Limity kwotowe obowiązujące spółki kapitałowe. Zestawienie

Malwina Olesiuk

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej wiąże się z określonymi limitami kwotowymi i ograniczeniami w różnych obszarach. Z drugiej strony spółki mogą skorzystać z kilku przywilejów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze limity obowiązujące spółki kapitałowe.

Limit wysokości kapitału zakładowego i wartości udziałów

W przypadku spółek kapitałowych nie istnieje maksymalna wartość kapitału zakładowego/akcyjnego. Obligatoryjna jest jednak wartość minimalna, którą prezentujemy w poniższej tabeli.

SpółkaMinimalna wartość kapitału zakładowego/akcyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWartość minimalna kapitału zakładowego to 5 000,00 zł;
Wartość nominalna udziału wynosi 50,00 zł;
To oznacza, że minimalny kapitał może obejmować 100 udziałów po 50,00 zł
Spółka akcyjnaMinimalny kapitał zakładowy to 100 000,00 zł;
Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.
Prosta Spółka AkcyjnaWartość minimalna kapitału akcyjnego wynosi 1 zł

Limit małego podatnika CIT

Aby zachować status małego podatnika w 2022 roku, kwota przychodu za 2021 rok nie może być wyższa niż 9 188 000,00 zł. Czyli odpowiednio 2 000 000,00 EUR według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2021 roku (1 euro = 4,5941 zł), w zaokrągleniu do 1000,00 zł. 

box-icon

Limit na 2023 rok

W 2023 roku spółka zachowa status małego podatnika, o ile wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczy w 2022 roku kwoty 9 654 000,00 zł.

Jeśli spółka kapitałowa zachowa ten limit, może skorzystać z kilku przywilejów. Są to m.in. stosowanie stawki preferencyjnej w wysokości 9% dochodów (oczywiście przy zachowaniu pozostałych warunków), jednorazowej amortyzacji oraz zaliczek kwartalnych w podatku dochodowym.

Limit przychodów w roku podatkowym 

Uprawniający do stosowania preferencyjnej stawki 9% od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

Górny limit przychodów w roku podatkowym wynosi 9 178 000,00 zł (kurs z 3 stycznia 2022 roku).

Limit odpisów jednorazowej amortyzacji dla podatników rozpoczynających działalność oraz małych podatników 

Wspomnieni podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Dotyczy to roku podatkowego, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Limit ten w 2022 roku wynosi 230 000,00 zł, czyli równowartość kwoty 50 000,00 EUR.

box-icon

Limit na 2023 rok

W 2023 roku limit odpisów jednorazowej amortyzacji po przeliczeniu kursu wynosić będzie 241 000,00 zł.

Jednorazowa amortyzacja do 10 000,00 zł

Przedsiębiorcy, którzy nabyli środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł, mogą zaliczyć je jednorazowo w koszty uzyskania przychodu. Dokonują tego w miesiącu zakupu lub wprowadzenia do ewidencji. Wówczas nie ma już konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Oczywiście przy uwzględnieniu odpowiednich zapisów w polityce rachunkowości. Powyższe nie dotyczy amortyzacji bilansowej.

Minimalna wysokość diety krajowej

Przedsiębiorcy delegujący pracowników w podróż służbową w większości przypadków zobligowani są do wypłacania diet za podróż krajową oraz zwrotów kosztów za noclegi i przejazdy. Od 28 lipca 2022 roku kwoty te wynoszą

 •  dieta za podróż krajową –  38,00 zł za dobę (do 27 lipca było 30,00 zł);
 •  przy ryczałcie za nocleg (150% diety) – 45,00 zł;
 •  ryczałcie za dojazdy (20% diety) – 6,00 zł.

Amortyzacja samochodów firmowych

Koszty związane z samochodami firmowymi, takie jak: amortyzacja, raty leasingu, kwoty ubezpieczeń dobrowolnych oraz opłaty z tytułu najmu samochodów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Obowiązuje tu jednak górny limit wartości tych kosztów, odpowiednio:

Rozliczenia płatności gotówkowych

Przedsiębiorcy mogą rozliczać się gotówką, jeżeli wartość transakcji nie przekroczy 15 000,00 zł. Jeśli kwota ta jest wyższa i nabywca opłaci ją gotówką, nie może zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

box-icon

Limit na 2023 rok

W 2023 roku limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami wynosić będzie 8 000,00 zł. 

Od 2023 roku zacznie też obowiązywać limit na obrót gotówką między przedsiębiorcą a osobą fizyczną – będzie on wynosić 20 000,00 zł.

Obowiązek kasy fiskalnej na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych muszą ewidencjonować tę sprzedaż na kasie fiskalnej. Jeżeli wartość tej sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczy 20 000,00 zł – przedsiębiorca jest zwolniony z tego obowiązku

Dodatkowo:

 • w przypadku podatników rozpoczynających działalność limit ten jest liczony proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym;
 • jeżeli prowadzimy działalność w określonych branżach lub sprzedajemy określone towary, możemy nie mieć możliwości zastosowania tego zwolnienia;
 •  jeśli kupujący dokonują płatności tylko przelewem, limit ten nie obowiązuje.

Limit zwolnienia z VAT

W przypadku rejestracji do VAT przysługują dwie możliwości zwolnienia. Są to:

 • Zwolnienie podmiotowe – jeśli przychody ze sprzedaży opodatkowanej są niższe niż 200 000,00 zł netto.
  • W przypadku podatników rozpoczynających działalność limit ten jest liczony proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w danym roku podatkowym.
 • Zwolnienie przedmiotowe – dotyczy konkretnych rodzajów działalności, czyli świadczenia usług medycznych, finansowych i edukacyjnych. 
box-icon

Ważne

W niektórych przypadkach świadczenie danych usług lub sprzedaż towarów objęte jest obowiązkiem rejestracji do podatku VAT.

Mały podatnik VAT 

Status małego podatnika VAT umożliwia składanie deklaracji kwartalnych VAT. Przysługuje on podmiotowi, którego przychody ze sprzedaży nie przekroczą kwoty 5 513 000,00 zł. Jest to odpowiednio 1 200 000,00 EUR przeliczone po kursie z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000,00 zł.

Uwaga! Limit ten wynosi 207 000,00 zł dla następujących podmiotów:

 • przedsiębiorstwo maklerskie,
 • zarządzających funduszami inwestycyjnymi, 
 • zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 
 • będących agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu.
box-icon

Limit na 2023 rok

W 2023 roku planowane jest podniesienie limitu z kwoty 1 200 000,00 EUR do kwoty 2 000 000,00 EUR.