Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca

W przypadku gdy pracodawca w trakcie miesiąca dokona zmiany wymiaru etatu, powinien pamietać, że skutkuje to nie tylko zmianą wynagrodzenia ale także zmianą wymiaru czasu pracy pracownika.

Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca

Zmiana wymiaru czasu pracy

Kodeks pracy w prost nie reguluje, kwestii zmiany wymiaru czasu pracy pracownika w trakcie miesiąca. W praktyce mogą pojawić się wątpliwości na temat prawidłowego zaewidencjonowania zmiany podstawy wymiaru pracy.

Zgodnie z art. 130 kodeksu pracy § 1, wymiar pracy jaki obowiązuje pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
  • następnie dodając do otrzymanej liczby iloczyn godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku,
  • oraz obniżając wymiar czasu o 8 godzin, za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym przypadające w dniu innym niż niedziela.

Oznacza to, że zmiana wymiaru czasu pracy pracownika w trakcie miesiąca, wiąże się z obowiązkiem ustalenia wymiaru czasu z uwzględnienim okresu przed i po zmianie wymiaru etatu. W praktyce pracodawca do wyliczenia wymiaru czasu pracy powinien przyjąć w poszczególnych okresach wielkość etatu pracownika.
Przykład 1
Pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, dokonano  17 marca 2018 obniżenia wymiaru czasu pracy do 1/3 etatu. Pracodawca zobowiązany jest do ustalenia wymiaru czasu pracy po obniżeniu wymiaru etatu, w tym celu powinien dokonać następujących wyliczeń:

  • obliczyć wymiar czasu pracy dla okresu od 1 do 16 marca 2018 = (40 * 2) – (8 * 0) = 80 godzin
  • obliczyć wymiar czasu pracy dla okresu od 17 do 30 marca 2018 = 1/3 * (40 * 2) – (8 * 0) = 27 godzin

W marcu 2018 łączny czas pracy dla pracownika wyniesie 107 godzin.
Zmiana wymiary czasu pracy ma dodatkowo wpływ na wynagrodzenie, jak należy wyliczyć wynagrodzenie można znaleźć w tym artykule.