Czy na kolejny rok składkowy określono nowe stawki składki wypadkowe? Na jakim poziomie będą obowiązywać? Czy płatników czekają jakieś zmiany od kwietnia 2017 rok?

Ustawodawca określił, że obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu – art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składka wypadkowa 2017_2018

Zasady podlegania ubezpieczeniom

Kolejna ważna informacja dotyczy wysokość składki, bowiem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje na to, że stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Mając na uwadze art. 22 ust. 1 pkt 4 wspomnianego aktu prawnego wiemy, że jej wysokość jest z przedziału od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru.

Stopy procentowe składki wypadkowej w roku składowym 2017/2018, będą obowiązywać w wysokości takiej samej jak obowiązywały w mijającym roku 2016/2017. Rok składkowy 2017/2018 obejmuje okres od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018.

Będą obowiązywać dotychczasowe stopy procentowe i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Te same, co dotychczas podmioty będą zobowiązane do składania ZUS IWA.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przedsiębiorcy zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego w poprzednim roku kalendarzowym nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla przedsiębiorcy niepodlegających wpisowi do rejestru REGON mają ustaloną wartość stopy procentowej i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej określonej na dany rok składkowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, od 1 kwietnia 2018 r. najwyższa stopa procentowa nadal wynosi 3,60%, a więc stawka składki wypadkowej za tych ubezpieczonych pozostanie w wysokości 1,80%.

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność składka wypadkowa w roku składkowym 2017/2018 będzie wynosić:

Zmiany od 1 kwietnia będą jedynie dotyczyć sankcji, jakie będzie mógł nałożyć ZUS jeżeli płatnik składek nie przekaże w terminie informacji ZUS IWA lub korekty tej informacji w okresie 14 dni od otrzymania wezwania Zakładu, a stopa procentowa ustalona na podstawie nieprawidłowych danych przekazanych przez płatnika składek lub wykazywana przez płatnika składek w dokumentach rozliczeniowych była zaniżona w stosunku do ustalonej na podstawie prawidłowych danych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu