Ubruttowienie (GROSS-UP)


5 kwietnia 2017 4 min. czytania

Polski przedsiębiorca, który dokonuje zakupu usług od zagranicznych kontrahentów powinien zapoznać się z terminem „ubruttowienie”. Gdy, polski nabywca usługi nie ma możliwości dokonania płatności z jednoczesnym obniżeniem jej o podatek u źródła dokonywanej na rzecz zagranicznego kontrahenta, wówczas wypłacaną należność należy ubruttowić (powiększyć) o kwotę podatku należnego odprowadzanego do US.
Podatek u źródła – komplet informacji
Początkiem 2017 roku wprowadzono istotne zmiany w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w zakresie obowiązku poboru ryczałtowego podatku u źródła.  Zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu sytuacji, które są obarczone podatkiem u źródła. Wprowadzone przepisy nakładają obowiązek poboru podatku spoczywający na polskim przedsiębiorcy.
Dokonując zakupu np. usług prawnych, księgowych, reklamy lub usług doradczych od zagranicznego kontrahenta, przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć zryczałtowany podatek u źródła w wysokości 20% przychodu wypłacanego kontrahentowi. Rozliczenie podatku należy stosować z uwzględnieniem umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,w tym przypadku należy posiadać certyfikat rezydencji podatkowej na dzień wypłaty wynagrodzenia.
Niestety, w zależności z jakiego kraju jest nasz kontrahent może okazać się, że uzyskanie certyfikatu nie jest takie łatwe. Co w przypadku, gdy nie mamy fizycznej możliwości pobrania kwoty podatku u źródła, nie posiadamy certyfikatu rezydencji podatkowej?
ubruttowienie

Ubruttowienie

W praktyce bardzo często się zdarza, że płatnik (polski przedsiębiorca) nie jest w stanie pobrać ryczałtowego podatku od kwoty wypłacanej kontrahentowi. Może to wynikać np.

  • fizycznego braku możliwości pobrania należnego podatku np. w sytuacji płatności kartą kredytową za bilety lotnicze od zagranicznych kontrahentów, nabywca dokonujący zakupu biletu za 100 euro nie ma możliwości obniżenia tej płatności celem odprowadzenia podatku u źródła,
  • zawartej umowy z kontrahentem, która np. nie porusza kwestii podatku u źródła lub określa jedynie należne wynagrodzenie za konkretne świadczenia. Podpisując umowę na 1000 euro, kontrahent oczekuje pełnego wynagrodzenie często nie interesują go nasze „rozliczenia” podatkowe, natomiast przelanie wartości pomniejszonej o pobrany podatek może skutkować zerwaniem współpracy,
  • z niewiedzy lub błędnej kwalifikacji świadczonych usług

Niepotrącenie podatku źródła od wynagrodzenia wypłacanemu zagranicznemu kontrahentowi za świadczenia wymienione w art. 29 ustawy o PIT oraz odpowiednio w art. 21  ustawy o CIT, nie zwalnia polskiego przedsiębiorcy z obowiązku odprowadzenia należnego podatku. Konsekwencją nieopłacenia podatku u źródła jest zapłata podatku z własnych środków.
np. Kwota wynikająca z umowy zapłacona zagranicznemu kontrahentowi 1000 euro. Brak pobranej kwoty podatku, brak certyfikatu rezydencji podatkowej, stawka należnego podatku 20%
Polski przedsiębiorca, który nie pobrał należnego podatku, powinien naliczyć podatek poprzez „ubruttowienie” (gross up). Polega to na przyrównaniu wypłaconej kwoty kontrahentowi jako wartość po pomniejszeniu o należny podatek czyli:
1 000 euro stanowi 80% wynagrodzenia, natomiast 100% wynagrodzenia to wartość:
1000 euro * 100/80 = 1250 euro 
Podatnik powinien odprowadzić 250 euro z własnych środków do danego urzędu skarbowego. Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w 2015 roku IPPB5/423-1043/14-4/PS.)

Ubruttowienie a koszt uzyskania przychodu

W przypadku gdy podatek u źródła jest potrącony od faktycznego wynagrodzenia zagranicznego kontrahenta, wówczas nie budzi to wątpliwości, że jest to część wypłacanej należności wynikającej z umowy. Co w skrócie jest kosztem uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku gdy umowa nie zawiera klauzuli „ubruttowienia” / „gross up”, czyli informacji, że to na polskim przedsiębiorcy ciąży obowiązek rozliczenia podatku u źródła lub, że wynagrodzenie należne zagranicznemu kontrahentowi jest obniżone o należny podatek (który pokryje polski przedsiębiorca)  wówczas zapłacony podatek nie będzie stanowił kosztu dla polskiego przedsiębiorcy.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu