Jaki PIT złożyć rozliczając się podatkiem liniowym i na zasadach ogólnych? Które załączniki do PIT-u dołączyć?

Każdy podatnik, który osiąga dochód z danego źródła ma obowiązek rozliczyć się w urzędzie skarbowym za dany rok podatkowy. Jeśli nie wiesz jaki formularz powinieneś złożyć i w jakim terminie to wszelkie informacje na ten temat znajdziesz poniżej. Zapraszamy do lektury.

PIT-36/PIT-36S – zasady ogólne

Formularz PIT-36 dedykowany jest dla przedsiębiorców rozliczających swoje dochody wg skali podatkowej. Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych prowadzi PKPiR, a swój przychód może pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu.

Podatek płacony jest tutaj w wysokości 12% podstawy opodatkowania. Jeśli jednak nasz dochód przekracza drugi próg podatkowy, czyli 120 000 zł to wówczas podatek płacimy zgodnie ze stawką 32% liczoną od nadwyżki powyżej podstawy opodatkowania wielkości 120 000 zł.

Dodatkowo rozliczając się na PIT-36 możemy skorzystać z ulg podatkowych (np. ulgi na internet, ulgi na dzieci, itp.), a także dokonać rozliczenia dochodów z innych źródeł, jak np. dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na ogólnych zasadach, dochodów małoletnich dzieci lub źródeł przychodów położonych za granicą.

Deklaracja PIT-36 przeznaczona jest do rozliczenia indywidualnego, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Termin złożenia deklaracji upływa 30 kwietnia.

Zasady ogólne – podstawowa forma opodatkowania

PIT-36L/PIT-36LS – podatek liniowy

PIT-36L jest formularzem dedykowanym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadzie podatku liniowego. Podatek wynosi 19% i jest liczony od wartości dochodu.

Rozliczając się na PIT-36L podatnik może odliczyć/uwzględnić:

 • stratę z lat ubiegłych,
 • składki społeczne oraz składki zdrowotne ZUS (w tym te zagraniczne)
 • ulgę na IKZE,
 • ulgę na działalność badawczo – rozwojową (B+R)
 • przekazać 1,5% podatku.

Deklaracja PIT-36L przeznaczona jest tylko dla podatników rozliczających się indywidualnie. Termin złożenia deklaracji upływa 30 kwietnia.

Podatek liniowy – kiedy warto przejść?

PIT-28/PIT-28S – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Formularz PIT-28 dedykowany jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody z tytułu:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej wg ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie obowiązujące stawki ryczałtu to: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%,
 • umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze rozliczanych na zasadzie ryczałtu.

Deklaracja przeznaczona jest dla podatników rozliczających się indywidualnie, za wyjątkiem przychodów osiąganych z tytułu najmu i dzierżawy prywatnej lub umów podobnych – wtedy możliwe jest rozliczenie z małżonkiem. Termin złożenia deklaracji upływa ostatniego dnia stycznia.

Kiedy ryczałt się opłaca?

Jak wybrać właściwe zeznanie roczne i załączniki do PIT_

PIT-37

Deklaracja PIT 37 ma zastosowanie do podatników, którzy swoje przychody uzyskali na terenie RP wyłącznie za pośrednictwem płatnika składek. Przychody te opodatkowane są wg skali podatkowej i pochodzą między innymi z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej oraz stosunku służbowego,
 • emerytur lub rent,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • zasiłków pieniężnych otrzymanych z tytułu ubezpieczenia,
 • stypendiów,
 • przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenie, o dzieło),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest do rozliczenia indywidualnego, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Termin złożenia deklaracji PIT-37 upływa 30 kwietnia.

PIT-38

Deklaracja PIT-38 przeznaczona jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym osiągali przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spółkach i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
 • z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Formularz PIT-38 dedykowany jest dla podatników rozliczających się indywidualnie. Termin złożenia deklaracji upływa 30 kwietnia.

PIT-39

Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy w danym roku podatkowym dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w stosunku do:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • prawa wieczystego użytkowania gruntów,

pod warunkiem, że odpłatne zbycie nie następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Deklaracja przeznaczona jest dla podatników rozliczających się indywidualnie, a termin jej złożenia przypada na 30 kwietnia.

W jakim terminie możliwa jest zmiana formy opodatkowania działalności w 2019 roku?

Aktualne wersje deklaracji PIT w 2024 roku

Podatnicy rozliczający rok 2023 powinni złożyć następujące wersje deklaracji:

 • PIT-36/PIT-36S – wersja 31
 • PIT-36L/PIT-36LS – wersja 20
 • PIT-28/PIT-28S – wersja 25
 • PIT-37 – wersja 30
 • PIT-38 – wersja 16
 • PIT-39 – wersja 12

Obowiązujące załączniki w rozliczeniu składanym za rok 2023

Poniżej przedstawiamy listę obowiązujących załączników do danego zeznania rocznego za rok 2023

 • PIT/B – dołącza się do deklaracji PIT-36, PIT-36L
 • PIT/O – dołącza się do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-28
 • PIT/D – dołącza się do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-28
 • PIT-BR – dołącza się do deklaracji PIT-36, PIT-36L
 • PIT/M – dołącza się do deklaracji PIT-36
 • PIT/ZG – dołącza się do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39
 • PIT-28/A – dołącza się do deklaracji PIT-28
 • PIT-28/B – dołącza się do deklaracji PIT-28
 • PIT/Z – dołącza się do deklaracji PIT-36, PIT-36L
 • PIT/DS – dołącza się do deklaracji PIT-36, PIT-36L

Rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS w aplikacji inFakt

W aplikacji inFakt wprowadzony został już kreator PIT. Przedsiębiorca będzie mógł przygotować deklarację PIT-36/PIT-36S oraz PIT-36L/PIT-36LS, a także wysłać ją bezpośrednio z aplikacji do urzędu skarbowego.

Kreator dostępny jest w zakładce Księgowość -> Podatek dochodowy -> PIT roczny.

Przewodnik po ulgach – darmowy eBook inFaktu

W związku z rozliczeniem PIT stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi: