Zakładanie działalności gospodarczej – Szkolenie z księgowości (odc. 1) [wideo]


23 marca 2018 13 min. czytania

Jak wygląda zakładanie działalności gospodarczej? O czym pamiętać i jakie dokumenty złożyć? Jakie są najważniejsze terminy? Zapraszam do zapoznania się z zapisem materiału wideo ze szkolenia.

Zakładanie działalności gospodarczej

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Aneta Socha i chciałabym z Państwem rozpocząć kurs o tematyce KPiR.

Pierwszym zagadnieniem, które chciałabym Państwu przedstawić, będzie temat zakładania działalności gospodarczej. My, jako księgowi, często spotykamy się z tematyką zakładania działalności gospodarczej. Przyszli przedsiębiorcy przychodzą do naszych biur rachunkowych i zadają pytanie, jak założyć działalność gospodarczą. Dzisiaj chciałabym Państwu ten temat przybliżyć, powiedzieć o tych najistotniejszych informacjach, o kwestiach, które musimy poruszyć z przyszłym przedsiębiorcą, czyli, jak właściwie podejść do tematu działalności gospodarczej.

Tutaj mają Państwo przedstawione na planszy takie 3 najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać (CEIDG, ZUS, VAT). Jeżeli chodzi o sam fakt założenia działalności gospodarczej, to, aby tego dokonać, trzeba złożyć wniosek CEIDG-1. Kolejna kwestia to rejestracja takiego przedsiębiorcy w ZUS i, na końcu, kwestia VAT-u, o której nieco więcej za chwilę, bo zgłoszenie do VAT-u nie jest dla wszystkich obligatoryjne i mamy tu 3 możliwe przypadki.

CEIDG-1

Przejdźmy zatem do formularza CEIDG-1. Jest to wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej. Jeżeli chodzi o obowiązującą wersję tego formularza, to jest to wersja 1.8.3, ale możliwe, że będą wprowadzone pewne zmiany w tym druku, związane ze zmianami wchodzącymi w życie od 2018 roku. Jakiś komunikatów, jeżeli chodzi o zmianę formularza nie ma, dlatego trzeba to sobie sprawdzać na bieżąco. Jeżeli chodzi o wersję formularza, to ma to znaczenie, gdy składam u druk w formie papierowej. Natomiast prze składaniu dokumentów w formie elektronicznej, takiego problemu nie ma, bo ten dokument generuje się  w systemie.

Przejdę do omówienia samego druku CEIDG-1 – wskażę informacje, które na wstępie z tym przyszłym przedsiębiorcą należy omówić i na co zwrócić uwagę. Są to informacje konieczne, jeżeli dana osoba zdecyduje się na skorzystanie z naszych usług – usług księgowych – i zdecyduje się na powierzenie tego zadania właśnie nam.   

Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o druk CEIDG-1, to tutaj, oczywiście, pewne kluczowe informacje trzeba zamieścić, czyli od tej osoby, za którą będziemy zakładać działalność gospodarczą, musimy uzyskać dane. Chodzi tutaj, między innymi, o płeć, rodzaj dokumentu tożsamości, PESEL, NIP (jeżeli dana osoba nie posiada NIPu, to też takie informacje w tym wniosku zaznaczamy), REGON, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona, imiona rodziców. To są takie podstawowe informacje, które musimy uzyskać w momencie, jeżeli za daną osobę będziemy składać druk CEIDG-1. Kolejnymi ważnymi informacjami, które należy uzupełnić we wniosku do CEIDG to: adres zamieszkania wnioskodawcy, adres zameldowania wnioskodawcy. O te dokładnie kwestie trzeba naszego przyszłego przedsiębiorcę dopytać.

Przechodząc do kolejnej strony tego formularza – jest coś istotnego, o czy trzeba z przyszłym przedsiębiorcą porozmawiać, a mianowicie o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, będzie zależało wiele kwestii – między innymi kody PKD. Kody PKD, które należy wypełnić są to kody, określające rodzaj prowadzonej działalności. I tutaj najlepiej jest ustalić z klientem, czym dokładnie będzie się zajmował, dobrać dla niego kody PKD, jeżeli sobie życzy, a następnie najlepiej jest przedstawić te kody PKD i dopytać, czy na pewno takie właśnie rozwiązania, takie nasze propozycje są odpowiednie.       

Kolejna informacja, którą trzeba zawrzeć we wniosku CEIDG-1 to główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej a także dodatkowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Te informacje także musimy uzyskać od przyszłego przedsiębiorcy po to, aby za niego wypełnić ten druk.

ZUS

Następna bardzo ważna informacja to data powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Od niedawna jest możliwość składania wraz z wnioskiem CEIDG-1 również dokumentów zgłoszeniowych do ZUS. I jeżeli chodzi o dokumenty, które możemy dołączyć do CEIDG-1 to mogą to być: ZUS ZZAZUS ZUAZUS ZIUA i ZUS ZCNA. Są to w głównej mierze, dokumenty zgłoszeniowe, ale jest też druk ZUS ZWUA, który służy do wyrejestrowań. Takie dokumenty wraz z wnioskiem CEIDG-1 możemy złożyć.

Jeżeli chodzi o naszego przyszłego przedsiębiorcę, to nas w głównej mierze interesować będą druki ZUS ZUA i ZUS ZZA. Są to druki zgłoszeniowe i tutaj zarówno, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę, jak i innych ubezpieczonych. Natomiast dla nas kluczowe i najważniejsze w tym momencie jest zgłoszenie tego naszego przyszłego przedsiębiorcy. Co ciekawe, wraz z drukiem CEIDG-1 możemy złożyć też druk ZCNA. Jest to druk zgłoszeniowy członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. I tutaj, składające druk CEIDG-1, możemy również złożyć także i ten formularz zusowski. O tych kwestia należy pamiętać z tego względu, że formalności, związanych z założeniem działalności gospodarczej i zgłoszeniem danej osoby do ZUS, możemy dokonać w tzw. „jednym kroku”. Nie musimy osobno składać dokumentów do ZUS, więc myślę, że to jest duże ułatwienie, warto o tym ułatwieniu pamiętać i takie rozwiązanie zaproponować przedsiębiorcy.

zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej (1)

PIT, PPE

W dalszej części druku są też informacje bardzo istotne a mianowicie informacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedsiębiorca, zakładający jednoosobową działalność gospodarczą, ma możliwość wyboru jednej z czterech form opodatkowania:

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w zależności od sytuacji podatnika – musimy, oczywiście, to zbadać – dobieramy najlepszą i odpowiednią dla danego przedsiębiorcy formę opodatkowania. W rozmowie wstępnej z naszym przyszłym przedsiębiorcą trzeba te kwestie omówić.

Kolejna kwestia zawarta w druku CEIDG-1 to rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej, czyli czy będą to księgi rachunkowe, podatkowa książka przychodów i rozchodów, inna ewidencja lub też może zdarzyć się sytuacja, że żadna ewidencja nie będzie prowadzona. O tym także musimy z naszym przyszłym przedsiębiorcą porozmawiać.

To, na co chciałaby zwrócić Państwa uwagę, to to, że musimy uzyskać bardzo szczegółowe dane przyszłego przedsiębiorcy. Musimy z nim omówić kwestię opodatkowania i na to chciałabym Państwu zwrócić uwagę i o tym przypomnieć. Jest to o tyle ważne, że, jeżeli w momencie zakładania działalności gospodarczej przyjdzie do nas jakaś osoba, będąca zainteresowana naszymi usługami a my zdecydujemy się na podjęcie rozmowy, do której będziemy przygotowani, znając i przekazując powyższe informacje, to taka osoba może być zainteresowana współpracą właśnie z nami.   

Kolejne pytania, które są zawarte w druku CEIDG-1 to są dane, dotyczące rachunków bankowych. I tutaj, jeżeli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, to przedsiębiorca może wpisać numer swojego prywatnego rachunku bankowego, może z niego korzystać w swojej działalności, jednak zalecane jest, aby rozdzielać konto prywatne od konta firmowego i aby przedsiębiorca, jeżeli ma taką możliwość, założył sobie osobne konto do prowadzenia działalności gospodarczej i w jej ramach posługiwał się tym właśnie kontem. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na takie rozwiązanie, to tutaj właśnie taki numer rachunku bankowego należy we wniosku CEIDG-1 zamieścić.   

Oprócz tych informacji, które Państwu przedstawiłam, bardzo istotnych informacji, druk CEIDG-1 jest też drukiem, w którym przyszły przedsiębiorca może nam udzielić pełnomocnictwa. Nam, czyli księgowym. Jest to pełnomocnictwo do prowadzenia spraw podatnika. Jakie dane tego pełnomocnika powinny się znaleźć w formularzu? Te informacje to: nazwa firmy pełnomocnika, imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, NIP i obywatelstwo. To są te informacje, które przedsiębiorca musi wpisać, jeśli chce ustanowić pełnomocnika.

To jest tak pokrótce przedstawiony formularz CEIDG-1 i najważniejsze informacje, na które chciałabym zwrócić uwagę. O tych kwestiach, w momencie zakładania działalności gospodarczej, musimy porozmawiać z przyszłym przedsiębiorcą. Jeżeli chodzi o sam fakt zakładania działalności gospodarczej, to jest to pierwszy druk. Druk ten można złożyć osobiście w formie papierowej przez podatnika, przyszłego przedsiębiorcę, ale może też być złożony przez jego pełnomocnika.    

Jeśli chodzi o formę złożenia takiego dokumentu, to może on być złożony osobiście w formie papierowej i wówczas należy pamiętać o odpowiedniej, aktualnej wersji dokumentu. Dokument w wersji papierowej można także przesłać pocztą do odpowiedniego organu. Dokument musi być podpisany albo przez przedsiębiorcę, jeśli składa on wniosek we własnym imieniu, albo przez pełnomocnika, jeśli to pełnomocnik zajmuje się zakładaniem działalności gospodarczej. Jeśli przesyłany jest pocztą, to potrzebny jest notarialnie potwierdzony podpis osoby, która się pod tym wnioskiem podpisuje.

Coraz częściej jednak przedsiębiorcy czy też księgowi, decydują się na założenie działalności gospodarczej online. Myślę, że jest to duże ułatwienie, bo nie musimy chodzić po urzędach, nie musimy wyczekiwać w kolejkach. Aby założyć taką działalność gospodarczą elektronicznie, musimy posiadać podpis elektroniczny albo profil zaufany.  O tym należy pamiętać, bo są to istotne informacje, które pozwalają nam na przyspieszenie tego procesu zakładania  działalności gospodarczej bez spełniania jakiś dodatkowych warunków.

Wspomniałam Państwu, że jeżeli chodzi o fakt założenie działalności gospodarczej, składamy ten wniosek CEIDG-1, i że przy tym wniosku jest też możliwość złożenia dokumentów do ZUSu. Jeżeli dana osoba, przyszły przedsiębiorca, nie zdecyduje się na złożenie tych zgłoszeń do ZUS wraz z wnioskiem CEIDG-1, to wszelkie dokumenty do ZUS musi złożyć w terminie 7 dni od daty założenia działalności gospodarczej. Jeżeli będzie podlegał pod wszystkie ubezpieczenia, czyli ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, to wypełnia druk ZUS ZUA. Jeżeli przedsiębiorca ma jakiś inny tytuł do ubezpieczenia – np. umowę o pracę, z której wynagrodzenie jest na kwotę przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę – to z działalności gospodarczej opłaca obowiązkowo wyłącznie składkę zdrowotną. Jeżeli na takie rozwiązanie się zdecyduje, to do ZUS składany jest druk ZUS ZZA.     

Często pojawiają się pytania, czy, oprócz tych dokumentów zgłoszeniowych, na podstawie których przedsiębiorca zgłaszany jest jako ubezpieczony, należy również zgłosić przedsiębiorcę jako płatnika. Otóż nie. Niezależnie od tego, kto składa dokumenty odnośnie założenia działalności gospodarczej, nie ma potrzeby, nie ma obowiązku zgłaszania przedsiębiorcy jako płatnika, ponieważ w momencie składania wniosku CEIDG-1 to organ ewidencyjny przesyła informacje zgłoszeniowe płatnika od siebie do ZUS.

Chciałbym Państwu zwrócić uwagę na jeszcze jedną, bardzo istotną, kwestię. A mianowicie na druk ZCNA. Jest to druk zgłoszenia rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli dany przedsiębiorca będzie zgłaszał członków swojej rodziny – na przykład dzieci czy też małżonka – wówczas złożenie tego dokumentu jest też jego obowiązkiem i musi nastąpić to w ciągu 7 dni od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.

VAT, VAT-UE

Jeżeli chodzi o sam fakt założenia działalności gospodarczej, omówiłam Państwo już wniosek CEIDG-1 a także dokumenty, które należy złożyć do ZUS-u. Teraz przejdziemy do jeszcze jednego formularza, mianowicie do druku VAT-R.

Druk VAT-R służy do zgłoszenia przedsiębiorcy do VATu lub do VAT-UE. Należy pamiętać, że te dwa pojęcia są odrębne. Zgłoszenie do VATu powoduje, że podatnik staje się czynnym podatnikiem VAT, czyli do swoich usług dodaje też podatek VAT, który musi uregulować do urzędu skarbowego, a od kosztów, które ponosi, może ten VAT odliczyć. Na druku VAT-R możemy też dokonać zgłoszenia danej osoby do VAT-UE. Dla podatnika oznacza to, że przed jego numerem NIP zostanie dodany przedrostek PL i ten podatnik będzie także przez zagranicznych kontrahentów traktowany jak przedsiębiorca.

Zgłoszenie do VAT-UE jest istotne i ma zastosowanie, jeżeli świadczymy usługi na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej, jeżeli dokonujemy sprzedaży do krajów Unii Europejskiej lub też, gdy dokonujemy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. To są takie główne trzy sytuacje, o których należy pamiętać, i w których to zgłoszenie do VAT-UE jest istotne.

Przejdziemy teraz do tematu nieco szerszego a mianowicie do zgłoszenia danego podatnika do VATu. Jeżeli chodzi o zgłoszenie podatników do VAT-u, to w temacie VAT możemy podzielić ich na 3 grupy:

Podatnicy, którzy obligatoryjnie muszą być zgłoszeni do VAT i są to, na przykład: prawnicy, doradcy, jubilerzy – to są takie grupy, które nie mają wyboru i obligatoryjnie muszą zgłosić się do VAT;

Podatnicy, którzy obligatoryjnie są zwolnione z VATu. I tutaj możemy mieć sytuację następującą – jeżeli chodzi o podatników zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 (mówię tu o zwolnieniu przedmiotowym) to te osoby nie mają możliwości zgłoszenia się do VAT-u.

Podatnicy, którzy mają wybór, czyli mogą skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 lub też do VATu mogą się zgłosić.

I tutaj sytuacja wygląda następująco – w momencie, gdy zgłosi się do nas przyszły przedsiębiorca, musimy dokładnie zbadać, jakie usługi chce świadczyć. Musimy sprawdzić przepisy oraz kwestię tego, czy dany przedsiębiorca może czy musi zgłosić się do VATu, jak to dokładnie wygląda.   

Jeżeli chodzi o zgłoszenie tych wszystkich formalności związanych z samym faktem założenia działalności gospodarczej, może ich dokonać przyszły przedsiębiorca samodzielnie, a my wtedy wskazujemy mu, w jaki sposób to zrobić, ale możemy przejąć te obowiązki, wziąć je na siebie i dopełnić tych formalności w imieniu podatnika.

Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie i informacje, które chciałam Państwo przekazać, to jest już wszystko. Serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków.

Dodatkowe materiały znajdują się tutaj, natomiast test zostanie udostępniony w ostatnim odcinku z tego działu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu