Czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę? Czy na zleceniu przysługuje płatny urlop wypoczynkowy?

Umowa zlecenie zawarta z pracownikiem ma charakter cywilnoprawny, podlega ona zatem regulacjom Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy, jak w przypadku umowy o pracę. Czy zleceniobiorca ma prawo do urlopu wypoczynkowego na takich samych prawach jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę? Na te i inne zapytania znajdziecie odpowiedzi w poniższym artykule. Zapraszamy!

Umowa zlecenie a umowa o pracę

Podstawową różnicą pomiędzy umową zlecenie, a umową o pracę jest to, że pierwsza z nich ma charakter cywilnoprawny i podlega pod przepisy przedstawione w Kodeksie cywilnym, natomiast umowa o pracę podlega regulacjom Kodeksu pracy.

Podstawową cechą charakterystyczną w przypadku umowy zlecenie jest zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonych w umowie czynności na rzecz osoby dającej zlecenie (zleceniodawcy). Jeżeli natomiast chodzi o umowę o pracę to w tym przypadku osoba zatrudniona (pracownik) zobligowana jest do wykonania pracy w określonym przez pracodawcę miejscu i pod bezpośrednią jego kontrolą. Obowiązują tutaj również stałe godziny pracy, które określone są w zawartej umowie.

Minimalna stawka godzinowa w 2017 roku – ile wynosi?

Charakterystyka umowy zlecenie

Zgodnie z Kodeksem cywilnym poprzez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonych czynności lub do osiągnięcia konkretnego celu dla dającego zlecenie (zleceniodawcy).

Zleceniobiorcy nie obowiązują zasady takie jakie przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, czyli stały wymiar czasu pracy w określonym miejscu oraz wykonywanie jej pod ścisłą kontrolą pracodawcy. Dlatego też dla zleceniobiorcy ten rodzaj umowy wpływa na większą swobodę pracy.

Umowa zlecenie powinna zawierać następujące informacje:

 • datę podpisania umowy,
 • dane stron umowy, imiona i nazwiska, nr PESEL/NIP, adresy zamieszkania lub prowadzenia działalności,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia umowy,
 • opis czynności, które zleceniobiorca będzie zobowiązany wykonać,
 • ustalenie miejsca wykonywania pracy przez zleceniobiorcę,
 • zapis informujący o tym, kto zobowiązany jest do dostraczenia niezbędnych materiałów koniecznych do wykonania zlecenia,
 • zdefiniowanie wynagrodzenia w przypadku, gdy umowa zlecenie ma charakter odpłatny,
 • unormowanie odpowiedzialności zleceniobiorcy,
 • zawarcie w umowie dodatkowych zapisów dotyczących np. zastosowania kar umownych w przypadku nienależytego wykonania zlecenia lub informacji dotyczących zachowania tajemnicy, dotyczącej zawartej umowy,
 • podpisy stron, pomiędzy którymi umowa jest zawierana.

W przypadku, gdy umowa zlecenie przybiera cechy umowy o pracę to w takim wypadku zleceniobiorca ma prawo wystąpić do Sądu Pracy o ustalenie stosunku pracy na miejsce podpisanej umowy cywilnoprawnej.

Ewidencja czasu pracy – kto powinien ją prowadzić?

Bagaże turystyczne

Umowa zlecenie a prawo do urlopu wypoczynkowego

Zawarcie umowy zlecenie ma swoje negatywne strony pod względem prawa do urlopu wypoczynkowego. Zleceniobiorcę nie obejmują prawa i obowiązki pracownika zatrudnionego na umowę o pracę określone w Kodeksie pracy, co oznacza, że nie przysługuje mu również prawo do urlopu wypoczynkowego.

Umowa zlecenie podlega jednak pod przepisy Kodeksu cywilnego, dlatego też zatrudnionego zleceniobiorcę obowiązują takie warunki, jakie zostały zapisane w umowie cywilnoprawnej. Oznacza to, że np. w podpisanej umowie można zawrzeć informację o odpłatnym urlopie, z którego zleceniobiorca będzie mógł skorzystać. Dodatkowym atutem będzie również zawarcie w umowie informacji dotyczącej tego, że przerwa w pracy z której może skorzystać osoba wykonująca zlecenie nie będzie miała wpływu na obniżenie wynagrodzenia z tytułu podpisanej umowy. Dzięki takiemu zapisowi w umowie zleceniobiorca będzie mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku – ile wynosi?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.