Osoba chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą i świadczyć usługi taksówkarskie. Jakie ma możliwości, jeśli chodzi o rozliczanie się z podatku VAT?

Dla tego typu działalności ustawodawca przewidział trzy możliwości. Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, być czynnym podatnikiem lub może opłacać VAT w formie zryczałtowanej. W tym artykule przedstawię każdą z opcji, a także omówienie kwestię tego, z czym dany wybór się wiążę, a także kiedy można z danej opcji zrezygnować.

Zwolnienie podmiotowe

Art. 113 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług odnosi się do tego typu zwolnienia. Jest to zwolnienie z VAT ze względu na limit sprzedaży. Zgodnie z ust. 1 w roku podatkowym kwota graniczna wynosi 150 000 zł. Jeśli przedsiębiorca założyć działalność w trakcie roku, kwotę limitu wylicza się proporcjonalnie.

Przykładowo, gdy działalność będzie funkcjonowała od dnia 4.10.2016 r., to limit zwolnienia z VAT wynosi 36 475,41 zł. Jest to wynik następującego działania :

150 000/366 (liczba dni w roku) * 89 (ilość dni prowadzenia działalności w danym roku).

W przypadku skorzystania z tego rozwiązania, przedsiębiorca do kwoty netto usługi nie dolicza VAT-u, nie ma także możliwości odliczenia VAT-u z faktur kosztowych.

Co istotne podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT, mogą zrezygnować z tej możliwości, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia. Mówi o tym art. 113 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ważne też, że po przekroczeniu limitu podatnik musi obowiązkowo zarejestrować się do VAT. Transakcja, która powodu przekroczenie jest w całości opodatkowana.

Podatnik prowadzi działalność od dnia 15.09.2014 i korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Limit jego sprzedaży na dzień 30.09.2016 wynosi 140 000 zł i w dniu 17.10.2016 r. dokona sprzedaży na kwotę 20 000 zł. Kwota ta musi zostać opodatkowana i powoduje przekroczenie progu 150 000 zł, a zatem podatnik musi dokonać zgłoszenia do VAT przed dniem dokonania tej transakcji.

Podatnik zwolniony z VAT z tytułu sprzedaży nie składa w trakcie roku żadnych deklaracji.

 VAT taksówkarza

Czynny podatnik VAT

Osoba rejestrująca działalność taksówkarską, ma możliwość zgłoszenia się do VAT od momentu rozpoczęcia działalności. W celu zawiadomienia o tym fakcie, należy wypełnić druk VAT-R. Zgłoszenie do VAT-u jest darmowe.

Czynny podatnik VAT do kwoty netto dolicza VAT w wysokości 8%. Uregulowane zostało to w załączniku nr 3 pozycja 156 do ustawy o podatku od towarów i usług. Mianowicie w tym miejscu jest mowa o usługach taksówek osobowych.

Zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik dokonujący sprzedaży opodatkowanej, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatniku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że przedsiębiorca może zmniejszyć kwotę zobowiązania do zapłaty z tytułu podatku VAT, o kwoty VAT z faktur kosztowych. Należy mieć na uwadze, to że nie zawsze odliczymy cały VAT-u z faktury kosztowej. Często odliczamy na przykład 50% VAT-u z faktur za paliwo, koszty eksploatacyjne związane z pojazdem, w sytuacji gdy jest on użytkowany zarówno służbowo, jak i prywatnie.

Rezygnacja z VAT i powrót do zwolnienia podmiotowego jest możliwy, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia. Stanowi o tym art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedsiębiorca, który zgłosił się do VAT lub utracił prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego w 2016 r. może powrócić do zwolnienia z VAT w 2018 r. poda warunkiem, że w 2017 r. nie przekroczy kwoty sprzedaży netto 150 000 zł.

Czynny podatnik VAT zobowiązany jest do składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K odpowiednio, co miesiąc lub co kwartał.

Zryczałtowany VAT

W art. 114 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest mowa o trzecim rozwiązaniu, jakie może być zastosowane w przypadków taksówkarzy prowadzących działalność. Mianowicie podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 4%, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.

Zgłoszenia i zmian dokonuje się na druku VAT-R, na którym jest specjalne miejsce dla tych usług.

Art. 114. ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wskazuje na bardzo ważną kwestię. Podatnik doliczający VAT w wysokości 4% do swoich usług, nie ma prawa do odliczania podatku VAT z faktur kosztowych. Oznacza to, że przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty VAT do urzędu skarbowego, w takiej wysokości, w jakiej naliczy go w odniesieniu do usług jakie świadczy. Faktury kosztowe mogą mieć wpływ tylko na podatek dochodowy, ale też nie zawsze bo wszystko zależy od formy opodatkowanie z podatku dochodowego, na jaką zdecyduje się przedsiębiorca.

Przedsiębiorca rozliczający się w ten sposób, zobowiązany jest do składania co miesiąc deklaracji VAT-12.

Rezygnacja ze zryczałtowanej formy opodatkowania VAT-em, może nastąpić po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu – art. 114 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.