Umowa o pracę, to nadal jedna z najczęściej zawieranych umów. Co powinna zawierać umowa o pracę? Z czym wiążę się zawarcie takiej umowy? Na jaki okres może być zawarta? Po dokładne wyjaśnienia zapraszam do wpisu.

 • Umowa o pracę zawierana jest między pracownikiem, a pracodawcą.
 • UoP reguluje kwestie obowiązków oraz wynagrodzenia pracownika.
 • Umowa etatowa powinna być zawarta na piśmie lub jej warunki powinny być określone pisemnie.

Co powinna zawierać umowa o pracę?

Umowa o praca reguluje tzw. stosunek pracy i określa relacje między pracownikiem, a pracodawcą. Określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy,
 2. miejsce wykonywania pracy,
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 4. wymiar czasu pracy,
 5. termin rozpoczęcia pracy.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Na jaki okres zawiera się UoP?

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

umowa o pracę

Czy umowa powinna być zawarta w formie pisemnej?

Tak, umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Wzór umowy o pracę można znaleźć tutaj.

Wzajemne obowiązki pracownika i pracodawcy

Jak wskazują przepisy przez nawiązanie stosunku pracy:

 • pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
 • a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.