Jakie uzasadnienie wpisać do wniosku o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia?

Każdemu przedsiębiorcy mogą zdarzyć się przejściowe trudności finansowe. W takim wypadku osoba prowadząca działalność zmuszona jest do szukania oszczędności. Zamiast zalegać w opłacaniu zobowiązań czy wynagrodzeń, a tym samym narażać się na utratę zaufania kontrahentów i pracowników, warto wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek do ZUS. Można w ten sposób zyskać dodatkowe bieżące środki do zagospodarowania, a kiedy chwilowy kryzys finansowy zostanie zażegnany, będzie można uregulować zaległe należności.

Na czym polega odroczenie terminu płatności składek?

Każde odroczenie płatności to pomoc publiczna dla przedsiębiorcy. Osoba prowadząca firmę może również wystąpić o rozłożenie należności na raty. Zanim jednak będziemy ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek, warto zapoznać się szczegółowo z zasadami takiego porozumienia z ZUS-em.

Przedsiębiorca, którego firma jest w trudnej sytuacji, chcący skorzystać z powyższej ulgi powinien złożyć odpowiedni wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS-u. Następnie, o ile wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisywana jest stosowna umowa, w której określone są szczegółowe warunki wydłużenia czasu na uregulowanie należności. Ustalany jest konkretny termin, do którego przedsiębiorca powinien zapłacić składki. Aby umowa została zawarta, przedsiębiorca nie może mieć zaległości w opłacaniu składek bieżących, które powstały po dniu złożenia wniosku.

Po zawarciu porozumienia możemy mieć pewność, że w czasie odroczenia nie będą podejmowane działania mające na celu wyegzekwowanie należności, dla których termin zapłaty został przesunięty.

Zmiany 2016 – nowe odsetki od zaległości!

Umowa o odroczenie terminu płatności składek ogranicza koszty związane z późniejszym opłaceniem należności

Dodatkowo każde opóźnienie w zapłacie składek na ubezpieczenia, powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Przy odroczeniu płatności składek nie będzie to miało miejsca.

Istnieje jednak minus takiego rozwiązania. Pobierana jest bowiem opłata prolongacyjna dotycząca należności, których termin płatności zostaje przedłużony. Opłata ta naliczana jest od dnia następującego po standardowym terminie płatności składek na ubezpieczenia do dnia ich zapłaty w ramach odroczenia włącznie. Jej wartość stanowi 50 % stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy z ZUS-em.

Oznacza to, że korzystając z tego wsparcia przeznaczonego dla przedsiębiorców mających przejściowe problemy z płynnością finansową zaoszczędzimy na ewentualnych odsetkach i zabezpieczymy się przed dochodzeniem należności przez ZUS, jednak nie jest to pomoc, która nic nas nie kosztuje. Opłata prolongacyjna sprawia, że im dłuższy okres wydłużenia terminu płatności składek, tym więcej będziemy musieli zapłacić za zawarte z Zakładem porozumienie.

Kto może wnioskować o odroczenie płatności do ZUS-u?

Z możliwości wydłużenia terminu płatności składek skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają chwilowe problemy finansowe i trudno im regulować bieżące zobowiązania.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że takie wsparcie jest przewidziane tylko w odniesieniu do składek na ubezpieczenia, dla których nie upłynął jeszcze ustawowy termin płatności (bieżących lub przyszłych). Oznacza to, że jeżeli chcemy wnioskować o odroczenie terminu płatności składek, to musimy zrobić to odpowiednio wcześnie, czyli najpóźniej przed upływem terminu płatności składek.

Możemy wystąpić o odroczenie terminu płatności następujących składek:

 • społecznych;
 • zdrowotnych;
 • na Fundusz Pracy;
 • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Odroczenie terminu płatności składek za pracownika

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników mogą ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia nie tylko za siebie, ale również pozostałych ubezpieczonych.

Ulga w postaci wydłużenia terminu płatności składek począwszy od 1 grudnia 2015 roku została rozszerzona. Od tego czasu osoba prowadząca firmę może wnioskować nie tylko o odroczenie terminu płatności finansowanych z własnych środków, ale również tych, które finansowane są przez pracowników (potrącane z ich wynagrodzeń).

Czy ZUS kontroluje nas na Facebooku?

Świnka skarbonka i trzy zegarki elekroniczne

Jak wnioskować o odroczenie płatności?

Wniosek o odroczenie terminu płatności można dostarczyć osobiście do ZUS-u, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie za pomocą:

 • platformy internetowej ZUS PUE, która pozwala na składanie różnorodnych wniosków do ZUS-u;
 • profilu zaufanego ePUAP.

Elektroniczne złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek dostępne jest jednak wyłącznie dla przedsięborców posiadających podpis elektroniczny potwierdzony płatnym certyfikatem kwalifikowanym albo profil zaufany ePUAP.

Umowa natomiast powinna zostać podpisana osobiście, nie ma możliwości zaakceptowania jej warunków online. W razie trudności z dotarciem do jednostki ZUS, umowa może zostać wysłana do przedsiębiorcy pocztą (w dwóch egzemplarzach), który musi ją podpisać i odesłać (obydwa egzemplarze) do ZUS. Następnie podpis składa Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ponownie wysyła do płatnika (jeden egzemplarz).

Elementy wniosku o odroczenie terminu płatności składek

Składając wniosek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby zawierał wszystkie niezbędne elementy. Są to:

 • kwota składek, o której odroczenie wnioskujemy;
 • odpowiednie uzasadnienie i określenie przyczyn zaistniałej sytuacji, szczegółowe opisanie okoliczności (mogą to być względy gospodarcze lub inne powody zasługujące według płatnika na uwzględnienie);
 • wskazanie sposobu zabezpieczenia płatności (posiadane nieruchomości, samochody czy inne elementy majątku o wysokiej wartości) i proponowane warunki uregulowania należności;
 • określenie rodzaju pomocy publicznej, o jaką się ubiegamy;
 • informacja o zobowiązaniach wobec innych wierzycieli  np. urzędów skarbowych i banków;
 • wskazanie dochodu i liczby osób na utrzymaniu.

Załączniki do wniosku

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub liniowo powinny załączyć do wniosku następujące dokumenty:

 • PIT-36 lub PIT-36L – za ostatnie 3 lata;
 • PIT-38 (o ile przedsiębiorca składał takie zeznanie) – za ostanie 3 lata;
 • Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów – za rok bieżący;
 • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej przedsiębiorcy (ZUS-RD-OOF).

Czy wniosek zawsze będzie rozpatrzony pozytywnie?

Ostateczna decyzja o odroczeniu terminu płatności składek należy do ZUS-u, co oznacza że samo złożenie wniosku nie zagwarantuje nam wydłużenia czasu na uregulowanie należności i przywilejów jakie się z tym wiążą. Każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie, warto zatem dobrze umotywować swoją prośbę. Decyzja odmowna oznacza obowiązek uregulowania należności w standardowym terminie ich płatności, w przeciwnym wypadku przedsiębiorca musi liczyć się z naliczaniem odsetek i ewentualnym dochodzeniem należności przez ZUS.

Dodatkowe sankcje VAT od 2017 roku!

Termin rozpatrzenia wniosku

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek rozpatrywany jest do 14 dni od momentu zebrania pełnej dokumentacji, jednak nie później niż do dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co się stanie w przypadku niedotrzymania warunków udzielonej pomocy publicznej?

Jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do warunków podpisanej z ZUS-em umowy o odroczenie terminu płatności składek to nastąpi jej niezwłoczne zerwanie. W takiej sytuacji płatnik zobowiązany jest do zapłaty składek wraz z odsetkami za zwłokę. ZUS może podjąć też działania zmierzające do wyegzekwowania należności, a to z kolei wiąże się z kolejnymi wydatkami (koszty upomnienia i egzekucji).

Jak wypełnić deklarację ZUS DRA i kiedy ją złożyć?

Załóż testowe konto i korzystaj za darmo

 • Przekonaj się, jak proste jest wystawianie faktur i dbanie o porządek w dokumentach.
 • Dodatkowo otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów na infolinii.
 • Wypróbuj też naszą wielokrotnie nagradzaną aplikację mobilną.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną –  rozpocznij przez inFakt współpracę z księgową lub księgowym.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.