Wiemy już, że od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę ulega zwiększeniu. Co za tym idzie także koszty pracodawców wzrosną. Warto zatem zadać sobie pytanie – jaki będzie minimalny całkowity koszt pracodawcy w 2018 za pracownika pełnoetatowego i ile z tej kwoty trafi do rąk własnych pracownika? O ile koszty pracodawcy ulegną zwiększeniu?

Wynagrodzenie minimalne

Zarówno w przypadku składek ZUS, jak i podatku obowiązek ich zapłaty za pracownika jest po stronie pracodawcy. Oznacza to, że jest on płatnikiem tych należności.

Zanim jednak o daninach które należy odprowadzić do budżetu państwa to przypomnę krótko, że w 2018 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 2100 zł brutto. Co więcej pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia, ani przenieść tego prawa na inną osobę – art. 84 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

Całkowity koszt pracodawcy w 2018

Podatek dochodowy

W przypadku pracownika w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy obliczane są na zasadach ogólnych. Ponadto pracownik może mieć też odliczaną kwotę 46,33 zł (kwota zmniejszającą podatek), gdy pracodawca otrzyma od niego wypełniony formularz PIT-2.

Istotne są też koszty uzyskania przychodu. Odnosząc się do art. 22 ust. ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy pamiętać, że w przypadku pracownika koszty uzyskania przychodu wynoszą :

 • 111,25 zł za m-c, czyli
  • 1335 zł roczne, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • 2002,05 zł rocznie, gdy podatnik uzyskuje przychód równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
 • 139,06 zł za m-c w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, oznacza to
  • 1668,72 zł roczne, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • 2502,56 zł rocznie, gdy podatnik uzyskuje przychód równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy

W szczególnych sytuacjach KUP mogą wynosi 50% kwoty przychodu.

ZUS

Zobowiązania wobec ZUS w postaci składek pracownika, po części są finansowane ze środków pracownika, a po części ze środków pracodawcy – dokładne informacje zamieszczam poniżej.

Składka Sposób finansowania Podstawa prawna
pracownik pracodawca
emerytalna 9,76 % 9,76 % art. 22 ust.1 pkt 1 w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
rentowa 1,50 % 6,50 % art. 16 ust. 1b ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
chorobowa 2,45 % art. 22 ust.1 pkt 3 w związku z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
wypadkowa [0,40 %, 8,12 %] art. 22 ust.1 pkt 4 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
FP 2,45 % art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z ust.2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
FGŚP 0,10 % art. 9, art. 28 ust.1, art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
zdrowotna 9% art. 66. ust. 1 pkt 1 lit.a w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Całkowity koszt pracodawcy w 2018

Tak jak już wspomniałam na wstępie, całkowity koszt pracodawcy zatrudniającego pracownika pełnoetatowego oprę na minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przy wyliczeniu wezmę pod uwagę KUP – 111,12 oraz kwotę zmniejszająca podatek 46,33 zł oraz składkę wypadkową w wysokości 1,80%. 

Zatem wyliczenia te są następujące :

 • 9,76% *2100 = 204,96
 • 6,5% * 2100 = 136,50
 • 1,8% * 2100 = 37,80
 • 2,45% * 2100 = 51,45
 • 0,1% * 2100 = 2,10
 • 204,96 + 136,50 + 37,80 + 51,45 + 2,10 = 432,81
 • 2100 + 432,81 = 2532,81 → całkowity koszt pracodawcy

W 2017 roku całkowity koszt pracodawcy wynosił 2412,20 zł. Różnica w latach 2017/2018 wynosi zatem 120,61 zł za jednego pracownika pełnoetatowego.

Netto z umowy o pracę w 2018 

Kolejnym krokiem, jaki przedstawię jest wyliczenie kwoty netto. Bazować będę na kwotach określonych powyżej.

 • 9,76% + 1,5% +2,45% = 13,71%
 • 2100 * 13,71% = 287,91 zł → składki społeczne finansowane przez pracownika
 • 2100 – 287,91 = 1812,09 → podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
 • 1812,09 * 9% = 163,09 → składka zdrowotna do zapłaty
 • 1812,09 *7,75% = 140,44 → składka zdrowotna do odliczenia od podatku
 • 2100 – 287,91 – 111,25 = 1700,84
 • 1701 → zaokrąglona do pełnych zł podstawa opodatkowania
 • 1701 * 18% – 46,33 = 259,85
 • 259,85 – 140,44 = 119,41
 • 119 → zaliczka na podatek, podlegająca wpłacie do US

KWOTA NETTO = 2100 – 119 – 287,91 – 163,09 = 1530

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu