Kalendarium polskiego przedsiębiorcy

Wstęp

Posiadanie firmy w Polsce wiąże się z długą listą terminowych obowiązków. Wystarczy jednak znać przepisy i odpowiednio zaplanować działania, aby niczego nie przeoczyć i postępować zgodnie z prawem.Ponadto, w trakcie roku mamy wiele terminów, które pozwalają dokonać zmian w prowadzonej działalności, aby zoptymalizować podatki. Warto o nich pamiętać, aby zawczasu przeanalizować finanse i wprowadzić zmiany, które zaowocują zmniejszeniem zobowiązań podatkowych firmy.Przeczytaj ten eBook, aby:
 • dopełniać wszystkich obowiązków na czas,
 • wiedzieć, kiedy można dokonać zmian w rozliczeniach podatków,
 • nie obawiać się skarbówki!
Dotrzymuj terminów z eBookiem inFaktu!„Kalendarium przedsiębiorcy” inFaktu to prosty zestaw wiedzy o obowiązkach polskiego przedsiębiorcy, który przyda się podczas prowadzenia firmy!

I. Podstawowe terminy polskich przedsiębiorców

1. Podatek dochodowy

Każdy przedsiębiorca musi regularnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy. Większość firm rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym – przy tych formach opodatkowania, zaliczkę na podatek dochodowy wylicza się jako procent od podstawy opodatkowania, którą stanowią przychody pomniejszone o koszty. Oprócz tego składki społeczne ZUS można doliczyć do kosztów lub odjąć od podstawy opodatkowania, natomiast 7,75% podstawy wyliczenia składki zdrowotnej ZUS można odjąć bezpośrednio od podatku (składkę zdrowotną opłacamy w wysokości 9% podstawy, natomiast odliczyć możemy tylko 7,75% podstawy).Dodatkowo, zasady ogólne pozwalają wziąć pod uwagę rozmaite ulgi, w tym:
 • rozliczenie wspólnie z małżonkiem,
 • ulgę na dziecko,
 • kwotę wolną od podatku.
Powyższe ulgi nie przysługują natomiast w przypadku podatku liniowego.Wyliczoną kwotę zaliczki na podatek dochodowy należy zapłacić:
 • do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu – rozliczenie miesięczne,
 • do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale – rozliczenie kwartalne.
Przedsiębiorca może zmienić okres opłacania zaliczek na podatek dochodowy z miesięcznego na kwartalny – zob. cz. I, rozdz. 4.

Dla zainteresowanych

Formularze PIT-5 i PIT-5L

Do 2007 roku istniał dodatkowy obowiązek związany z podatkiem dochodowym. Oprócz wpłacenia zaliczki, przedsiębiorcy musieli w powyższych terminach złożyć deklarację PIT-5 lub PIT-5L. Był to formularz, który potwierdza sposób wyliczenia zaliczki, w tym m.in. kwotę przychodów i kosztów oraz podstawę opodatkowania. Obecnie NIE MA OBOWIĄZKU SKŁADANIA FORMULARZA PIT-5, ani PIT-5L.Mimo tego, księgowi i przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący księgowość przygotowują formularz PIT-5 i przechowują w dokumentacji firmy, aby w razie kontroli stanowił potwierdzenie kwoty zaliczki.Drukowanie KPiRKsięgowi oraz przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący księgowość mogą przechowywać KPiR w formie elektronicznej. Zmiana taka weszła w życie w kwietniu 2016 roku.
kalendarium-img1

Przedsiębiorca może zmienić okres opłacania zaliczek na podatek dochodowy z miesięcznego na kwartalny.

2. Podatek VAT

Przedsiębiorca, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT, ma obowiązek wpłacać kwotę podatku od sprzedaży (ew. pomniejszoną o kwotę podatku od zakupów) w następujących terminach:
 • do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu – rozliczenie miesięczne,
 • do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale – rozliczenie kwartalne.
Przedsiębiorcy, którzy dokonali zgłoszenia do VAT po dniu 30 września 2016 mają obowiązek składać deklaracje VAT w systemie miesięcznym, pomimo tego, iż do końca roku 2016 rozliczali się w sposób kwartalny. Dodatkowo od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy zarejestrowani do VAT-u lub VAT-UE, deklaracje te składają tylko i wyłącznie w sposób elektroniczny do 25. dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczonym.

Dla zainteresowanych

Składanie VAT-7 i VAT-7K

Księgowi oraz przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący księgowość w powyższych terminach muszą również składać w urzędzie skarbowym formularz VAT-7 (rozliczenie miesięczne) lub VAT-7K (rozliczenie kwartalne). Jest to podsumowanie kwot VAT-u od zakupów i VAT-u od sprzedaży oraz wynikająca z nich kwota podatku do zapłaty. VAT-7 lub VAT-7K można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, przesłać pocztą do urzędu lub złożyć elektronicznie, korzystając z aplikacji inFakt bądź systemu e-deklaracje.Od 2017 r. część osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze została zobligowana do składania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Są to:
 • przedsiębiorcy mający obowiązek rejestracji jako podatnicy VAT-UE,
 • osoby prowadzące firmę, dostarczające towary lub świadczące usługi w Polsce, dla których podatnikiem jest nabywca (mechanizm odwrotnego obciążenia),
 • przedsiębiorcy kupujący towary lub usługi na terenie kraju, dla których podatnikiem jest nabywca (mechanizm odwrotnego obciążenia),
 • przedsiębiorcy dokonujący rozliczenia więcej niż pięciu podatników – osób fizycznych. W przypadku deklaracji VAT składanych w trakcie roku, liczbę podatników ustala się uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji.
Od stycznia 2018 roku nie ma już żadnych wyjątków. Każdy podatnik VAT został zobligowany do dostarczania deklaracji VAT do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.

Składanie VAT-UE

Księgowi oraz przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący księgowość muszą złożyć deklarację VAT-UE do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w formie elektronicznej. Tę deklarację składa się wyłącznie za te okresy, w których pojawiły się transakcje z kontrahentami z Unii Europejskiej. Warto jednak raz na pół roku złożyć zerową deklarację VAT-UE, aby urząd skarbowy nie wykreślił nas z rejestru podatników VAT unijnych.

Przechowywanie rejestrów VAT

Ponadto, księgowi oraz przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący księgowość muszą za każdy miesiąc przechowywać rejestry: sprzedaży VAT i zakupów VAT. Jest to zestawienie dla celów VAT podsumowujące transakcje dokonane w ramach działalności gospodarczej.

3. Składki ZUS

Każdy przedsiębiorca musi opłacać składki ZUS za siebie (tzw. ZUS przedsiębiorcy). Są to składki społeczne i zdrowotne, a w przypadku „dużego ZUS-u”, a także Fundusz Pracy.Składki należy opłacać w następujących terminach:
 • do 10 dnia miesiąca – przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na umowy ze składkami ZUS,
 • do 15 dnia miesiąca – przedsiębiorca zatrudniający pracowników na umowy ze składkami ZUS.
Składki społeczne powiększają koszty firmowe, tak jak pozostałe wydatki lub są odejmowane od dochodu. Składkę zdrowotną w wysokości 7,75% podstawy odlicza się bezpośrednio od zaliczki na podatek dochodowy.Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie zapłaty składek ZUS do biura rachunkowego lub dołączyć do dokumentacji (dotyczy przedsiębiorców samodzielnie prowadzących księgowość). Warto pamiętać, że księgowy podczas wyliczania zaliczki na podatek dochodowy nie ma prawa wziąć pod uwagę składek ZUS, jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zapłaty.

Dla zainteresowanych

Na początku działalności (za jeden pełny miesiąc kalendarzowy) oraz za każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca chce opłacać składki ZUS wyższe niż minimalnie, należy złożyć w ZUS-ie deklarację ZUS-DRA w terminie:
 • do 10 dnia miesiąca – przedsiębiorca niezatrudniający pracowników na umowy ze składkami ZUS,
 • do 15 dnia miesiąca – przedsiębiorca zatrudniający pracowników na umowy ze składkami ZUS.
Przedsiębiorca korzystający z usług biura rachunkowego nie musi samodzielnie składać ZUS DRA. Wybierz Księgowość w inFakt, a księgowi złożą za Ciebie ZUS DRA.

4. Przejście z „małego ZUS-u” na „duży ZUS”

Prawo do „małego ZUS-u” trwa pełne 24 miesiące od założenia firmy. Przedsiębiorca, któremu kończy się „mały ZUS” musi dopełnić następujących obowiązków:
 • do 7 dni od końca prawa do „małego ZUS-u”:
  • Złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZWUA – wyrejestrowanie,
  • Złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZUA – rejestracja z innym kodem ubezpieczenia,
 • do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni:
  • Złożyć w ZUS-ie formularz ZUS DRA za jeden miesiąc.
Przedsiębiorcy korzystający w Księgowości w Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym nie muszą samodzielnie dopełnić tych obowiązków. Księgowi inFaktu wykonują je w ich imieniu we właściwych terminach.Należy też pamiętać o jednej uldze w opłacaniu składek ZUS tzw. uldze na start. Pozwala ona na samym początku działalność opłacać wyłącznie składkę zdrowotną przez pełnych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Skorzystanie z ulgi na start, potem małego ZUS wydłuża okres korzystania z ulg do prawie 31 miesięcy.

5. Rozliczenie wykorzystania środowiska

Raz w roku polski przedsiębiorca powinien sporządzić wykaz o wykorzystaniu środowiska. Zobowiązani do tego są właściciele wszystkich firm, które:
 • wprowadzają gazy lub pyły do powietrza,
 • wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi,
 • pobierają wodę,
 • składują odpady.
UWAGA! Firma korzystająca z samochodu firmowego wykorzystuje środowisko.
Przedsiębiorcy oprócz sprawozdania powinni także przeliczyć kwotę, opłaty za korzystanie ze środowiska. Jeśli nie przekroczy ona 100 zł nie mają obowiązku przedkładać wykazu do urzędu marszałkowskiego.
Jeśli natomiast wykaz trzeba złożyć, to należy tego dopełnić w terminie do 31 marca danego roku za rok ubiegły.
Sprawozdanie to składa się raz do roku, w terminie do 31 marca za rok ubiegły. Konieczność zapłaty opłaty środowiskowej pojawia się dopiero po przekroczeniu kwoty 800 zł.Od 1 stycznia 2017 r. w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się wykazów i informacji do urzędu marszałkowskiego.

II. Inne ważne terminy dla właścicieli firm

1. Przejście na podatek dochodowy rozliczany kwartalnie

Przedsiębiorca może wpłacać zaliczki na podatek dochodowy, co kwartał lub co miesiąc. Nowy przedsiębiorca wybiera kwartalny lub miesięczny sposób rozliczenia odpowiednio wypełniając formularz CEiDG-1 w pkt. 19.W trakcie prowadzenia działalności można zmienić sposób wpłacania zaliczki na podatek dochodowy z miesięcznego na kwartalny (lub odwrotnie) w zeznaniu rocznym składanym za dany rok podatkowy.Zmiany tej można dokonać tylko raz w roku.
UWAGA! Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego mogą wybrać przedsiębiorcy rozliczający się skalą podatkową lub podatkiem liniowym oraz spełniający kryteria małego podatnika (za małego podatnika uznajemy przedsiębiorcę, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1,2 mln euro w przeliczeniu na polskie złote).

2. Przejście na podatek VAT rozliczany kwartalnie

Przedsiębiorca, który jest VAT-owcem wpłaca podatek VAT do urzędu skarbowego, co miesiąc lub co kwartał. Podatnik, który zgłosił się do podatku VAT po dniu 30 września 2016 ma obowiązek składać deklaracje VAT i opłacać podatki w systemie miesięcznym w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu.Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzona została zmiana dotycząca ograniczenia składania deklaracji za okresy kwartalne. Od tego dnia obowiązek składania miesięcznych deklaracji VAT będą mieli:
 • przedsiębiorcy, którzy zostali zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT – przez pierwsze dwanaście miesięcy począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła rejestracja do VAT-u,
 • podatnicy inni niż mali,
 • przedsiębiorcy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (towary wrażliwe). Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy dokonywali takich dostaw, ale o łącznej wartości (bez kwoty podatku VAT) nie przekraczającej 50 000 zł (w żadnym miesiącu z tych okresów).
Co to oznacza?Z kwartalnej formy składania deklaracji VAT mogą skorzystać mali podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim 1 200 tys. euro. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2017 r. nie będą mogli rozliczać się kwartalnie. Taką możliwość będą mieli dopiero po dwunastu miesiącach począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, pod warunkiem, że spełnią warunki określone dla małych podatników.
kalendarium-img2 Niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT.

3. Rejestracja jako podatnik VAT

Niektórzy przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. W tym celu podczas zakładania firmy wystarczy nie dokonywać rejestracji (tzn. nie składać VAT-R). Jeżeli jednak prowadzą działalność obligatoryjnie opodatkowaną VAT-em (np. sprzedaż alkoholu i papierosów) lub przekroczą kwotę obrotu w wysokości 200 tys. zł netto rocznie, muszą zarejestrować się jako podatnik VAT. Jeżeli przedsiębiorca założył firmę w trakcie roku, kwotę limitu zwolnienia z VAT wylicza się proporcjonalnie do okresu, w którym działa firma.Rejestracji jako podatnik VAT należy dokonać:
 • przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej VAT-em (dotyczy firm, które tracą prawo do zwolnienia),
 • przed miesiącem, od którego właściciel firmy chce rozliczać VAT (dotyczy firm, które rezygnują ze zwolnienia).
Powrotu do zwolnienia z VAT można dokonać nie wcześniej niż przed upływem roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił to prawo lub z niego zrezygnował. Do zwolnienia z VAT można powrócić pod pewnymi warunkami:
 • łączna kwota sprzedaży w poprzednim roku podatkowym  nie przekroczyła 200 tys. zł,
 • rezygnacja ze zwolnienia lub jego utrata nastąpiła w wyżej wymienionym terminie.
Przedsiębiorca, który spełnia dwa powyższe warunki może powrócić do zwolnienia z VAT. W tym celu należy złożyć odpowiednio wypełniony formularz VAT-R, na którym w sekcji C zaznaczamy pozycję 30 – podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.

4. Zmiana formy opodatkowania

Nowy przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania na formularzu CEiDG-1. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, formę opodatkowania można zmienić, w tym m.in.:
 • zmienić zasady ogólne na podatek liniowy,
 • zmienić podatek liniowy na zasady ogólne,
 • zmienić ryczałt lub kartę podatkową na zasady ogólne.
Zmiany formy opodatkowania można dokonać tylko raz w roku w terminie do:
 • 20. stycznia, gdy zmiana dotyczy karty podatkowej – gdy przedsiębiorca chce ją wybrać już z niej zrezygnować,
 • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego – gdy zmiana dotyczy 3 pozostałych form opodatkowania.
W tym celu należy dokonać aktualizacji wpisu do CEiDG składając w urzędzie miasta lub gminy formularz CEiDG-1.
UWAGA! Wyjątkiem od tej zasady jest przejście z ryczałtu na zasady ogólne, które można dokonać w dowolnym momencie, dokonując sprzedaży, która wyklucza skorzystanie z ryczałtu.

Wybierz Księgowość w inFakt, aby o niczym nie zapomnieć!

Z inFaktem nie musisz pamiętać o terminach – księgowi będą pamiętali o nich za Ciebie! Proponujemy wygodną i nowoczesną Księgowość, dzięki której:
 • nie zapomnisz o żadnym obowiązku przedsiębiorcy,
 • o każdym terminie dostaniesz informację e-mailowo lub telefonicznie,
 • księgowi pomogą Ci zoptymalizować koszty – poinformują o możliwościach i nadchodzących terminach.
Z inFaktem terminy to pestka! Wybierz inFakt i korzystaj z pomocy księgowych, aby skupić się na prowadzeniu biznesu i mieć z głowy formalności.
Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z informacjami księgowymi dotyczącymi Twojej firmy