Ubezpieczenie wypadkowe. Co to jest i kto płaci składki?

Tym, co stanowi ochronę dla pracownika, jest między innymi ubezpieczenie wypadkowe. Dowiedz się, czym ono jest, kiedy pracownikowi przysługuje świadczenie ze składki wypadkowej oraz czy warto ją płacić. 

Czym jest ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe jest związane z jedną ze składek w ramach systemu ubezpieczeń. Jak sama nazwa wskazuje, ma to stanowić zabezpieczenie w razie wypadku. Składka ta pozwala na swego rodzaju ochronę w momencie, gdy wydarzy się coś, co zostanie uznane za wypadek przy pracy lub za chorobę zawodową. Wówczas osoba objęta ubezpieczeniem może liczyć na wypłacenie świadczenia, w tym zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także odszkodowanie czy renta wypadkowa. Możliwości jest więc wiele. 

Kto musi zapłacić składkę na ubezpieczenie wypadkowe?

Obowiązek zapłacenia ubezpieczenia wypadkowego ciąży wyłącznie na pracodawcy. Oznacza to więc, że – w przeciwieństwie do innych składek – nie płaci za to sam pracownik. Dlaczego tak ważne jest ponoszenie przez pracodawcę tych kosztów? Ponieważ stanowi to warunek wypłacenia jakichkolwiek należnych pracownikowi świadczeń, gdy dojdzie do wypadku. 

To jednak, kto zapłaci pracownikowi świadczenie zależy od dwóch aspektów: jaki jest stan zdrowia poszkodowanego i jaki rodzaj świadczeń mu z tego tytułu przysługuje. Poza tym w przypadku firmy, która zatrudnia poniżej 20 osób, świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie chorobowe wypłaca fundusz wypadkowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli natomiast firma jest większa, wówczas to pracodawca musi zapłacić. Inaczej sprawa wygląda z jednorazowym odszkodowaniem – tutaj zawsze kosztami obciążony jest ZUS, który dokona wypłatę do 30 dni od momentu wydania odpowiedniej decyzji w tej sprawie. 

Jak wysoki jest koszt ubezpieczenia wypadkowego?

Wszystko zależy od podstawy ubezpieczenia, którą oblicza się biorąc pod uwagę wymiar składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Wysokość takiej składki wypadkowej jest określana na cały rok, począwszy od 1 kwietnia, kończąc na 31 marca kolejnego roku. Ponadto składka ta zróżnicowana jest w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, a w zasadzie branży.

Komu przysługuje wypłata świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego?

Takie świadczenie przysługuje pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy bądź nabawił się tzw. choroby zawodowej. Jakie sytuacje możemy w to wliczyć? Najpierw należy wyjaśnić, czym jest wypadek przy pracy. Kwestię tę reguluje Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadkiem przy pracy jest więc zdarzenie nagłe, wywołane przez czynniki zewnętrzne. Jednocześnie musi ono wystąpić w bezpośrednim związku z pracą i prowadzić do urazu lub śmierci. Jeżeli któraś z tych przesłanek nie zostanie spełniona, nie możemy mówić o wypadku przy pracy. Kiedy więc wydarzenie można uznać za nagłe? Wtedy, kiedy nastąpiło ono w ciągu jednego dnia roboczego.

Związek z pracą określa się natomiast na podstawie kilku prawidłowości: 

  • pracownik wykonywał polecenia przełożonych lub zwykłe czynności, także bez polecenia, aczkolwiek na rzecz pracodawcy;
  • do zdarzenia doszło w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy pomiędzy miejscem wykonywania zadań służbowych a siedzibą pracodawcy;
  • w trakcie podróży służbowych, gdy pracownik nie świadczy pracy, za wyjątkiem sytuacji, gdy wypadek był skutkiem działań pracownika niezwiązanych z jego pracą;
  • podczas prac zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy.

Chorobą zawodową natomiast nazywa się uszczerbek na zdrowiu pracownika, do którego doszło w ciągu więcej niż jednego dnia roboczego. Przykładem może tu być zatrucie oparami z drukarek, którego efekty pojawiają się dopiero kolejnego dnia. 

Wynagrodzenie po wypadku przy pracy

Pracownik, który doświadczył wypadku przy pracy, ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Jednocześnie zwolnienie to nie jest samo w sobie podstawą do tego, aby otrzymać pozytywną decyzję do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Poza tym 100% wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim jest możliwe tylko wtedy, gdy udowodniono, że pracownik nie przyczynił się w żaden sposób do tej sytuacji. Jeśli natomiast jest inaczej, na zwolnieniu otrzymuje on 80% podstawy wynagrodzenia. 

box-icon

warto wiedzieć

Zasiłek można brać tylko przez 182 dni. Natomiast po tym okresie – gdy pracownik nadal nie jest zdolny do wykonywania pracy – może on liczyć na świadczenie rehabilitacyjne. Wynosi ono 100% wynagrodzenia nawet przez 12 kolejnych miesięcy.

Innym świadczeniem jest zasiłek wyrównawczy, przysługujący nam, jeśli otrzymujemy obniżone wynagrodzenie wskutek długotrwałego bądź stałego uszczerbku na zdrowiu. Oprócz tego możliwe jest uzyskanie jednorazowego odszkodowania dla poszkodowanego lub dla jego rodziny, jeśli pracownik w wyniku wypadku poniósł śmierć.

Poza wyżej wymienionymi świadczeniami wyróżniamy też rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę szkoleniową. Ta druga dotyczy osób, które przez wypadek muszą przekwalifikować się zawodowo z uwagi na brak możliwości pracy na dotychczasowym stanowisku. Innym przykładem jest renta rodzinna, przysługująca członkom rodziny zmarłego wskutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. 

Kto nie dostanie świadczenia wypadkowego?

Świadczenia tego nie dostanie pracownik, w przypadku którego istnieje zaległość z opłacania składek nawet na kwotę minimum kilku złotych. Warto także wiedzieć, że prawo do otrzymania świadczeń ulega przedawnieniu. Tego sytuacja dotyczy przypadków, gdy zadłużenia nie uregulujemy do szczęściu miesięcy od dnia wypadku lub złożenia wniosku dotyczącego choroby zawodowej. 

Czy warto płacić składkę na ubezpieczenie wypadkowe?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: trzeba płacić składkę wypadkową. Jest to obowiązek pracodawcy, który legalnie zatrudnia pracowników. Bez tego trudno mówić o poczuciu bezpieczeństwa osób pracujących dla danej firmy. Nie da się ukryć, że w każdej pracy, także biurowej, istnieje ryzyko wypadku, w związku z czym ubezpieczenie jest konieczne.