy:

Odprowadzaliśmy wyższe zaliczki niż należny podatek

Z takim przypadkiem najczęściej mają do czynienia osoby, których zarobki wahają się na granicy dwóch progów podatkowych. Może zdarzyć się, że nasz pracodawca naliczył większe składki, a my nie przekroczyliśmy danego progu.

Korzystamy z ulg podatkowych

Obecnie składamy deklarację za 2021 r., co nadal umożliwia skorzystanie z różnego rodzaju ulg podatkowych, uzależnionych od indywidualnej sytuacji podatnika. Mogą to być np. ulgi: zdrowotne, prorodzinne, termomodernizacyjne i wiele innych. Wówczas możliwe jest odliczenie od uzyskanego w danym roku dochodu kwoty, którą przeznaczyliśmy na konkretne wydatki. Podlega ona zwrotowi w określonym terminie.

Mamy wyższe koszty uzyskania przychodu

Aby otrzymać zwrot podatku z powodu zwiększonych kosztów uzyskania przychodu, podatnicy muszą udowodnić każdy odrębny przypadek. W tym celu niezbędne jest złożenie do US odpowiednich dokumentów, na podstawie których udowodnimy, że np. przez określony czas przebywaliśmy lub przebywamy poza miejscowością, w której wykonywaliśmy pracę zarobkową. Podwyższonych kosztów nie odliczymy, jeśli przyznano nam dodatek za rozłąkę. 

Deklaracje podatkowe w 2022 r. Komu urząd wypełni PIT, a kto musi złożyć go samodzielnie?

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w 2022 r. możemy uniknąć samodzielnego wypełniania deklaracji PIT. W konkretnych przypadkach zrobi to za nas urząd, jednak możliwość dotyczy jedynie takich zeznań jak: PIT-37 i -38 oraz PIT-28 i PIT-36 dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Te rozliczysz natomiast z księgowym inFaktu.

Po 15 lutego możemy sprawdzić wypełnione przez urząd skarbowy zeznanie, zaakceptować je lub wprowadzić zmiany (np. uzupełnić odliczane ulgi). Skarbówka nie rozliczy przedsiębiorców. Podatnicy osiągający dochody z własnej działalności muszą dopełnić formalności podobnie jak w ubiegłych latach, samodzielnie wypełniając deklarację. 

Należy mi się zwrot podatku. Kiedy go dostanę?

Na zwrot najszybciej mogą liczyć ci, którzy złożą zeznanie elektronicznie lub szybko zaakceptują wypełnioną przez urząd deklarację. Wówczas przelew luz przekaz pocztowy dotrze do podatników maksymalnie w ciągu 45 dni. Z kolei osoby wybierające PIT w formie papierowej, zwrot dostaną do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania w urzędzie. 

Jakie są realne terminy zwrotu:

  • podatnicy rozliczający się elektronicznie 15 lutego, nadpłatę otrzymają najpóźniej pod koniec marca;
  • osoby składające PIT w formie papierowej, mogą otrzymać zwrot dopiero w lipcu lub w sierpniu; 
  • w przypadku konieczności złożenia korekty, termin zostanie wydłużony.

Nie każdy dostanie zwrot, nawet jeśli zaliczki były wyższe

Osoby, posiadające zaległości podatkowe, muszą zapomnieć o zwrocie podatku, nawet gdy spełniają wcześniej wskazane wymogi. Jeśli podatnicy mają zadłużenie z tego tytułu, nadpłata zostanie naliczona na poczet zaległości z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia i bieżących zobowiązań podatkowych. 

Ważne:

Nie tylko osoby z zaległościami podatkowymi nie otrzymają zwrotów. Sytuacja dotyczy też dłużników, wobec których toczy się egzekucja komornicza. Wówczas nadpłata podatku zostanie naliczona w pierwszej kolejności na poczet zaległości wobec urzędu skarbowego, a w przypadku ich braku — na spłatę innych wierzytelności.

Nadpłata podatku na poczet przyszłych składek

Czy możemy zrezygnować ze zwrotu podatku, a nadpłatę przeznaczyć na kolejne składki? Jeśli nie mamy żadnych zaległości podatkowych, możemy złożyć odpowiedni wniosek elektroniczny lub w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym. 

W formularzu uzupełniamy poszczególne informacje:

  • imię, nazwisko, adres podatnika;
  • dane właściwego urzędu skarbowego;
  • rodzaj podatku;
  • rodzaj zeznania podatkowego;
  • kwotę, którą przeznaczamy na poczet przyszłych składek (może to być zarówno całość, jak i część przysługującej nam nadpłaty);
  • rok podatkowy;
  • rodzaj zobowiązania, na które przeznaczamy nadpłatę.