Prawo do dywidendy. Komu przysługuje?

Dominika Zuber

Udziałowcy i akcjonariusze mają prawo do otrzymywania części zysku spółki w formie dywidendy. Jednak nie każdy dostaje dywidendę automatycznie. Sprawdź, komu przysługuje to prawo.

Czym jest prawo do dywidendy?

Dywidenda jest częścią zysku, którą spółka kapitałowa wypłaca wspólnikom (udziałowcom w spółce z o.o. i akcjonariuszom w spółce akcyjnej). Prawo do jej otrzymania to jedno z fundamentalnych praw udziałowców i akcjonariuszy. 

box-icon

Warto wiedzieć

Dywidenda to nic innego jak wynagrodzenie, które otrzymujesz za to, że wpłaciłeś(-aś) kapitał do spółki. Jest to Twoje prawo do zysku przypadające na udziały lub akcje, które posiadasz.

Komu przysługuje prawo do dywidendy?

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, które są wspólnikami lub akcjonariuszami w spółce kapitałowej. 

Czy na podstawie samego nabycia tych udziałów należy Ci się dywidenda?

Niestety nie, samo posiadanie udziałów nie daje gwarancji otrzymania pieniędzy. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy oraz jej wysokości należy do zarządu spółki. Dywidenda przysługuje Ci więc tylko w sytuacji, gdy spółka zdecyduje się na jej wypłatę. 

Czy jest możliwa wypłata wynagrodzenia, jeśli spółka wygenerowała stratę?

Tak, istnieje taka możliwość – w takiej sytuacji spółka może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy, wykorzystując zysk z lat ubiegłych czy też (pod pewnymi warunkami) ze środków kapitału zapasowego bądź rezerwowego.

Czy może zdarzyć się sytuacja, że dywidenda w ogóle nie będzie wypłacona?

Tak, jest to możliwe w sytuacji, gdy spółka zdecyduje o przeznaczeniu wypracowanego zysku na przykład na:

  • inwestycje; 
  • pokrycie straty z lat ubiegłych; 
  • zwiększenie zatrudnienia;
  • podwyższenie kapitałów;
  • świadczenia na rzecz pracowników.

Kto ma prawo do dywidendy w spółce z o.o.?

Prawo do dywidendy w spółce z o.o. przysługuje osobom, które na dzień ustalenia prawa do dywidendy (opcjonalnie: uchwalenia podziału zysku) przez spółkę, posiadają w niej udziały. 

To oznacza, że aby otrzymać wypłatę, musisz kupić udziały w spółce.

box-icon

Warto wiedzieć

Warto przed zakupem akcji czy udziałów zorientować się, czy spółka, w której zamierzamy je kupić, dokonuje wypłat dywidend, czy praktykuje przeznaczenie zysku na inne cele. Wypłata dywidendy nie jest obowiązkowa.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

Aby określić, kto będzie miał prawo do dywidendy za dany rok obrotowy, spółka ustala listę osób uprawnionych. Zgromadzenie wspólników może zadecydować o tym, w jaki dokładnie dzień ta lista zostanie przygotowana. Jest to tzw. dzień ustalenia prawa do dywidendy.

box-icon

Warto wiedzieć

Dzień ustalenia prawa do dywidendy jest więc konkretną datą wyznaczoną przez spółkę. Na jej podstawie ustala się, kto będzie miał prawo do otrzymania wypłaty.

Jeśli na dzień ustalania prawa do dywidendy posiadasz akcje lub udziały w spółce, to jesteś uprawniony(-a) do otrzymania dywidendy w określonej przez spółkę wysokości. Data ta jest bardzo istotna, ponieważ tylko osoby, które na ten dzień były udziałowcami spółki, mogą otrzymać wypłatę.

Dzień wypłaty dywidendy

Dzień dywidendy powinien być wyznaczony w ciągu 2 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Co, w przypadku gdy w uchwale nie określono dnia wypłaty? 

W takiej sytuacji dniem wypłaty dywidendy jest dzień podjęcia tej uchwały.

Pamiętaj, że dywidenda jest opodatkowana

Jeśli jako udziałowiec lub akcjonariusz otrzymujesz dywidendę, obowiązuje Cię podatek dochodowy w wysokości 19% wypłaconej kwoty. Płatnikiem jest spółka – jej obowiązkiem jest wpłacenie naliczonego podatku do urzędu skarbowego.

W myśl ustawy o CIT niektóre podmioty otrzymujące dywidendę mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku. Zwolnienie to dotyczy jednak wyłącznie spółek, które są opodatkowane podatkiem CIT w Polsce albo w innym państwie członkowskim UE lub EOG i spełniają dodatkowe warunki.

Przeczytaj więcej na ten temat: Podatek od dywidendy. Ile podatku zapłacisz przy pobraniu wynagrodzenia w spółce?


Dominika Zuber
Managerka Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego inFakt dla spółek. Wspieram Księgowych w ich codziennej pracy i dbam o najwyższą jakość obsługi przedsiębiorców. Prywatnie uwielbiam poznawać nowe zakątki świata.