Rozliczanie podatku u źródła


1 lutego 2018 6 min. czytania

Jak w praktyce powinno wyglądać rozliczanie podatku u źródła? W dzisiejszym artykule chciałbym przedstawić praktyczne działania w celu rozliczania podatku u źródła.
Dodatkowe informacje nt. podatku u źródła zebrane w jednym miejscu

Rozliczanie podatku u źródła

Przedsiębiorstwo ABC świadczy usługi programistyczne w skład świadczonych usług wchodzą min. projektowanie stron www, prowadzenie darmowego bloga, udostępnianie mocy obliczeniowej w „chmurze”. W ciągu roku przedsiębiorstwo dokonało zakupu:

 • (1) grafik wykorzystywanych przy tworzeniu stron www od kontrahenta z USA  w cenie 160 $ za 100 szt.
 • abonamentu do bazy zdjęć, które wykorzystuje w artykułach publikowanych na swoim blogu od kontrahenta z Niemczech w cenie 220 euro, przy których nie dochodzi do przeniesienia praw autorskich a przedsiębiorca ma prawo korzystać z grafik jedynie na własny użytek
 • (2) licencji na udostępnianie i wykorzystywanie „chmury obliczeniowej” od kontrahenta z Wielkiej Brytanii w cenie 3200 £

ponadto przedsiębiorstwo dokonał:

 • (3) zapłaty odsetek z wierzytelności zabezpieczonych nieruchomością, na rzecz kontrahenta z Francji na kwotę 300 euro oraz
 • (4) przedsiębiorstwo zakupiło od Włoskiego przewoznika pozarozkładowy bilet lotniczy w wysokości 1400 euro

podatku u źródła

Obowiązki w zakresie podatku u źródła

Przed wypłatą wynagrodzenia podatnik powinien sprawdzić, czy dana transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła i tak zgodnie z ustawą o PIT:

 • (1) art 29 ust. 1 pkt. 1, z tytułu przekazania praw  autorskich do grafik jak i z tytułu korzystania lub z prawa do korzystania z praw autorskich w ograniczonym zakresie, pobiera się zryczałtowany podatek w wysokości 20%
 • zakup licencji do użytkowania zdjęć wykorzystywanych jedynie na własny użytek bez przeniesienia praw autorskich nie spowoduje powstania obowiązku rozliczenia podatku u źródła (ILPB4/4510-1-36/16-5/DS)
 • (2) art 29 ust.1 pkt. 5, z tytułu udostępniania usług obliczeniowych w chmurze, które mieszczą się w definicji usług o podobnym charakterze do usług przetwarzania danych, pobiera się podatek w wysokości 20% (0111-KDIB1-2.4010.122.2017.1.BG)
 • (3) art 29 ust. 1 pkt 1, z tytułu wypłaconych odsetek, przedsiębiorstwo ma obowiązek pobrania podatku w wysokości 20%
 • (4) art 29 ust. 1 pkt 4, z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, podatnik ma obowiązek porania 10% podatku u źródła

Rozliczenie podatku u źródła a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Przepisy określające obowiązek rozliczenia podatku u źródła, określone w art. 29 ust 1, stosuje z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w której stroną jest RP. Zgodnie z art. 29 ust. 2 zdanie drugie, warunkiem zastosowania obniżonej stawki podatku lub zwolnienia z obowiązku pobrania podatku, które określa umowa międzynarodowa jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej.

 • (1) umowa z USA – art. 13 pkt. 2 – zakłada obniżenie stawki podatku z tytułu należności licencyjnych do 10 % podatku (w zakres, których wchodzą prawa autorskie) – w omawianym przypadku podatnikowi nie udało się uzyskać certyfikatu rezydencji podatkowej, przez co został odprowadzony podatek w wysokości 32 $ (20%)
 • (2) umowa z Zjednoczonym Królestwem WBiIP – art. 12 pkt 1  zakłada obniżenie podatku do stawki 5% – podatnik na dzień wypłacenia wynagrodzenia posiada certyfikat rezydencji podatkowej
 • (3) umowa z Francją – art. 11 pkt 1 zakłada zwolnienie z opodatkowania odsetek w Polsce – przez co przedsiębiorca nie pobrał podatku u źródła, dodatkowo nie uzyskał certyfikatu rezydencji podatkowej z uwagi na zwolnienie z opodatkowania
 • (4) umowa z Włochami – art. 8 pkt 1 zakłada zwolnienie z opodatkowania zysków pochodzących z eksploatacji samolotów komunikacji międzynarodowej (zarząd przedsiębiorstwa Włochy), natomiast podatnik zastosował zwolnienie wynikające z ustawy o PIT. Podatnik nie odprowadził podatku u źródła, natomiast z uwagi na wcześniejsze transakcji posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej

Obowiązki płatnika:

Przykład 1. Przedsiębiorca pobrał prawidłową wartość podatku według stawi 20% z uwagi na brak certyfikatu rezydencji podatkowej
Przykład 2.Przedsiębiorca z uwagi na posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej, ma prawo pobrać podatek w wysokości 160£, z uwagi na obniżenie wynikające z umowy o podwójnym opodatkowaniu
Przykład 3. Warunkiem zastosowania zwolnienia wynikającego z umowy o podwójnym opodatkowaniu jest posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej, przez co przedsiębiorca miał obowiązek pobrać podatek u źródła lub uzyskać certyfikat rezydencji w celu możliwości skorzystania z prawa do zwolnienia. Podatek u źródła powinien zostać pokryty z majątku przedsiębiorstwa
Przykład 4. Przedsiębiorca błędnie zakwalifikował, źródło przychodów o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4. Zakup biletu lotniczego z pozarozkładowego planu lotów jest obarczona podatkiem u źródła, natomiast z uwagi na posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej ma prawo do skorzystania z zwolnienia wynikającego z umowy międzynarodowej.

Obowiązki  płatnika przy wypłacie należności na rzecz osoby fizycznej

Przedsiębiorca rozliczając podatek u źródła, ma obowiązek przekazać na rachunek US właściwego według swojego miejsca zamieszkania, do 20 dnia kolejnego miesiąca podatek przeliczonych po odpowiednim kursie NBP. Do końca stycznia roku następnego od roku, w którym pobrano podatek należy przesłać do danego urzędu PIT-8AR wypełniając część C.6.
Do urzędu właściwego w sprawie opodatkowania osób zagranicznych, przesyła IFT-1R w terminie do końca lutego roku następnego, w którym pobrano podatek jeżeli informacja jest przesyłana w wersji elektronicznej lub w przypadku wersji papierowej do końca stycznia. W informacji IFT, płatnik ujmuje transakcje od których pobrał podatek, dla których miał prawo skorzystać ze zwolnienia oraz transakcję od której zapłacił podatek z „własnego majątku” stosując ubruttowienie.

Obowiązki  płatnika przy wypłacie należności na rzecz osoby prawnej

Przedsiębiorca rozliczając podatek u źródła, ma obowiązek przekazać na rachunek US właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, do 7 dnia kolejnego miesiąca podatek przeliczonych po odpowiednim kursie NBP. Do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku przesyła wcześniej wymienionemu US deklarację CIT-10Z.
Do urzędu właściwego w sprawie opodatkowania osób zagranicznych, przesyła IFT-2R. Informację należy przesłać w terminie do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym ujmując wszystkie transakcje.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu