Sprawdź, jak obniżyć podatek – ulgi i odliczenia za rok 2023

Rozliczenie roczne to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Zawieszenie działalności i brak dochodów nie zwalniają osoby prowadzącej działalność ze złożenia deklaracji PIT do urzędu skarbowego. Co zrobić, żeby podatek był niższy? Sprawdź jakie przysługują Ci ulgi i odliczenia za 2023 rok.

Rozliczenie roczne – kiedy i jaki formularz należy złożyć?

Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o PKPiR składają deklarację PIT-36 (skala podatkowa) lub PIT-36L (podatek liniowy). Z uwagi na częstą zmianę formularzy, należy sprawdzić czy druk jest aktualny. W 2024 r. aktualne formularze to:

 • w przypadku PIT-36 wersja 31,
 • w przypadku PIT-36L wersja 20.

Obie deklaracje trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który składane jest zeznanie roczne. Czyli zeznanie za 2023 r. należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r.

Roczny PIT: firma, emerytura, zlecenie i PIT-8C na PIT-36

Odliczenia od uzyskanego dochodu czy od podatku?

Ulgi i odliczenia to przywileje dostępne dla podatników, dzięki którym podatek do zapłaty może być niższy.

Ulga podatkowa, zastosowana w zeznaniu rocznym polega na odliczeniu od dochodu lub od podatku określonej kwoty.Większe korzyści finansowe przynosi oczywiście druga opcja. W pierwszej kolejności podzielimy ulgi w zależności od sposobu ich rozliczenia w deklaracji PIT, a później szczegółowo omówimy każdą z nich.

Odliczenia od dochodu:

 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),
 •  ulga na Internet,
 •  darowizny,
 • ulga rehabilitacyjna,
 •  ulga na działalność badawczo-rozwojową,
 •  strata podatkowa.

Odliczenia od podatku:

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulga prorodzinna,
 • 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne mogą zmniejszyć swój podatek dochodowy. W celu ustalenia kwoty możliwej do odliczenia w danym roku podatkowym, będziemy sumować wartości składek zapłaconych w danym roku podatkowym. Oznacza to, że składki należne za grudzień 2023 roku, które zostały zapłacone w styczniu 2024 roku, obniżą podatek dochodowy za 2024 rok. Analogicznie, jeżeli składki należne za grudzień 2024 roku przedsiębiorca opłaci w 2025 roku, to ich wartość będzie uwzględniona dopiero w deklaracji PIT składanej za kolejny rok.

Jeżeli okaże się, że nasz dochód/podatek będzie niższy niż suma składek opłaconych w odpowiednim roku, to możemy dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu/podatku.

Niższe składki ZUS za czas choroby – jak liczymy?

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Wpłaty na IKZE mogą być odliczane od dochodu, jednak pod warunkiem limitu wynoszącego 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Maksymalne odliczenie za rok 2023 to 12 483 zł (osoby nie prowadzące działalności – 8 322 zł).

Ulga na Internet

Ulga na internet odliczana jest od dochodu i przysługuje podatnikowi wyłącznie w dwóch kolejnych latach, pod warunkiem że ulga ta nie była rozliczana wcześniej. Oznacza to, że przedsiębiorca który rozliczył ulgę na Internet w 2022 roku, może to zrobić również w zeznaniu za 2023 rok. Jeżeli jednak ujął ulgę internetową w zeznaniu za lata 2021 i 2022, to ten przywilej już go nie dotyczy.

Odliczone mogą być faktycznie poniesione wydatki na korzystanie z Internetu, do limitu 760 zł w danym roku podatkowym. W przypadku, gdy łączna wartość rachunków jest większa, nadwyżka nie podlega odliczeniu. Bierzemy pod uwagę wyłącznie kwoty zapłacone z tytułu używania internetu, co oznacza, że wydatki na instalację, rozbudowę, modernizację
oraz serwis i obsługę techniczną sieci, nie są uwzględniane przy ustalaniu kwoty przysługującej ulgi.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z przywileju ulgi internetowej musi posiadać faktury lub rachunki oraz potwierdzenia zapłaty. Faktury powinny być wystawione na dane podatnika korzystającego z ulgi, a przelewy nie mogą być wykonywane z rachunku bankowego należącego do innej osoby.

Jeżeli przykładowo małżonkowie podpisali wspólnie umowę o świadczenie usług dostępu do Internetu, to jedno z nich może skorzystać z ulgi przez dwa kolejne lata, a drugie przez następne dwa lata podatkowe. Koniecznym warunkiem będzie oczywiście regulowanie rachunków przez tego małżonka, który w danym roku będzie uwzględniał ulgę na Internet w deklaracji PIT. W przypadku, gdy wartość faktur pozwana na jednoczesne rozliczenie ulgi przez żonę i męża (każdemu z nich przysługuje 760 zł ulgi) , będzie to możliwe pod warunkiem opłacania rachunków w odpowiedniej części przez każde z nich.

Nie ma znaczenia miejsce, w którym podatnik korzysta z Internetu (stałe łącze, sieć bezprzewodowa, kafejka internetowa).

Darowizny i 1,5% podatku na Organizację Pożytku Publicznego (OPP)

Nie każda darowizna podlegać będzie odliczeniu. Aby to było możliwe podatnik musi przekazać ją nie tylko na odpowiedni cel (na rzecz organizacji pożytku publicznego, na krwiodawstwo, na cele kultu religijnego, na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych), ale również posiadać określone dokumenty. W większości przypadków obowiązuje również limit kwotowy rozliczenia darowizn w deklaracji PIT.

Szczególnym rodzajem darowizny jest przekazanie 1,5% podatku na OPP, ponieważ podatnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z nią związanych.

Darowizny a zeznanie roczne, czyli wszystko o odliczaniu darowizn

Sprawdź jak obniżyć podatek – ulgi i odliczenia za rok

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Wydatki muszą być związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych  lub przeznaczone na cele rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej.

Rozliczane w ramach ulgi koszty nie mogą być finansowane lub zwracane w innej formie ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, PFRON, NFZ lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Jeżeli finansowanie wydatków lub ich zwrot w innej formie jest częściowy, podatnik ma prawo do odliczenia kwoty tych wydatków, po odjęciu kwoty dofinansowania bądź zwrotu.

Ulga rehabilitacyjna ograniczona została limitem osiąganego dochodu. Skorzystać z niej można tytko wówczas, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie był wyższy w 2023 niż 19 061,28 zł.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga na działalność badawczo-rozwojową odliczana jest od dochodu i dotyczy kosztów uzyskania przychodów, poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo–rozwojową.

Ulga na działalność badawczo – rozwojową

Strata z lat ubiegłych

W przypadku, gdy koszty uzyskania przychodów są większe niż przychody osiągane przez przedsiębiorcę, mamy do czynienia z tzw. stratą podatkową.

Przedsiębiorcy, którzy wykazali w poprzednich latach podatkowych stratę, mogą ją odliczyć od dochodu w kolejnych latach – w deklaracjach PIT lub na bieżąco (podczas wyliczania wartości zaliczek na podatek dochodowy). Trzeba mieć na uwadze, że strata wygenerowana z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać rozliczona tylko w ramach tej działalności. Oznacza to, że w razie uzyskiwania dochodów z innych źródeł, nie wolno ich pomniejszyć o stratę poniesioną z tytułu prowadzonej firmy.

Na rozliczenie straty podatkowej podatnicy mają czas do pięciu kolejnych lat, później ulega ona przedawnieniu. Dodatkowo w jednym roku można odliczyć maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty.

Ulga na dzieci (ulga prorodzinna)

Ulga na dzieci przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym, a jej wysokość zależna jest jest od liczby wychowywanych dzieci.

W przypadku pozostałych ulg podatkowych, kwoty podlegające odliczeniu ograniczone są do wartości dochodu/podatku. W odniesieniu do ulgi prorodzinnej możliwy jest natomiast zwrot z tytułu ulgi na dzieci (do wysokości zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podlegające odliczeniu).

Dowiedz się więcej o uldze na dzieci

Ulgi możliwe do odliczenia w zależności od formy opodatkowania

Wszystkie powyższe ulgi możliwe są do odliczenia przy stosowaniu skali podatkowej jako formy opodatkowania. Dla przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy przewidziane są ograniczenia. Takie osoby mają prawo jedynie do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (od dochodu), części składek poniesionych na ubezpieczenie zdrowotne (od podatku), wpłat na IKZE (od dochodu) i skorzystania z ulgi na działalność badawczo rozwojową (odliczanej od dochodu).

Niezależnie od stosowanej formy opodatkowania, przedsiębiorca może przekazać 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko sposobem na obniżenie podatku dochodowego

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko często sprawia, że podatek do zapłaty jest niższy. Oczywiście jak przy każdej preferencji podatkowej obowiązuje szereg warunków, które trzeba spełnić aby móc korzystać z przywileju wspólnego rozliczenia małżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Taki sposób rozliczenia podatku dochodowego będzie korzystny w następujących sytuacjach:

 • jedno z małżonków/małoletnie dziecko nie ma dochodów lub są one niższe od kwoty wolnej od podatku;
 • mąż i żona uzyskali dochody z różnych progów podatkowych;
 • rodzic samotnie wychowujący dziecko osiągnął dochód, który standardowo byłby w drugim progu podatkowym.

Roczny PIT: do którego urzędu?

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi:


Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Załóż konto