Kiedy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby rozwiązanie to mogło zostać zastosowane?

Co do zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Natomiast po spełnieniu określonych warunków rozliczenie wspólne jest możliwe. Zostało to określone w art. 6 ust.2 oraz art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wspólne rozliczenie małżonków

I przypadek

Ustawodawca określił, że wspólne opodatkowanie dochodów małżonków jest możliwe, gdy spełnione są poniższe warunki:

 • oboje małżonków ma miejsce zamieszkania w Polsce,
 • oboje małżonków podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł dochodów (przychodów) – tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
 • mają wspólność majątkową przez cały rok podatkowy,
 • żadne z małżonków nie miało w danym roku dochodów opodatkowanych : liniowo, ryczałtem, kartą podatkową, podatkiem tonażowym,
 • wniosek o łączne opodatkowanie dochodów, został złożony nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.

Wniosek o którym mowa wyżej, może być wyrażony przez jednego z małżonków. Wyrażenie wniosku przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Wspólne rozliczenie małżonków

II przypadek

Ponadto przepisy określają też inne sytuacje, w których wspólne rozliczenie jest możliwe. Mianowicie wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

 • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
 • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Dodatkowe uregulowania

Zasada wspólnego rozliczenia ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany według zasad ogólnych lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Reguła określona wyżej i sposób opodatkowania mają zastosowanie również do:

 1. małżonków, którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. małżonków, z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej

– jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu