Obowiązki płatnika 2020


4 stycznia 2020 5 min. czytania

Od 01 stycznia 2020 obowiązują nowe wzory deklaracji, informacji oraz oświadczeń, które płatnik musi przekazać pracownikom oraz organom podatkowych. Dzisiaj o tym, jakie są obowiązki płatnika w tym zakresie.

Deklaracje roczne płatnika

Płatnicy zatrudniający pracowników lub osoby m.in. na umowę zlecenie czy umowę o dzieło zobowiązani są do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesłać naczelnikowi właściwemu wg miejsca zamieszkania (siedziby) deklaracje roczne o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R. Wykazują w nich należne zaliczki od wypłat wraz z ewentualnym wyjaśnieniem różnic pomiędzy kwotą pobranego a wpłaconego podatku.

Płatnicy mają zatem obowiązek złożyć do 31 stycznia 2020 deklarację PIT-4R w wersji 9 zgodnie z nowym wzorem określonym rozporządzeniem z dnia 9 grudnia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej rozporządzenie). Deklaracja obejmuje przychody i dochody uzyskane od dnia 01 stycznia 2019.

Natomiast płatnicy, którzy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat zobowiązani są do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesłać naczelnikowi właściwemu wg miejsca zamieszkania (siedziby) deklaracje roczne o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR. Podatek zryczałtowany dotyczy m.in. następujących dochodów:

 • osiąganych przez nierezydentów ze źródeł określonych w art. 29 PIT – 20% z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową – 10%;
 • świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów będących byłymi pracownikami – 10%;
 • otrzymanych od banków, SKOK w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty – 19%;
 • umów cywilno-prawnych poniżej 200 zł – 17%.

Płatnicy Ci mają obowiązek złożyć do 31 stycznia 2020 deklarację PIT-8AR w wersji 8.

Deklaracje roczne PIT-4R w wersji 9 oraz PIT-8AR w wersji 8 dostępne są już na na stronie podatki.gov.pl. Płatnicy mogą podpisać deklaracje podpisem kwalifikowane lub danymi autoryzującymi (dotyczy osób fizycznych).

Korekta przychodów w PIT

Informacje imienne dla pracownika

Płatnicy mają obowiązek przekazania urzędowi skarbowemu właściwemu wg miejsca zamieszkania podatnika w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym informacje imienne o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. W przypadku nierezydentów właściwym jest urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Ta sama informacja imienna musi być przekazana podatnikowi do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

W tym roku termin na przekazanie podatnikowi PIT-11 wypada na dzień 02 marca 2020. Obowiązującą wersją informacji imiennej PIT-11 jest wersja 25 dostępna na stronie podatki.gov.pl.

Nowy druk PIT-11 został uzupełniony m.in. o pola dedykowane dla przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT m.in. ze stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Pracodawca ma obowiązek wykazania ich w PIT-11, co ma zapobiec przekroczeniu limitu zwolnienia 85 528 zł (35 636,67 zł w 2019), w sytuacji gdy młody pracownik osiąga dochody z kilku źródeł.

Płatnicy, którzy dokonują świadczeń na rzecz nierezydentów m.in. na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło przekazują podatnikowi oraz urzędowi właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informacje imienne na druku IFT-1/IFT-1R wersja 15. Termin na przekazanie w/w informacji mija w dniu 02 marca 2020.

W jaki sposób przekazać PIT-11?

Przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatników może nastąpić poprzez:

 • bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata;
 • operatora pocztowego;
 • środki komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu).

Zgodnie z obecnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów warunkiem przekazania pracownikowi PIT-11 drogą elektroniczną jest uprzednie uzyskanie zgody pracownika na taka formę doręczenia. Potwierdzeniem jest interpretacja indywidualna z dnia 02.12.2019 sygn. 0112-KDIL3-2.4011.449.2019.1.MKA, gdzie czytamy:

…płatnik zrealizuje w sposób prawidłowy ciążący na nim obowiązek przekazania stosownej informacji podatkowej, wynikający z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli informacja PIT-11 zostanie przekazana w sposób opisany we wniosku po uprzednim uzyskaniu zgody pracownika, na taką formę przekazania PIT-11.

…wskazany przez Wnioskodawcę sposób uzyskania zgody pracownika na doręczenie informacji PIT-11 drogą elektroniczną tzn. zaznaczenie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy wyrażasz zgodę na udostępnienie informacji PIT-11 drogą elektroniczną?” zamieszczone na samoobsługowej platformie czyni zadość obowiązkowi uzyskania zgody podatnika na doręczenie informacji PIT-11 drogą elektroniczną„.

Oświadczenia

Rozporządzenie wprowadziło także nowe wzory oświadczeń w tym PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które pracownik składa pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Na podstawie oświadczenia pracodawca pomniejsza zaliczkę na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.Wprowadzenie nowego wzoru PIT-2 wynika ze zmiany kwoty zmniejszającej podatek do 525,12 zł. Obecnie obowiązującą wersja oświadczenia jest wersja 6.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu