Deklaracja VAT-7d

W związku z rejestracją podatnika jako czynnego podatnika VAT, tzw. VAT-owca, nałożone są na niego pewne zobowiązania wobec urzędu skarbowego.

Jedną z takich powinności jest konieczność składania fiskusowi okresowych deklaracji podatkowych. Firmy, które nie są małymi podatnikami, a wybrały kwartalny sposób rozliczenia podatku dochodowego, zobowiązane są do składania deklaracji VAT-7D co kwartał.

Deklaracje kwartalne dla firm niebędących małymi podatnikami

Podatnicy VAT mogą składać deklaracje za okresy kwartalne. Chęć rozliczania się z fiskusem w okresach kwartalnych przez podatnika musi zostać zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana kwartalna deklaracja podatkowa.

W przypadku firm, które nie kwalifikują się do statusu małego podatnika, pojawia się konieczność comiesięcznego wpłacania zaliczek na VAT, które są wykazywane w deklaracji VAT-7D, składanej co kwartał. Formularz ten należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, za który składana jest dana deklaracja.

Kim jest mały podatnik?

Jak zostało podane powyżej, VAT-7D przeznaczony jest dla firm, które nie mogą korzystać ze statusu małego podatnika. Małymi podatnikami nie są firmy, które:

 • Wykazują wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) przekraczającą w poprzednim roku podatkowym wyrażoną w złotówkach kwotę odpowiadającą równowartości 1,2 mln euro.
 • Prowadzą działalność w zakresie: maklerstwa, zarządzania funduszami inwestycyjnymi lub działają jako agent, zleceniobiorca czy inna osoba świadcząca usługi o podobnym charakterze.

Firmy składające VAT-7D muszą co miesiąc wpłacać zaliczki na podatek VAT

Podatnicy rozliczający się kwartalnie z podatku VAT w ramach deklaracji VAT-7D nie mogą wpłacać podatku tylko raz na kwartał. Są zobowiązani do wpłacania zaliczek co miesiąc.

Firmy te mają obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału. Zaliczki te mają wysokość 1/3 podatku VAT do zapłaty, wykazanego w deklaracji VAT-7D za poprzedni kwartał.

Konstrukcja deklaracji VAT-7D

Deklaracja VAT-7D jest deklaracją dla podatku od towarów i usług. Podatnik podaje w niej swój numer NIP oraz określa, za jaki kwartał, którego roku podatkowego jest ona składana. Druk deklaracji VAT-7D składa się z następujących części:

 • część A – Miejsce i cel składania deklaracji,
 • część B - Dane podatnika,
 • część C- Rozliczenie podatku należnego,
 • część D – Rozliczenie podatku naliczonego,
 • część E- Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu (w zł),
 • część F – Informacje dodatkowe,
 • część G – Informacja o załącznikach,
 • część H – Oświadczenie podatki lub osoby reprezentującej podatnika,
 • część I – Adnotacje urzędu skarbowego.

Rezygnacja z deklaracji kwartalnych

Jeśli podatnik uzna, że nie chce już rozliczać się z urzędem skarbowym z podatku od towarów i usług za pośrednictwem deklaracji kwartalnych VAT-7D, może złożyć odpowiednią rezygnację do naczelnika urzędu, ale nie może tego zrobić wcześniej, niż po upływie 4 kwartałów, za które rozliczy się w trybie kwartalnym. O zmianie sposobu rozliczania się z podatku VAT z kwartalnego na miesięczny, podatnik winien powiadomić naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy.

Zobacz również

Deklaracja VAT-7K

Każdy przedsiębiorca będący podatnikiem VAT musi regularnie rozliczać się z VAT-u składając w urzędzie skarbowym odpowiedni formularz

VAT 7 2011

Rozliczanie podatku VAT nakłada na przedsiębiorców wiele różnych obowiązków polegających na prowadzeniu odpowiednich ewidencji, naliczaniu podatku, składaniu deklaracji podatkowych oraz zapłacie tego podatku

pokaż więcej tematów

VAT 7 online

Rejestracja jako podatnik VAT pozwala na oszczędności podczas dokonywania zakupów firmowych, ale wiąże się też z obowiązkami

Deklaracja VAT-7

Deklaracja VAT-7 jest formularzem, który służy przedsiębiorcom do okresowego obliczania kwoty VAT do zapłaty lub zwrotu

VAT-7K

Deklaracja VAT-7K służy do okresowego obliczania podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku

VAT 7 formularz

Złożenie formularza VAT-7 jest jedynym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców rozliczających podatek VAT w okresach miesięcznych

Druk VAT 7

Podatek VAT należy do grupy podatków, które w polskim prawie ulegają bardzo częstym modyfikacjom

VAT 7 do wypełnienia

Dokonywanie terminowych wpłat podatku od towarów i usług nie jest jedynym obowiązkiem ciążącym na czynnych podatnikach VAT