Składki ZUS naliczane od wynagrodzenia każdego pracownika są bardzo ważne np. podczas wypłaty świadczenia chorobowego. Zapoznać się z nimi można w druku ZUS RMUA.

Jako pracodawcy jesteśmy zobowiązani do pisemnego przekazywania informacji każdemu pracownikowi o tym, w jakiej wysokości składki wysyłamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Druk ZUS RMUA dotyczy właśnie kwot naliczanych od wynagrodzenia i możemy go przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Czym jest ZUS RMUA?

Wiele osób nie wie, czym tak właściwie jest wniosek RMUA oraz czego dotyczy. Warto przyjrzeć się temu, jakie informacje pracodawca jest zobowiązany przekazywać do ZUSu. Istnieją proste sposoby na wygenerowanie tego dokumentu w postaci pasków płacowych. Niestety bezpośrednio z systemu ubezpieczeń społecznych nie mamy możliwości wygenerowania miesięcznej informacji na temat ubezpieczonego pracownika.

Jako pracodawcy dokument RMUA musimy przekazywać pracownikowi minimum raz do roku. Wszelkie dane w nim zawarte powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Przekazując RMUA do ZUSu, musimy zawrzeć w dokumencie informacje o wszelkich naliczanych składkach z podziałem na poszczególne miesiące.

Należy też zauważyć, że ZUS RMUA powinien zawierać zestawienie wypłacanych świadczeń wraz z wynagrodzeniami za czas okresu chorobowego, za który pracownikowi przysługuje zasiłek.

Komu przysługuje druk RMUA?

Każdy, kto pracuje zawodowo lub prowadzi własną działalność gospodarczą, powinien wiedzieć, co to jest RMUA oraz co zawiera ten raport. Dokument ten płatnik składek (pracodawca) musi przekazać w celu weryfikacji danych do konkretnego urzędu raz w roku, lecz nie później niż do dnia 28 lutego. Wszelkie dane w nim zawarte powinny przedstawiać poszczególne miesiące, odnosząc się do wynagrodzenia pracownika i wysokości odprowadzanych składek.

Pracodawcy, którzy na bieżąco przekazują swoim pracownikom takie informacje, nie muszą dodatkowo powiadamiać ich o tym w rozliczeniu rocznym. W takiej sytuacji dane na temat odprowadzanych składek musimy wydać jedynie na stosowny wniosek zatrudnionego.

Przepisy nie narzucają dokładnie tego, w jaki sposób raporty mają trafić do pracownika i urzędu. Druk RMUA jest ogólnodostępny dla wszystkich pracodawców na stronie ZUSu. Roczny raport RMUA możemy składać w formie elektronicznej lub papierowej. Tutaj również przepisy nie definiują sposobu jego przekazania. Płatnik może wygenerować tzw. pasek płacowy z programu komputerowego. Jednak zakres danych na nim zawarty musi być zgodny z wymogami, jakie określa Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie zmiany należy zgłaszać w ZUS RMUA? Ile czasu na to mamy?

Wszelkie zmiany zachodzące w wysokości wynagrodzenia oraz odprowadzanych składek na rzecz ZUSu, muszą zostać ujęte w rocznym i miesięcznym dokumencie, jakim jest raport RMUA. Istotne jest wprowadzenie zmian bezpośrednio po ich zaistnieniu. Ma to wpływ na wysokość odprowadzanych składek, a co za tym idzie — na wysokość świadczenia chorobowego, które jest wypłacane przez ZUS każdemu pracownikowi przebywającemu dłużej miesiąc na zwolnieniu lekarskim. Niewiele osób wie, jaka jest najważniejsza informacja dotycząca spełniania obowiązku złożenia zmian w RMUA.

Zarówno pracownik, jak i płatnik może zgłosić zmiany i wątpliwości co do poprawności danych w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wysokości ubezpieczenia. Jeśli takowe nie zostaną zgłoszone, urząd traktuje raport jako obowiązujący.

Do czego uprawnia ZUS RMUA

RMUA dla pracownika to nic innego jak dokument będący poświadczeniem odprowadzania składek do ZUS przez pracodawcę. Ma to duże znaczenie, jeśli dana osoba chce starać się o zasiłki z racji choroby lub inne świadczenia przysługujące pracownikom etatowym. Należy też zwrócić szczególną uwagę na to, że obowiązek przekazywania tego typu informacji nie zależy od formy zatrudnienia. Może to być umowa o pracę, czy też umowa cywilnoprawna, która skutkuje podleganiem pracownika pod obowiązkowe opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Druk RMUA uprawnia nas do wypłaty świadczeń z tytułu długotrwałej choroby lub wypadku przy pracy.

Czy pracownik powinien mieć dostęp do swojego raportu RMUA?

Każdy pracownik powinien mieć dostęp do informacji odnośnie do wysokości odprowadzanych składek przez pracodawcę. Warto również wiedzieć, jak długo przechowywać dokumenty ZUS RMUA w swoich teczkach. Jako płatnicy, jesteśmy zobligowani do rocznego przekazywania raportu pracownikom oraz do ZUS. Jednak wyłącznie na życzenie osoby pracującej dokument ten możemy wydawać także w formie miesięcznej.

Elementy, jakie musimy zawrzeć w informacji osoby ubezpieczonej to: identyfikator dokumentu, wszystkie dane płatnika, kod oddziału NFZ, wymiar czasu pracy oraz dodatkowe zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Specjalizuje się w przedsiębiorczości i tematyce finansowej. Prywatnie pasjonuje się wspinaczką górską i przywraca duszę dawnej tradycji - korespondencji listownej.