Jakie są konsekwencje złożenia zeznania rocznego po terminie? Co grozi oprócz mandatu?


30 kwietnia 2018 3 min. czytania

Podatnicy są zobowiązani do składania urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Co można stracić składając zeznanie roczne po terminie?

Zeznanie roczne po terminie – konsekwencje

Podatnicy, którzy nie złożą zeznania rocznego w ustawowym terminie czyli do 30 kwietnia, w pierwszej kolejności mogą liczyć się z nałożeniem przez Urząd Skarbowy, urzędnika lub inspektora kontroli skarbowej mandatu. Nieterminowe złożenie zeznania rocznego traktowane jest bowiem jako wykroczenie skarbowe. Wysokość nałożonego mandatu będzie uzależniona od wartości podatku do zapłaty wynikającego z rozliczenia rocznego. Dodatkowo wraz z upływem terminu złożenia zeznania rocznego mija termin wpłaty podatku, przez co może okazać się, że podatnik będzie zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek.  W przypadku podatników, którzy korzystają z preferencyjnej formy rozliczeń, konsekwencje mogą być bardziej odczuwalne.

Utrata prawa do preferencyjnej formy rozliczeń

Niektórzy podatnicy mają prawo do preferencyjnych form rozliczeń. Jedną z preferencyjnych form rozliczeń jest wspólne rozliczanie małżonków. W rozliczeniu wspólnym małżonkowie podlegają opodatkowaniu od łącznej sumy swoich dochodów. Dzięki czemu podatek określa się w podwójnej wysokości ale obliczony jest od połowy osiąganych dochodów. Zasada ta jest bardzo korzystna w przypadku gdy jeden z małżonków osiąga wysokie dochody a druga osoba nie osiąga dochodów wcale lub osiąga niewielkie dochody. Wówczas wyliczona „podwójna wysokość podatku” liczona jest od połowy ich wspólnych dochodów.

Wspólne rozliczenie małżonków

Warto zaznaczyć, że małżonkowie, którzy składają wspólne rozliczenie występują jako jedna strona w postępowaniu podatkowym. Oznacza to, że każdy z małżonków ma prawo do otrzymania solidarnie całości ew. nadpłaty wynikającej ze wspólnego zeznania podatkowego oraz odpowiadają solidarnie za zapłatę podatku. Natomiast w przypadku złożenia deklaracji po terminie, małżonkowie tracą prawo do preferencyjnej formy opodatkowania. Przez co mają obowiązek złożenia osobnych zeznań podatkowych.

Osoba samotnie wychowująca dziecko

Z preferencyjnej formy rozliczeń może skorzystać także osoba która samotnie wychowuje dziecko. Podobnie jak w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, osoba samotnie wychowująca dziecko określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Różnicę w wysokości podatku do zapłaty, w przypadku utraty prawa do preferencyjnej formy rozliczeń najlepiej zaobserwować na poniższym przykładzie:

Przykład 1

Jeden z współmałżonków uzyska dochody w wysokości 150 tys zł w roku, z kolei drugi z współmałżonków w danym roku podatkowym nie uzyskał żadnych dochodów.
W przypadku wspólnego rozliczenia, podatek do zapłaty wyniesie:
25 888,00 zł = (75 000 x 18% – 556,02)*2
W przypadku utraty prawa do wspólnego rozliczenia podatnik, ma obowiązek zapłacić podatek opodatkowany na zasadach ogólnych:
36 026,00 zł = 15 395,02+64 472 x 32%
Na koniec warto dodać, że złożenie zeznania podatkowego po terminie, odbiera podatnikowi prawo do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Natomiast tracąc prawo do preferencyjnej formy opodatkowania, podatnik nie traci prawa do rozliczenia ulg podatkowych, do których nabył prawa w danym roku podatkowym.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu