Krwiodawstwo, darowizna na cele organizacji pożytku publicznego – jakie jeszcze darowizny można uwzględnić w PIT?

Wiele darowizn można odliczyć w zeznaniu rocznym. Dzięki temu podatek dochodowy będzie niższy. Dowiedz się jakie darowizny odliczysz i ile w ten sposób zaoszczędzisz.

Darowizny – odliczamy od dochodu czy od podatku?

Darowizna to nieodpłatne przekazanie własnego majątku (pieniędzy lub rzeczy) na rzecz obdarowanego. Darczyńca nie może mieć żadnych bezpośrednich korzyści materialnych wynikających z jej przekazania.

Ulgi przysługujące podatnikom odliczane są od dochodu lub podatku – w zależności od rodzaju ulgi. Darowizny należy odliczać od dochodu. Trzeba też mieć na uwadze, że w zeznaniu rocznym za rok 2016 wykazać należy wyłącznie te datki, które zostały przekazane w 2016 roku. Jeżeli darowizna zostanie wykonana później to obniży podatek dochodowy dopiero w kolejnym zeznaniu rocznym – składanym za rok 2017.

Z ulgi mogą skorzystać tylko Ci podatnicy, którzy przekazanej darowizny nie uznali jako koszt uzyskania przychodów, nie odliczyli już wcześniej od dochodu i nie otrzymali zwrotu w jakiejkolwiek formie.

Roczny PIT: do którego urzędu?

Jakie darowizny można odliczyć w zeznaniu rocznym?

Nie każda darowizna zostanie potraktowana jako ulga podatkowa. Można odliczyć następujące rodzaje darowizn:

 1. Na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).
 2. Na krwiodawstwo.
 3. Na cele kultu religijnego.
 4. Na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych.

Omówmy zatem po kolei poszczególne darowizny wraz z podaniem przykładów.

1. DAROWIZNA NA CELE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Darowiznę możemy przekazać m.in. dla fundacji czy stowarzyszeń na takie cele jak np. działalność charytatywna, ochrona zdrowia, działalność na rzecz ochrony praw dziecka, pomoc społeczna, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, edukacja, kultura, sztuka i ekologia.

Nie jest konieczne posiadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, ważne aby dana jednostka realizowała powyższe cele i prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Odliczeniu nie będą podlegać darowizny przekazane na rzecz osób fizycznych np. finansowanie leczenia określonego dziecka. Można jednak odliczyć od dochodu darowinę z poleceniem. Darowizna z poleceniem to przykładowo datek przekazny na rzecz fundacji ze wskazaniem konretnego celu i osoby fizycznej, na rzecz której ma być przeznaczona kwota darowizny. W takim przypadku obdarowanym w dalszym ciągu jest określona w umowie fundacja, zatem darowizna może zostać odliczona od dochodu w zeznaniu rocznym.

2. KRWIODAWSTWO

Jest to szczególny rodzaj darowizny, gdyż nie przekazujemy w darze środków pieniężnych, ale swoją krew i osocze czy inny składnik krwi, co może uratować zdrowie i życie drugiego człowieka.

Darowizny honorowych dawców krwi na rzecz publicznej służby zdrowia przeliczane są na wartość pieniężną w wysokości 130 zł za litr każdego oddanego składnika krwi – niezależnie od grupy krwi i płci.

Maksymalny ekwiwalent za krew:

Kobiety: 4 · 450 ml = 1 800 ml = 1,8 l; 1,8 l ·130 zł = 234 zł.

Mężczyźni: 6 · 450 ml = 2 700 ml = 2,7 l; 2,7 l · 130 zł = 351 zł.

W ciągu roku można natomiast oddać do 25 litrów osocza, zatem maksymalny ekwiwalent za osocze wyniesie: 25 l · 130 zł = 3250 zł.

3. DATEK NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Darowizna na cele kultu religijnego to inaczej darowizna „na Kościół”, czyli przykładowo na: budowę czy remont budynku, wyposażenie kościoła oraz zakup przedmiotów liturgicznych.

4. DAROWIZNA NA CELE CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE KOŚCIOŁA I KOŚCIELNYCH OSÓB PRAWNYCH

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych to inaczej datek na rzecz kościelnych ośrodków pomocy: bezdomnym, sierotom, starcom, matkom samotnie wychowującym dzieci, chorym itp. Realizacją celów charytatywno-opiekuńczych mają zajmować się w tym wypadku podmioty prawne Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych posiadających takie uprawnienia.

Kwota wolna od podatku zróżnicowana w zależności od dochodów – zmiany 2017

Jaki jest limit i czy dotyczy wszystkich rodzajów darowizn?

Powyższe darowizny można odliczać, ale większość z nich tylko do określonego limitu. Przepisy stanowią bowiem, że suma darowizn przeznaczonych na: rzecz organizacji pożytku publicznego, cele kultu religijnego i krwiodawstwo nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Przykład:

Załóżmy, że przedsiębiorca uzyskał w danym roku dochód w wysokości 100 000 zł i przekazał darowiznę w wysokości 8 000 zł na rzecz jednej z organizacji pożytku publicznego. Sprawdźmy, czy będzie mógł odliczyć pełną kwotę darowizny. W tym celu ustalamy 6% dochodu: 6% · 100 000 zł = 6 000 zł. Niestety okazuje się, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia tylko części podarowanej kwoty, a mianowicie 6 000 zł. Nadwyżka ponad tą wartość (2 000 zł) nie może być odliczona.

Nie ma natomiast żadnego limitu odliczenia na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych. W tym przypadku ograniczeniem może być jedynie uzyskana w danym roku wysokość dochodu podatnika, wartość odliczanych darowizn nie może jej przekroczyć.

Jakie należy posiadać dokumenty aby móc odliczyć darowiznę?

Dokumentem potwierdzającym oddanie określonej ilości krwi/osocza w danym roku podatkowym będzie zaświadczenie, z którego wynika ilość bezpłatnie oddanej krwi/osocza, wystawione przez jednostkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie pobierania krwi.

Aby móc dokonać stosownego odliczenia pozostałych darowizn trzeba posiadać potwierdzenie przekazania i przyjęcia darowizny z pełnymi danymi darczyńcy i obdarowanego. Zazwyczaj wystarczające będzie potwierdzenie wykonania przelewu, oczywiście pod warunkiem, że na potwierdzeniu znajdą się pełne dane darczyńcy i obdarowanego.

Jeżeli jednak przekazujemy darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych to powinniśmy zgromadzić szerszą dokumentację, a mianowicie dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu i sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą (sporządzone w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny). Takie zaświadczenia wystawiane są przez odpowiedni kościół.

Co wiecej darowizny mogą być przekazywane nie tylko w formie pieniężnej. W przypadku, gdy zdecydowaliśmy podarować rzeczy materialne, trzeba określić ich wartość i spisać umowę darowizny. Konieczne będzie także posiadanie oświadczenia o przyjęciu konretnych dóbr materialnych oraz faktur, rachunków potwierdzających ich zakup.

Koszty firmowe i mały ZUS w trakcie zawieszenia działalności

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Wspólna darowizna małżonków

Może się zdarzyć, że małżonkowie chcą dokonać wspólnej darowizny na określony cel pożytku publicznego. Jeżeli posiadają odrębne rachunki bankowe, wystarczające będzie przekazanie darowizny z rachunku bankowego jednego z nich, pod warunkiem wpisania jako osób przekazujących darowiznę imion i nazwisk obojga małżonków. Taki dowód wpłaty na rachunek obdarowanego pozwala skorzystanie z ulgi zarówno przez męża jak i żonę, oczywiście do wysokości przekazanej przez każdego z nich kwoty i pod warunkiem limitu.

Czym się różni darowizna od przekazania 1% podatku?

Zdarza się, że podatnicy mylą darowizny odliczane w zeznaniu rocznym z przywilejem przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Te dwie kwestie są od siebie niezależne, wyjaśnijmy zatem różnicę.

Tak jak zostało wcześniej wspomniane, darowizny przekazane w trakcie trwania roku podatkowego możemy odliczyć od dochodu. Wpływają one na ostateczną wysokość podatku dochodowego do zapłaty (obniżają go).

Każdy podatnik ma natomiast prawo do przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, o ile posiada ona status Organizacji Pożytku Publicznego Jest to niejako darowizna, która nic nas nie kosztuje. Brak skorzystania z tej opcji oznacza zapłatę dokładnie takiej samej kwoty podatku, a ten 1% trafi wówczas do budżetu państwa.

Jak odliczyć darowiznę?

Odliczenie darowizn w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o PKPiR, dotyczy tylko przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy według skali podatkowej. Odliczenia dokonuje się wówczas na deklaracji PIT-36, do której należy dołączyć załącznik PIT/O (informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku)

Przedsiębiorcy, którzy wybrali podatek liniowy jako sposób rozliczenia, nie mają prawa do odliczenia od dochodu wspomnianych darowizn. Oczywiście takie osoby również mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Amortyzacja mieszkania – jak kupić i rozliczyć mieszkanie w firmie?

Załóż bezpłatne konto i korzystaj!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Czytaj praktyczny newsletter
 • Testuj księgowość online i fakturowanie – za darmo!

Wystawiaj faktury za darmo

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu