Rejestracja praktyki lekarskiej. Jak założyć działalność? 

Każdy lekarz, który chce świadczyć usługi w ramach własnej praktyki lekarskiej, musi pamiętać, że taka działalność gospodarcza podlega określonym zasadom. Jakie wymogi musi spełnić lekarz? Jakie kroki należy podjąć, aby otworzyć indywidualną praktykę lekarską?

Czym jest indywidualna praktyka lekarska?

Działalność lecznicza może być prowadzona w formie spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, jako grupowa praktyka lekarska. Może przyjąć ona również formę indywidualnej praktyki lekarskiej. 

Indywidualna praktyka lekarska to jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez lekarza. Od standardowej działalności gospodarczej różni ją jednak to, że jest tzw. działalność regulowana. Co oznacza, że przed jej rozpoczęciem należy spełnić określone warunki wynikające z przepisów oraz uzyskać wpis we właściwym rejestrze działalności rejestrowanych. W tym wypadku jest to Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Warto zaznaczyć, że te same zasady dotyczą nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarek oraz dentystów, którzy chcą prowadzić działalność na własny rachunek. 

Zgodnie z przepisami jednoosobowa działalność lecznicza może być prowadzona, jako:

 • indywidualna praktyka lekarska;
 • indywidualna praktyka lekarska w miejscu wezwania;
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska; 
 • indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w miejscu wezwania;
 • indywidualna lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie zawartej umowy (w przychodni lub gabinecie lekarskim).

Określenie powyższej formy jest istotne z racji konieczności spełnienia wymogów dla pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność. W sytuacji na przykład, gdy praktykę prowadzi się jedynie w miejscu wezwania, nie trzeba posiadać pomieszczenia do świadczenia usług lekarskich. Natomiast należy mieć sprzęt właściwy do udzielenia świadczeń oraz wyznaczyć pomieszczenia do przechowywania dokumentacji medycznej. 

Indywidualna praktyka lekarska – kto może ją założyć i jakie wymogi należy spełnić?

Lekarz czy dentysta, który chce otworzyć indywidualną praktykę lekarską, podlega określonym regulacjom prawnym. Wynika to z dużej odpowiedzialności, jaka spoczywa na zawodach leczniczych. Dlatego taka osoba musi spełniać następujące wymogi:

 • posiada prawo do wykonywania zawodu;
 • nie może być zawieszona w prawie do wykonywania zawodu;
 • nie może być ograniczona przez np. Okręgową Radę Lekarską w wykonywaniu określonych czynności medycznych; 
 • nie może być pozbawiona prawa do wykonywania zawodu prawomocnym wyrokiem sądu; 
 • w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej – musi posiadać specjalizację w danej dziedzinie. 

Ponadto lekarz lub dentysta, zgodnie z przepisami przed rozpoczęciem działalności leczniczej musi wykonać następujące czynności:

 1. Złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych – czyli zarejestrować działalność gospodarczą (leczniczą) w CEiDG;
 2. Zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – ważne, aby podpisana polisa ubezpieczeniowa zawierała minimalną sumę gwarancyjną dla jednego zdarzenia 75 tys. euro, dla wszystkich zdarzeń 350 tys. euro;
 3. Złożyć wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL);
 4. Ewentualnie posiadać własny gabinet przeznaczony do świadczenia usług medycznych, który jest odpowiednio wyposażony zgodnie z wytycznymi; 

Krok 1 – założenie działalności gospodarczej

Lekarz lub dentysta, jak każdy inny przedsiębiorca, jest zobowiązany do zarejestrowania swojej działalności gospodarczej w CEiDG. 

Wniosek rejestracyjny można złożyć przez internet za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl, do czego potrzebny jest podpis zaufany lub podpis elektroniczny. Można to również zrobić w wersji papierowej w swoim urzędzie gminy lub miasta. 

We wniosku należy wskazać nazwy firmy, która powinna zawierać określenie „praktyka lekarska” oraz imię i nazwisko lekarza. Trzeba podać również przedmiot prowadzonej działalności tzw. kody PKD.

Do głównych kodów związanych z działalnością lekarską należą:

 • 86.21.Z – ogólna praktyka lekarska;
 • 86.22.Z – specjalistyczna praktyka lekarska;
 • 86.23.Z – praktyka lekarska dentystyczna;
 • 86.90.Z – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej 

Rejestracja działalności gospodarczej wiąże się również z koniecznością zgłoszenia przedsiębiorcy do ZUS, jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz jako osoba ubezpieczona. Na szczęście wszystkich formalności możesz dopełnić przy okazji składania wniosku CEiDG. 

Szczegółowy proces rejestracji działalności gospodarczej sprawdzisz w naszym artykule: Jak założyć firmę? 

Jaką formę opodatkowania wybrać?

W związku z założeniem działalności gospodarczej, lekarze lub dentyści muszą dokonać także wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Oczywiście należy pamiętać, że w zależności od stosowanej formy opodatkowania zmienia się również sposób naliczania obowiązkowej składki zdrowotnej w ZUS. Warto, więc omówić dostępne opcje:

 • Skala podatkowa – lekarze i dentyści mogą wybrać standardową formę opodatkowania, w której stawka podatku to 12% od dochodu (różnica pomiędzy osiąganymi przychodami a poniesionymi kosztami). Stawka obowiązuje do kwoty 120 tys. zł. dochodu, natomiast po jej przekroczeniu wzrasta do 32%. Na skali podatkowej przedsiębiorcy przysługuje prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która w 2022 r. wynosi 30 tys. zł. oraz z możliwości wspólnego rozliczenia małżonków. Natomiast składka zdrowotna wynosi 9% od dochodu, nie mniej jednak niż 270,90 zł;
 • Podatek liniowy – lekarze i dentyści mogą skorzystać z formy opodatkowania, w której stała stawka podatku to 19% od dochodu. Natomiast składka zdrowotna wynosi 4,9% od dochodu, nie mniej niż 270,90 zł. Przy czym do kosztów podatkowych można zaliczyć zapłaconą składkę zdrowotną (nie więcej niż 8700 zł/rok);
 • Ryczałt od przychodów ewidencyjnych – od 2022 r. lekarze i dentyści mogą opodatkować swoje przychody według stawki ryczałtu 14%. Natomiast składka zdrowotna jest ustalana w sposób progowy w zależności od kwoty osiąganych przychodów. Przy czym przedsiębiorca ma prawo odliczyć 50% zapłaconej składki od podstawy obliczania podatku dochodowego. 
box-icon

Ważne

Od 2022 roku lekarze, którzy rozpoczynają prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, nie mogą już skorzystać formy opodatkowania, jaką jest karta podatkowa. 

Niewątpliwie podjęcie decyzji co do wyboru formy opodatkowania jest bardzo istotną kwestią. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy. 

W kalkulacji najważniejsze jest, aby przedsiębiorca oszacował prognozowane przychody i koszty. Należy przy tym pamiętać, że lekarze i dentyści, tak inni przedsiębiorcy mają prawo do ponoszenia wydatków związanych z prowadzeniem działalności. Przy opłacaniu podatku dochodowego według skali podatkowej i liniowo wydatki te mogą stanowić koszt podatkowy, obniżając w ten sposób wysokość zapłaconego podatki i składki zdrowotnej. Przykładowymi kosztami w działalności lekarskiej są wydatki takiej jak

 • ubezpieczenie OC lekarza, 
 • obowiązkowa składka na Izbę lekarską, 
 • koszty najmu gabinetu lekarskiego, 
 • koszty użytkowania samochodu na potrzeby wykonywanej działalności leczniczej, 
 • literatura fachowa i szkolenia, które podnoszą kompetencje medyczne, 
 • zakup odzieży roboczej,
 • zakup sprzętu medycznego
 • obsługa księgowa. 

Katalog możliwych kosztów jest bardzo długi, dlatego konieczne jest dokładne przeanalizowanie tej kwestii. 

box-icon

Ważne

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej lekarz lub dentysta otrzymuje nadany numer NIP i REGON oraz widnieje w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców.

Krok 2 – wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Po uzyskaniu statusu przedsiębiorcy należy złożyć e wniosek o wpis do rejestru działalności leczniczych. Wniosek wraz z oświadczeniem, składasz  drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego, na stronie: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ 

Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rejestrującej. W 2022 r. jest to kwota 118 zł (jest to 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) Uwaga: Opłatę można zaliczyć w koszty podatkowe związane z działalnością gospodarczą. 

Rejestracja działalności leczniczej jest możliwa po przekazaniu następujących dokumentów: 

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zamierzających wykonywać działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej. We wniosku konieczne jest podanie danych takich jak:
 • Określenie rodzaju wniosku – wniosek o wpis;
 • Podanie organu rejestrującego, do którego kierowany jest wniosek;
 • Imię i nazwisko oraz tytuł zawodu lekarza;
 • Numer wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów;
 • Numer prawa wykonywania zawodu;
 • Nadany w trakcie składania wniosku CEiDG numer NIP;
 • Dane adresowe i kontaktowe;
 • W przypadku rejestracji specjalistycznej praktyki lekarskiej – określenie posiadanej specjalizacji;
 • Data rozpoczęcia działalności leczniczej;
 • Kod rodzaju praktyki zawodowej;
 • Określenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • Określenie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 1. Oświadczenie o zgodności i kompletności danych zawartych w wniosku. Dodatkowo oświadczenie o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej;
 2. Potwierdzenie zapłaty opłaty rejestracyjnej. 

Po wysłaniu powyższych dokumentów właściwy organ rejestrujący weryfikuje ich poprawność pod względem merytorycznym i formalnym. Natomiast w przypadku braków lub błędów we wniosku organ rejestrujący wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania

Po rozpatrzeniu wniosku, w ciągu 30 dni działalność lekarska zostaje wpisana do rejestru. Potwierdzenie w postaci zaświadczenia wystawiane jest w formie elektronicznej (należy je później pobrać z odpowiedniego systemu teleinformatycznego) i nie wymaga podpisu ani pieczęci. 

Dane o dokonaniu wpisu są automatycznie przekazywane do CEiDG, tym samym proces tworzenia indywidualnej praktyki lekarskiej zostaje zakończony.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu