Podatek od dywidendy. Ile podatku zapłacisz przy pobraniu wynagrodzenia w spółce?

Jeśli jesteś właścicielem akcji w spółce akcyjnej lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz korzystać z różnych przywilejów. Podstawowym jest prawo do dywidendy, czyli udział w zysku wypracowanym przez spółkę. Pobierając jednak te środki, zapłacisz podatek od dywidendy.

Kto może otrzymać dywidendę i zaliczkę na poczet dywidendy?

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych umowa spółki może upoważnić zarząd do wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy. To pod warunkiem, że spółka ta posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może również wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy. A to pod warunkiem, że jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk

Dywidendę mogą otrzymać posiadacze akcji w spółce akcyjnej oraz właściciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku jest to forma udziału w zyskach. Zasady wypłat dywidendy reguluje statut konkretnej spółki. O podziale zysku na część, która nie podlega podziałowi i część przeznaczoną na wypłaty dywidend, decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólników.

Dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady mają takie same prawa i obowiązki. Umowa spółki może zakładać jednak inny podział. Zwykle przewiduje pewne przywileje takie jak prawo głosu, prawo do dywidendy czy uczestnictwo w podziale majątku, w przypadku, gdyby spółka podlegała likwidacji. Najistotniejsza ze względów finansowych jest kwestia dywidendy.

Tak jak wspomniano wyżej, umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. W takim wypadku spółka musi posiadać środki wystarczające na wypłatę. Powinna także wypracować zysk za poprzedni rok obrotowy, a zysk ten należy wykazać w sprawozdaniu finansowym. Warto zauważyć, że zaliczka może wynosić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego (plus kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne). 

Umowa spółki może także przyznać prawo do tzw. dywidendy uprzywilejowanej – niewypłaconej w latach poprzednich, ale wówczas powinna określać lata, za które dywidenda może być wypłacona z zysku w kolejnych latach. Okres ten jednak nie może przekraczać pięciu lat. 

Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

O dywidendę ubiegać się mogą akcjonariusze, którzy posiadali akcje w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie jest uprawnione do określenia tzw. dnia dywidendy, według którego ustala się osoby uprawnione do wypłaty.

Kwota dzielona między akcjonariuszy nie może być wyższa niż zysk wypracowany w ostatnim roku obrotowym. Można ją jednak powiększyć o zyski, których nie podzielono w poprzednich latach oraz o zyski z kapitału zapasowego i rezerw. Jednocześnie kwota ta musi ona zostać pomniejszona o straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały: zapasowy lub rezerwowe. Ci, którzy posiadają akcje uprzywilejowane, nie mają pierwszeństwa w wypłacie środków. Mogą otrzymać dywidendę nieprzekraczającą połowy dywidendy akcjonariuszy nieuprzywilejowanych.

box-icon

Ważne

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody rady nadzorczej i następuje na takich samych zasadach jak wypłata pełnej dywidendy.

Opodatkowanie dywidendy w spółce

Dywidenda wypłacana udziałowcom spółki kapitałowej i akcjonariuszom zalicza się do przychodów w momencie otrzymania jej przez podatnika. Również w tym momencie zostaje ona opodatkowana. Dla akcjonariuszy jest to przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mówi art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym artykułem przychodami takimi są m.in.:

  • dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  • oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  • podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  • wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2–2b.

Jak wyliczyć podatek od dywidendy?

Od przychodu urząd skarbowy pobiera 19 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego. Z racji tego, że jest to podatek zryczałtowany, nie można go pomniejszyć o koszt jego uzyskania. Przychód z dywidendy nie wchodzi w pulę dochodów opodatkowanych według zasad ogólnych (czyli dwustopniowej skali podatkowej) i nie wykazujemy go w rocznym zeznaniu.

Spółka wypłacająca dywidendę uiszcza podatek od dywidendy fiskusowi do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym podatek został naliczony. Do końca stycznia kolejnego roku przesyła również do urzędu skarbowego roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).

Zwolnienia z podatku od dywidendy

W myśl ustawy o CIT niektóre podmioty mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie spółek, które są opodatkowane podatkiem CIT w Polsce albo w innym państwie członkowskim UE lub EOG.

Dodatkowo taka spółka musi jednocześnie spełniać 4 warunki:

  1. Spółka wypłacająca dywidendę ma siedzibę lub zarząd na terenie Polski.
  2. Otrzymujący dywidendę ma akcje spółki od co najmniej 2 lat.
  3. Beneficjent dywidendy ma co najmniej 10 procent akcji w kapitale spółki.
  4. Otrzymujący dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania.

Zaliczka na poczet dywidendy i dywidenda w formie rzeczowej

Istnieje możliwość pobrania zaliczki na poczet dywidendy. Ta wchodzi do grona przychodów z kapitałów pieniężnych i podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak sama dywidenda. Podatek od zaliczki płacimy również w tym samym terminie, co podatek od dywidendy.

Sporadycznie zdarza się, że dywidenda przyjmuje formę rzeczową. Naturalnie nie ma wtedy opcji wypłacenia przez spółkę 19 procent podatku, ale kwotę tę mimo wszystko trzeba uiścić. Co wówczas? W tym przypadku podatnik (akcjonariusz lub wspólnik) wpłaca na rzecz spółki należny podatek w wysokości 19 procent wartości rzeczy. Spółka z kolei wpłaca kwotę na konto urzędu skarbowego.

Zleć księgowość Twojej spółki!

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.


    Dziennikarka, autorka tekstów o tematyce z zakresu: podatków, prawa pracy, biznesu i fintechu. Specjalistka ds. promocji, copywriterka, social media manager. Ponadto filmoznawczyni, koordynatorka projektów związanych z kulturą. Prywatnie entuzjastka kina i seriali.