Ważne zmiany w zasiłkach ZUS od 2022 roku. Przygotuj się na nie

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie kolejne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Część z nich jest bardzo korzystna dla przedsiębiorców i długo przez nich wyczekiwana. Zmiany dotyczą między innymi dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i wysokości świadczenia za czas pobytu w szpitalu. Zobaczmy co się zmieni.

Prawo do zasiłku chorobowego w przypadku spóźnienia w zapłacie składki   

Niezapłacona składka lub opóźnienie w jej zapłacie powodują “wypadnięcie” z ubezpieczenia chorobowego i w konsekwencji utratę prawa do uzyskania przez przedsiębiorcę zasiłku chorobowego. Negatywnych konsekwencji spóźnienia można uniknąć składając do ZUS wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie. 

Takie zasady obowiązują obecnie, od 1 stycznia 2022 r. te niekorzystne przepisy zostaną zastąpione przez nowe rozwiązania.

Od nowego roku ubezpieczenie chorobowe nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek. Co za tym idzie, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również gdy spóźnią się z zapłatą składki.

Prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego

Nowelizacja ustawy przewiduje, że osoby niezdolne do pracy w okresie, za który będą miały zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1% minimalnego wynagrodzenia, będą miały prawo do zasiłku dopiero po spłacie zadłużenia. Uregulowanie zadłużenia będzie możliwe w okresie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia, po tym czasie prawo przedawni się. 

Jeśli zadłużenie nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia – nie będzie to przeszkodą do otrzymania zasiłku. 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 

Podstawa wymiaru zasiłku, czyli kwota, od której ZUS wylicza zasiłek, jest obecnie wyliczana na nowo, jeżeli przerwa między zasiłkami wynosi co najmniej 3 miesiące.

Po zmianach, nie trzeba będzie ustalać jej na nowo, jeżeli między zasiłkami nie było przerwy lub była ona krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy. 

Okres zasiłkowy

Okres zasiłkowy, czyli łączny czas, przez który można pobierać zasiłek chorobowy, wynosi obecnie 182 dni. W przypadku przerw w niezdolności do pracy, do okresu zasiłkowego wlicza się okres niezdolności do pracy przypadający przed przerwą o ile jest ona spowodowana tą samą przyczyną, a przerwa nie przekracza 60 dni

Od stycznia nie będzie mieć znaczenia, jaka choroba była powodem niezdolności do pracy przed i po przerwie. 

Przedsiębiorca, który zachoruje w marcu, potem przez miesiąc będzie pracował, a następnie ponownie zachoruje, niezależnie od rodzaju chorób, które go dotknęły, okres zasiłkowy 182 dni będzie liczył od pierwszej choroby, ponieważ czas między jedną chorobą a drugą jest krótszy niż 60 dni.

Zasiłek za pobyt w szpitalu

Wysokość zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu będzie wynosiła 80% podstawy wymiaru. Obecnie jest to 70%.

Krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia  

Według nowych przepisów zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia, na przykład po zakończeniu pracy na etacie, będzie można pobierać przez krótszy okres – do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyła między innymi kobiet w ciąży i kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

ZUS potrąci należne składki z wypłacanych świadczeń

Aby zmniejszyć koszty egzekucji, ZUS będzie mógł potrącać należności z tytułu składek bezpośrednio z wypłacanych przez siebie świadczeń.

ZUS zaległe składki potrąci na przykład z zasiłku chorobowego.