Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są m.in. do opłacania składek na ubezpienienia i dostarczania odpowiednich deklaracji do ZUS-u. Dzisiaj kilka słów o tym, dlaczego warto pamiętać o formalnościach i terminowych wpłatach oraz jakie sankcje mogą zostać nałożone na przedsiębiorców.

Nieterminowe opłacanie składek na ubezpieczenia

Przypomnijmy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek regulować składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składki na Fundusz Pracy do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne są składki. Termin przedłużany jest do 15-tego dnia miesiąca w przypadku, gdy przedsiębiorca opłaca składki nie tylko za siebie.

Konsekwencją opóźnień w płatnościach składek na ubezpieczenia są odsetki za zwłokę do zapłaty. Odsetki naliczane są za okres począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności, aż do dnia zapłaty składek wraz z ustaloną kwotę odsetek za zwłokę. Odsetek nie trzeba płacić, jeżeli ich wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może nałożyć na nas również dodatkową karę grzywny wysokości 100 % nieopłaconych składek, naliczaną za opóźnienie w płatnościach składek na ubezpieczenia. Taka opłata może zostać naliczona także w przypadku zapłaty składek w zaniżonej wysokości.

Zdarza się również, że zaległości wobec ZUS są kierowane na drogę przymusowego postępowania egzekucyjnego.

W przypadku wystąpienia trudności finansowych w firmie warto wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek. Po zaakceptowaniu wniosku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zostaje ustalony nowy termin, w którym należy uiścić składki. Pomoc dla przedsiębiorców w postaci odroczenia terminu płatności składek dotyczy wyłącznie tych należności, dla których nie upłynął jeszcze ustawowy termin ich zapłaty.

Odroczenie terminu płatności składek – dowiedz się więcej

Brak dotrzymywania obowiązujących nas terminów regulowania składek na ubezpieczenia skutkować może również (w przypadku zgłoszenia do doCzłowiek oddający worek z pieniędzmibrowolnego ubezpieczenia chorobowego) odmową wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego w razie choroby lub urodzenia dziecka. W przypadku nieopłacenia w terminie składki chorobowej, ubezpieczenie to ustaje od pierwszego dnia miesiąca, za który przedsiębiorca spóźni się z uregulowaniem należności do ZUS-u.

 

Błędy w dokumentach rozliczeniowych ZUS

Błędnie sporządzone i przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych deklaracje muszą zostać skorygowane. Jeżeli z korekty wynika, że zapłacono niższe składki na ubezpieczenia od tych, które były należne za dany miesiąc, to trzeba dopłacić różnicę wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Sprawdź kiedy trzeba skorygować deklaracje złożone do ZUS-u

Dostarczenie do ZUS-u niepoprawnych dokumentów ubezpieczeniowych może skutkować również dodatkową sankcją, która zastosowana zostanie wtedy, gdy organ rentowy w wyniku błędnie wypełnionych deklaracji lub ich braku nie przekaże w terminie składki do OFE. Wysokość takiej opłaty zależna jest od kwoty nieprzekazanej terminowo składki do OFE i odpowiada stopie odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE, naliczanych począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin przekazania należności przez ZUS, aż do dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionych deklaracji przez płatnika. Sankcja nie zostanie wymierzona, jeżeli jej wartość nie przekroczy kwoty 2 zł. Dodatkowa opłata ustalana jest w drodze decyzji ZUS, a termin zapłaty zbiega się z najbliższym terminem opłacania składek po uprawomocnieniu się tej decyzji. Wymierzenie opłaty dodatkowej nie przedawnia się i ma być rekompensatą dla ubezpieczonego. Ma na celu wyrównanie strat ubezpieczonego, poniesionych w związku z nieterminowym przekazaniem składek, które nie mogły być inwestowane przez OFE.

Koniec małego ZUS – jak wyglądają formalności?

Jakie kary mogą zostać nałożone na przedsiębiorców celowo popełniających błędy?

Może się zdarzyć, że przekazanie błędnie wypełnionych deklaracji do ZUS-u nie wynika z pomyłki, nieuwagi czy niewiedzy, ale jest świadomym działaniem, mającym na celu zaniżenie kwoty należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Błędy, za które grozi grzywna mogą dotyczyć m.in.

  • zatajenia lub modyfikacji danych mających wpływ na wymiar składek;
  • nie dotrzymania terminu wniesienia opłaty z tytułu składek na ubezpieczenia;
  • nieterminowego dostarczenia deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych;
  • braku wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa;
  • braku dokumentacji związanej z obliczaniem składek i wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Tego typu przewinienia podlegają karze grzywny wymierzanej przez sąd grodzki, na podstawie pisemnego wniosku ZUS o wartości nawet do 5 000 zł.

Jak ustalić wysokość składek ZUS na zwolnieniu chorobowym w 2017 roku?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

  • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
  • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
  • Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z dedykowaną księgową lub księgowym.

Załóż konto

Masz pytania? Odpowiemy w komentarzu.

Absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej. W inFakcie zajmuje stanowisko Eksperta ds. księgowości. Czas wolny spędza głównie w gronie znajomych. Lubi podróżować, gotować, a także muzykę punk rockową i musicale.