Jak może się rozliczać przedsiębiorca świadczący usługi transportowe?


9 sierpnia 2018 3 min. czytania

Podatnik chce świadczyć usługi transportowe. Pojawia się teraz pytanie, na co może zdecydować się przyszły przedsiębiorca? Jak mogą być opodatkowane usługi kierowcy?

Podatek dochodowy

Dostępną dla każdego przedsiębiorcy zakładającego jednoosobową działalność gospodarczą formą opodatkowanie są zasady ogólne. Przy tej opcji podatek płacony jest w wysokości :

  • 18% do kwoty dochodu (przychód – koszty) 85 528 zł,
  • 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.

Kolejna możliwość to rozliczanie według podatku liniowego. Podatek płacony jest w stałej wysokości 19% od uzyskanego dochodu i jest to forma opodatkowania szczególnie opłacalna dla osób, których dochody są w granicach 100 000 zł w skali roku. Należy pamiętać o jednym wykluczeniu przy tym rozwiązaniu. Chodzi tutaj o to, że dana osoba rozpoczynając działalność, na dany rok nie może wybrać rozliczenia według podatku liniowego, jeśli w danym roku podatkowym będzie wykonywał te same usługi, które świadczyła w ramach umowy o pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Po zakończonym roku podatkowym oczywiście można dokonać zmiany formy opodatkowania.

Powyższe informacje wynikają z ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w ustawie z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mamy przewidziane jeszcze inne opcje.

Jeśli chodzi o stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to ustawodawca przewiduje :

  • 8,5%, gdy mamy do czynienia z przychodami z działalności usługowej – takiej jak usługi kierowcy,
  • 5,5%, gdy mamy do czynienia z przychodami w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Zryczałtowany podatek płacony jest od przychodu podatnika. Nie może tej formy opodatkowania wybrać podatnik, który wykonuje usługi na rzecz byłego pracodawcy. Bowiem przepis wskazuje, że w przypadku, gdy podatnik wykona usługę na rzecz  byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ostatni wariant, to karta podatkowa. To najprostsza forma opodatkowania, gdyż podatek płacony jest na podstawie decyzji naczelnika US  i przychód oraz koszty podatkowe nie mają żadnego znaczenia. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Opodatkowanie usług kierowcy

Podatek VAT

Osoba świadcząca usługi kierowcy może wybrać lepszy dla siebie wariant – czyli może dokonać zgłoszenia do VAT lub korzystać ze zwolnienia podmiotowego. W tej kwestii nie ma jednoznacznej odpowiedzi, które rozwiązanie jest lepsze. Każdy przedsiębiorca musi określić to samodzielnie (pomocne informacje zamieszczamy tutaj). Ponadto szczególna grupa kierowców – taksówkarze, może opłacać zryczałtowany VAT.

Opodatkowanie usług kierowcy – podsumowanie

Podsumowując wszystkie wyżej zamieszczone informacje, należy powiedzieć, że wiele zależy od skali działalności, planowanych kosztów. Bazując na tych informacjach przyszły przedsiębiorca może wybrać formę rozliczania z podatku dochodowego i VAT. Oczywiście jeśli chodzi zarówno o podatek dochodowy, jak i VAT w trakcie prowadzenia działalności można dokonać w tym zakresie zmian.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu